Information Center for Demonstrators in the Occupied Territories

לסייע לאדם, לתקן את העולם. בכל מדינה, בכל עת, יש הכרח ביוזמות אזרחיות, משוחררות מזיקה לשלטון, לשם שמירה בלתי מתפשרת על זכויות האדם. בישראל מקבל צורך זה משנה תוקף, שכן בהיעדר חוקה כתובה אינטרסים כלכליים ושיקולי בטחון דוחקים לא פעם את זכויות האדם. כך, פרטים וקבוצות בחברה בישראל אינם זוכים לשוויון זכויות מלא וסובלים מאפליה ממוסדת, עקבית ומתמשכת. זאת, על אף היות זכויות האדם התשתית למשטר דמוקרטי מהותי והמפתח למימוש החופש, הכבוד והשוויון לו ראויים כולנו. מזה למעלה משלושים וחמש שנה, מאז הקמתה בשנת 1972, פועלת האגודה לזכויות האזרח בישראל (ע"ר) להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן. למטרה זו, אנו מובילים פעילות משפטית, חינוכית וציבורית ענפה: עתירות לבתי המשפט, קו חם לפניות הציבור, סדנאות חינוכיות, קידום חקיקה ומדיניות, קמפיינים תקשורתיים ואינטרנטיים ועוד. עצמאותנו ואי-תלותנו מבוססים גם במדיניותנו ארוכת השנים שלא לבקש, ולא לקבל, מימון ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים בישראל; אדרבא – פעילויותינו מתאפשרות בזכות תרומות מחברים, תומכים, מתנדבים וקרנות. בזכות הישגינו המשפטיים, הציבוריים והחינוכיים אנו מוכּרים כארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל. אנו גם היחידים העוסקים בכל קשת זכויות האדם: משמירה על חופש הביטוי ועד מימוש הזכות לבריאות, מהגנה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ועד לחופש הפולחן, ממאבק לשוויון אזרחי מלא ועד להגנה על הפרטיות שלנו באינטרנט. כל זאת, על מנת לחולל את השינויים המערכתיים והחברתיים הנדרשים, וכדי שנוכל לדבר, לחשוב ולחיות במציאות שמכבדת זכויות אדם, ששומרת על הזכויות שלנו, שמגנה עלינו.