Created by iftachbrill9550

נציבות הדורות הבאים

מסמכים שנכתבו בלשכתו של נציב הדורות הבאים, השופט בדימוס שלמה שהם. נציבות הדורות הבאים פעלה בכנסת בשנים 2001-2006, מכוח חוק שיזם חבר הכנסת יוסף (טומי) לפיד. הנציבות נועדה לתת ייצוג בתהליך החקיקה לשיקולים ארוכי טווח הנוגעים להשפעת החוקים בעשורים הבאים, ובמקרים רבים אינם באים לידי ביטוי בוועדות הכנסת. שהם היה הנציב הראשון, ובתום כהונתו לא מונה לו מחליף. בסוף שנת 2010 החליטה הכנסת לפרק את הנציבות, ויו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יריב לווין, הסביר כי "החוק להנהגתו של נציב הדורות הבאים...היה תקלה קשה מאוד". עם ביטול הנציבות, הוסרו מאתר הכנסת כל המסמכים הרבים שנכתבו בה. שלמה שוהם הואיל בטובו למסור ל"משמר החברתי" העתקים של המסמכים, ואנחנו מפרסמים אותם לעיון הציבור.