Akida Ehlu Sunneta vel Džemata

Nema sumnje da će govor i djela biti ispravni onda kada budu sagrađeni na ispravnoj akidi (vjerovanju), pa ako vjerovanje ne bude ispravno, i djela neće biti ispravna, koja su sagrađena na tom vjerovanju. Ovo potvrđuje da učenje ispravne akide (vjerovanja) je od najvažnijih stvari i najvećih obaveza, zato jer je ispravno vjerovanje osnova za prihvatanje djela, a sreće na dunjaluku i na ahiretu neće biti osim s pridržavanjem ispravne akide (vjerovanja) i čuvanjem od onoga što joj je suprotno. Ispravna akida je akida ispravne skupine; Ehli sunneta wel džemata, čiji je iman sagrađen na ispravnom vjerovanju u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u posljednji dan, i u kader (Allahovo određenje); da sve što se događa biva sa Allahovom voljom i određenjem, i u sve ono što slijedi ove osnove, što ulazi u njih i što proizilazi, i u sve ono o čemu nas je obavijestio Allah i o čemu nas je obavijestio Njegov Poslanik, alejhis salatu ves selam. A osnova u svemu ovome su Allahove riječi: "Nije čestitost da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike …" (El-Bekare; 177) Allah, tebareke ve te'ala, kaže : "Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. Oni govore: "Čujemo i pokoravamo se, oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi će mo se vratiti." (El-Bekare; 285) Allah, tebareke ve te'ala, kaže:.. "O vjernici, vjerujte u Allaha, i u Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko je zalutao" (En-Nisa; 136) Allah, tebareke ve te'ala, kaže: "Zar ne vidiš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu Allahu lahko!" (Hadždž; 70 ) Allah, tebareke ve te'ala, kaže: "Mi sve s mjerom stvaramo" (El-Kamer; 49) A u hadisu od, vođe pravovjernih, Omera ibn El-Hataba, radijellahu anhu, se prenosi da je Džibril, alejhis-selam, upitao Poslanika, alejhis-salatu ves-selam, o imanu, pa mu je odgovorio: "Da vjeruješ u Allaha i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove i Posljednji dan, i da vjeruješ u kader, da sve što se događa biva s Allahovom voljom i određenjem." (Muslim) Gledajući sažeto, ovo su te osnove vjerovanja Ehli sunneta wel džemata. A šta je to razumijevanje akide, i ko su to Ehli sunnet wel džemat? Koja su njihova imena? Koje su osnove njihovog vjerovanja, šta ulazi u te osnove i šta proizilazi iz njih od stvari akide? Na sva ova pitanja ćemo u nastavku odgovoriti pojedinačno i skraćeno. Prvo: Definicija akide a) Jezički: Riječ akideh je uzeta od akade , što znači : uvezati, privezati, jako pričvrstiti. b) Terminoločki: Akida je ono što obuhvata čvrst iman (vjerovanje), i konačnu presudu u koju nema nikakve sumnje, a to je ono u što čovjek vjeruje i u što mu je srce čvrsto ubjeđeno, i on to uzme za svoj put i svoju vjeru, pa ako mu to njegovo vjerovanje i konačna presuda budu ispravni, biće mu i akida ispravna, kao što je vjerovanje ehli sunneta wel džemata,a ako mu ubjeđenje i konačna presuda budu pogrešni, i akida će mu biti pogrešna, kao što su ubjeđenja skupina koje su u zabludi. Definicija Ehli sunneta a) Jezičko znacenje sunneta: Put i pravac bio on ispravan ili neispravan b) U terminologiji sunnet kod Islamski učenjaka znači: Pravac na kojem je bio Poslanik alejhis-salatu ves-selam i njegovi ashabi , ubjeđenjem, govorom i djelima, i to je pravac kojeg je obavezno slijediti. Definicija džemata Džemat u jezičkom značenju je uzet od riječi: džemea i idžma'a i idžtima'a, što znači: sakupiti se, složiti se, sastati se, a ona je suprotna rijeci teferruk, što znači razilaziti se. A u terminologiji džemat kod Islamskih učenjaka znači: Oni su ispravne generacije ,prethodnica ovog ummeta od ashaba tabiina i onih koji ih slijede sve do Sudnjeg dana. Izvor: http://dzemat-sabah.com/ Priredili: Studenti Islamskog Univerziteta u Medini