BBM 3206 SEMANTIK

SESI BERSEMUKA KEDUA

Konsep Keperihalan Keadaan
• Konsep ini diperkenalkan oleh Malinowski (1923) dan diperluaskan oleh Firth (1957) dalam bidang linguistik khususnya semantik yang menekankan peranan konteks. • Makna konteks: makna sesuatu perkataan @ ayat apabila diucapkan dalam konteks situasi pertuturan yang tertentu.

makna dilihat berdasarkan konteks tertentu dalam pelbagai peringkat struktur bahasa: • Fonologi • Morfologi • Leksikal • Intonasi ayat .• Menurut konsep keperihalan keadaan.

Para peserta (pengambil bahagian) dalam pertuturan. . Perkara yang diperkatakan. Kesan daripada pertuturan. 3.3 Faktor dalam keperihalan keadaan: 1. 2.

.Makna Gramatikal • Kata dasar jati : kata dasar yang boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna. iaitu kata tersebut hanya mempunyai makna apabila digabungkan dengan imbuhan @ perkataan lain. • Kata dasar semu : kata dasar yang tidak mempunyai makna tetapi mengandungi makna.

Misalnya akhiran –kan dalam perkataan dewakan bermakna “menganggap sebagai” .• Makna gramatikal : makna yang terkandung dalam imbuhan apabila digabungkan dengan kata dasar.

dengan kata kerja: penulis = orang yang menulis (pelaku) pelatih = orang yang dilatih (penderita) pengorek= alat untuk mengorek (alat) .Makna Awalan Pe(N)• Pe(N) dengan kata nama: pekedai = orang yang memiliki kedai • Pe(N).

penapis = alat untuk menapis @ orang yang menapis (filem) (gabungan pelaku dan alat) penyakit = benda yang menyebabkan sakit (penyebab) penjahit = hasil perbuatan menjahit (hasil perbuatan) .

Makna Awalan Me(N)• Me(N).dengan kata kerja: mendukung = melakukan perbuatan dukung ( melakukan @ membuat) • Me(N).dengan kata sifat: membesar = menjadi besar (menjadi) .

• Me(N).dengan kata nama: membatu = menjadi seperti batu (menjadi seperti) menjeruk = menjadikan sebagai jeruk (menjadikan sebagai) menggunting = menjadikan gunting sebagai alat (menjadikan sbg alat) .

mendamar = mencari damar (mencari. menuju) mengaduh = mengeluarkan bunyi “aduh” (mengeluarkan bunyi) mengupah = memberi upah (memberi@ mengenakan) . mengumpulkan) menyeberang = menuju seberang (pergi ke.

. makna kamus @ makna leksikal yang mudah di kenal pasti kerana bersifat umum dan objektif.Denotasi dan Konotasi • Denotasi: makna umum. • Konotasi: Makna pemikiran @ nilai rasa sebagai makna tambahan yang mungkin sesuai @ tidak sesuai dengan makna sebenarnya.

Misalnya: lari. putih dsb. .Makna Leksikal • Makna leksikal: makna yang terdapat dalam kamus @ makna perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat. rumah.

• kelompok kata adalah jalinan daripada makna satu perkataan dengan perkataan lain dalam kelompok kata tersebut. Misalnya lima ekor lembu bermakna ada „lima ekor lembu‟ Kelompok kata : makna dalam .

. tetapi maknanya telah berpadu menjadi satu. bunga api dsb. misalnya kereta api. kapal api.• Kata paduan : dua perkataan atau lebih yang pada mulanya memiliki makna masing-masing.

mahaputera. . maharaja. bumiputera. dsb. misalnya mahasiswa.• Kata gabungan : dua @ lebih perkataan yang mengandungi satu makna tetapi deretan perkataan tersebut menyimpang daripada deretan perkataan yang umum dalam bahasa Melayu.

. Burung itu hinggap di ranting pokok.Makna Ayat • Makna tersurat : makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. Misalnya.

kata pergi tidak dihadirkan. tetapi pendengar memahami perbuatan adik ialah „pergi‟ . Misalnya dalam ayat Adik ke kedai Pak Ali.• Makna terselindung : makna yang terselindung dalam sesuatu ayat kerana perkataannya tidak dihadirkan.

• Makna tersirat : makna yang diperoleh berbeza dengan makna yang tertulis atau diujarkan. ada bercincin ada tidak. misalnya dalam kiasan Umpama jari di tangan. .

.Paradigmatik dan Sintagmatik • Hubungan paradigmatik : keadaan apabila unit linguistik menjadi berhubungan melalui pertentangan @ penggantian dalam satu lingkungan tertentu dengan unit-unit lain yang serupa.

.• Hubungan sintagmatik: keadaan yang diperoleh oleh sesuatu unit linguistik kerana ia hadir bersama dengan unit-unit lain yang serupa. • Dalam contoh sebuah pintu merah dengan sebuah pintu kuning. manakala setiap satunya (merah dan kuning) berhubungan secara sintagmatik dengan pintu. merah dan kuning berhubungan secara paradigmatik.

Selamat menduduki peperiksaan akhir. SEKIAN TERIMA KASIH .