Created by POM AL

PRODHIMI I FRUTAVE

Këtu do të gjeni të përmbledhur në mënyrë të standariziuar, aspekte të kultivimit të llojeve farore, bërthamore, arrore, manore dhe nëntropikale (gjithsej 25 specie). Për secilën specie janë dhënë karakteristikat botanike, anatomike e fiziologjike; kërkesat klimatike, gjeografike, pedologjike e hidrike si dhe aspekte agroteknike. Mirepres komente ne pomologjia@gmail.com