KIEN THUC AN DAM KIEU NHAT

Tai lieu suu tam duoc de phuc vu cho qua trinh an dam cua Ken, theo phuong phap an dam kieu Nhat