Created by actcorner

ติวฟรี ภาค ก.+ข. ท้องถิ่น 2555

เอกสารประกอบการบรรยายฟรี ภาค ก. และ ภาค ข. เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสอบในเร็วๆ นี้