Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τε.Π.)

Τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα.