BÁO CÁO THỰC TẬP HÓA, DƯỢC - CHIA SẼ BỞI CN.NGUYỄN THANH TÚ