Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego

„Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” jest pismem poświęconym studiom interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-rosyjskich kontaktów literackich, związków kulturowych, stosunków politycznych. Jego celem jest poszerzanie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, przybliżenie wyników badań naukowych nad kontaktami dwustronnymi. Redaktor naczelny czasopisma: Rafał Czachor „Ежегодник Русско-польского института” посвящен междисциплинарным исследованиям, в которых особое внимание уделяется русско-польским контактам в области культуры, литературы, политики. Целью ежегодника является расширение знаний о современной Польше и России, увеличение результативности научных исследований двусторонних контактов.