Religion.

Religion based, Christianity, Atheism, Jesus.