SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ” U TRAVNIKU FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

KANALI DISTRIBUCIJE NA PRIMJERU HRANE
Prezentacija seminarskog rada

Predmet: Osnove marketinga Student:

Travnik, 2012.g

cijena i promocija čine četiri elementa marketinga • Većim razvojem trţišta vrši se podjela poslova • Izbor načina prodaje naziva se izbor kanala distribucije • Značajnu ulogu u plasmanu imaju trgovina na veliko i trgovina na malo Glavna hipoteza rada: “Kvalitetno odabran kanal distribucije uz savremena tehnička pomagala. vrlo uspješno rješava postavljene ciljeve.UVOD • Distribucija. a što potvrĎuje primjer tvrtke „Klas“ iz Sarajeva” ” . proizvod i usluga.

distributera i klijenata . LANAC NABAVE I MREŢA ISPORUKE VRIJEDNOSTI • Proizvodnja robe ili usluge i isporuka kupcima zahtjeva izgradnju odnosa s klijentima. dobavljača.GLAVNI DIO (1) 1. dobavljačima i preprodavateljima Nabavni lanac sastoji se od „uzvodnih“ i „nizvodnih“ partnera “Uzvodno” od proizvoĎača ili pruţatelja usluge nalazi se skup tvrtki „Nizvodni“ dio nabavnog su marketinški kanali koji se obraćaju klijentima • • • • Mreţa isporuke vrijednosti sastoji se od tvrtke.

Broj kontakata bez distributera M x C = 3x3=9 M = proizvoĎač C = klijent B.GLAVNI DIO (2) 2. logistiku i promociju • Kanal distribucije su sve one tvrtke kroz koje proizvod mora proći izmeĎu tačke svoje proizvodnje i potrošnje • Poslije uspostave distribucijskog kanala on se teško mijenja 2. Kako marketinški posrednik smanjuje broj transakcija u kanalu te povećava uštedu posla . PRIRODA I VAŢNOST MARKETINŠKIH KANALA • Kanali distribucije se brinu za prodaju. Broj kontakata s distributerom D + C =3+3=6 D = proizvoĎač Prikaz 1.1.Uloga posrednika u kanalima distribucije 3 4 1 2 5 6 7 8 9 3 6 2 1 4 5 • Korištenje posrednika donosi veću učinkovitost u dostavljanju proizvoda na cijelo trţište A.

2.2. Uobičajeni kanali poslovne distribucije . Broj razina u kanalu •Promet roba do potrošača moţe se obavljati na dva načina: Direktni kanal PROIZVOĐAČ Indirektni kanal (kratki) PROIZVOĐAČ Indirektni kanal (dugi) PROIZVOĐAČ TRGOVINA/VELIKO -direktno (neposredno) -indirektno (posredno) POTROŠAČ TRGOVINA/MALO TRGOVINA/MALO POTROŠAČ POTROŠAČ Prikaz 2. promocija. Funkcija kanala distribucije • Neki pomaţu u zaključivanju transakcija: informacije. finansiranje. pregovaranje •Drugi pomaţu u provoĎenju sklopljenih transakcija: fizička distribucija. preuzimanje rizika 2. kontakti.3. usklaĎivanje.

a što dostupno •Po Kotleru oblikovanje kanala se odvija u četiri koraka: .5. konkurenti i okruţenje) . proizvodi.Vrednovanje alternativa (kriteriji: ekonomski. posrednici. vrijeme. prostor.Analiza potreba potrošača (količina.2. proizvodi.Postavljanje ciljeva (tvrtke. usluge . što je izvedivo.Identifikacija glavnih alternativa (dostupnost i broj posrednika. prava i obaveze učesnika) . Odluke o strukturi kanala • Treba odlučiti što je idealno.4. kontrole i prilagodbe) 2. Frenčajzing sistem • Poslovanje svih sudionika u kanalu distribucije • Poslovno povezivanje jačeg poslovnog partnera sa brojnim manjim .

8. Trgovina na malo •Kupuje robu u većim količinama i prodaje na malo potrošačima •Nabavljanje robe se vrši kod trgovine na veliko..7.6. samoposluga. prodaja pomoću automata.2. kataloga. druge trgovine na veliko ili iz uvoza i prodaje robu trgovini na malo •Objedinjuje ponudu i potraţnju (nabavka. 3. ekskluzivna i selektivna . Razvoj kanala distribucij •Tri strategije distribucije: intenzivna. Trgovina na veliko •Nabavlja robu od proizvoĎača. proizvoĎača i uvoza •Skladištenje robe putem centralnog skladišta i direktnom dostavom •Osobna prodaja. skladištenje i prodaja robe) 2..

GLAVNI DIO (3) 3. 30 vrsta lisnatih tijesta. proizvodi i prodaje hranu baziranu na ţitaricama • raspolaţe svojim mlinovima. prodavnicama i prodajnim centrima • Nudi proizvode na trţištu vlastitim kanalima maloprodaje i veleprodaje •Vozni park čini više od 150 vozila različitih kapaciteta i specijalnosti •Posjeduje 120 maloprodajnih objekata i 90 mini-pekara •Asortiman: paleta od 50 vrsta hljebova. više od 100 vrsta kolača. PRIMJER KOMPANIJE „KLAS“ D. sve vrste pita i ostalih proizvoda na bazi tijesta . pekarama. više od 40 vrsta peciva.D. SARAJEVO • razvija.

ZAKLJUČAK • Temeljno pitanje je kako prodavati svoje proizvode i koje posrednike koristiti u prodaji • Izbor kanala distribucije olakšavaju kako prodaju tako i kupovinu robe • Broj kanala distribucije zavisi od: trţišta. vrlo uspješno rješava postavljene ciljeve. njegove razvijenosti. a što potvrĎuje primjer tvrtke „Klas“ iz Sarajeva” je dokazana . vrste proizvoda/usluga. ţelja potrošača i slično • Menadţment distribucije mora da ima u vidu i rizike koji oni nose • Maloprodajna organizacija je posljednja karika u kanalima distribucije Glavna hipoteza: “Kvalitetno odabran kanal distribucije uz savremena tehnička pomagala.

HVALA NA PAŢNJI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful