ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อม

เอกสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล องค์ความรู้เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม