Created by Amnon Sharoor

פסולת אלקטרונית - אקוקל

אקוקל - פתרונות טיפול ואיסוף פסולת אלקטרונית בחברות ומתקנים לחוק הפחתת פסולת אלקטרונית. התאמת עסקים לדרישות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות אקוקל מסייעת ליצרנים,יבואנים ומשווקי ציוד אלקטרוני לעמוד בדרישות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות. אקוקל מקימה בשטח לקוחותיה אתרים לאיסוף פסולת אלקטרונית לשימושם של הלקוחות, העובדים והספקים של בית העסק. אקוקל מבצעת הכשרה בחברה למודעות ירוקה ולמעורבות חברתית קונסטרוקטיבית לתחום המיחזור הסביבתי ומשלימה את המסלול במתן שירותי פינוי מפוקחים ומסירת תעודות מיחזור על פי דרישות החוק וההסדרים הנידרשים. חברות המשתתפות במסלולי אקוקל נהנות מערכיות סביבתית למען לקוחותיהן, תרומה ירוקה ומעורבות חברתית אקולוגית תוך שמירה על עלות תפעולית מינמאלית ועמידה בדרישות החוק, הדיווח והפינוי.