วารสารวิชาการ ป.ป.ช. (NACC Journal)

วัตถุประสงค์: - เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่นๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการสร้างความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต - เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยต่างๆ - เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ กับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง Objectives - To serve as the center for compiling and disseminating research findings and other academic works on corruption prevention and suppression. - To encourage the use of the research findings and academic works and to enhance public awareness to collectively counter the corruption. - To promote collaboration and coordination in managing research information on countering corruption among the agencies and research based institutions. - To promote the exchange of information and documents among the concerned agencies and networks.