Created by Shaolin Kung Fu

Encyclopedia of Shaolin kung fu, 4 volumes

The Encyclopedia of Shaolin Martial Arts (少林寺武術百科全書: shaolin si wushu baike quan shu, aka 少林武术大全: shaolin wushu da quan), compiled by monk Shi Deqian, from Shaolin temple.