Created by POM AL

FENOFAZAT E DRUFRUTOREVE

Këtu do të gjeni të përmbledhur në mënyrë të standariziuar, fenofazat e drufrutorëve kryesorë që kultivohen në Shqipëri dhe një trajtim të përgjithshëm për rritjen dhe fenologjinë e drufrutorëve. Njohja e fazave fenologjike është e rëndësishme për zgjedhjen e vendmbjelljes sipas klimës dhe shërbimeve agroteknike (krasitja dimërore dhe verore, plehërimi, ujitja, rrallimi i frutave, vjelja dhe mbrojtja fitosanitare).Mirepres komente ne pomologjia@gmail.com