Mihajlo Shterjov

Uploads
More
Declaratsia ti Armanjli di Iutsido - Aprucheatã pi 5 di augustu, anlu 2012, Crushuva R.Machidunia, cu furnjia ali andamãsea armãneascã.
see moreThat's it!
scribd