Created by qlf_thailand

สรุปเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล

การเสวนาวิชาการ "เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล" จัดโดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับกลุ่มเพื่อนปฏิรูป โดยมีกำหนดการจัดสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีของการเรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ผ่านรูปธรรมซึ่งเป็นของจริงที่มีการปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ โดยองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมจะมีทั้งส่วนของบุคลากรในจังหวัด บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และกลุ่มนักคิดนักปฏิรูป