101 เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ : Creative Problem Solving Techniques

ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเกิดมากขึ้น ทั้งยังซับซ้อนมากขึ้นๆ อีกด้วย ผู้ที่จะอยู่รอดได้ต้องสามารถสร้างทางออกได้อย่างสร้างสรรค์ หนังสือ 101 เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Techniques) เล่มนี้ รวบรวมเทคนิคการแก้ปัญหาจากองค์กรและบุคคลจากทุกประเภทธุรกิจในหลากหลายประเทศ นำมารวมย่อ และนำเสนอในรูปแบบที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย ที่สำคัญคือ มีการอธิบายเพื่อการนำไปใช้ด้วย 2 บทแรก จะเกริ่นนำด้วยการอภิปรายเรื่องการแก้ปัญหาและนวัตกรรม จากนั้นจึงเข้าสู่เรื่องเทคนิค โดยแยกแยะออกเป็น • เทคนิคสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การรับรู้และระบุปัญหา รวมถึงการตั้งสมมติฐาน • เทคนิคการระดมความคิดเห็นสำหรับทางเลือกต่างๆ ทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม • เทคนิคที่สร้างสรรค์สำหรับคัดสรรทางเลือก การนำไปปฏิบัติ และการควบคุม นอกจากนั้น ยังมีคำแนะนำในการ “ขายแนวคิด” และนวัตกรรม เพื่อให้ผู้อื่นยอมรับในสิ่งที่คุณนำเสนออีกด้วย