By : Norlin binti Nadzrin

KEGUNAAN STATISTIK DALAM PENDIDIKAN

• Bentuk dan rupa taburan skor-skor 1)Taburan • Skor tertinggi dan skor terendah Kekerapan • Perbezaan markah di antara skor 2) Min • Markah purata pelajar • Menghuraikan prestasi pelajar secara keseluruhan • Membuat perbandingan pencapaian antara pelajar dalam ujian/kumpulan yang sama 3) Median • Markah penegah • Mengetahui kedudukan pelajar di dalam taburan skor yang sama • Kurang dipengaruhi oleh skor melampau dan mudah dikira .

4) Sisihan piawai • Menunjukkan luas/jarak dari min dalam sesuatu taburan skor yang sama • Mengetahui homogen atau heterogen 5) Skor piawai • skor yang mempunyai nilai min dan sisihan yang tetap di bawah lengkung taburan normal • Membuat perbandingan pencapaian di antara pelajar/mata pelajaran – mata pelajaran serta menyetarakan markah-markah ujian 6) Peratus • Perbandingan pencapaian pelajar • Menentukan gred mata pelajaran .

• Kedudukan sesuatu skor berbanding dengan skor-skor 7a) lain. . Pangkatan • suatu skala yang membahagikan skor mentah murid kepada 100 bahagian. 7b) Pangkat • menentukan kedudukan seorang peljar berbanding peratusan dengan peratus pencapaian pelajar-pelajar lain 8) Histogram • satu jenis graf yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu taburan kekerapan dengan skor-skor terkumpul.

.

9) LENGKUNG KEKERAPAN Sisihan piawai besar. pencapaian pelajar berbeza (heterogen)  Sisihan piawai kecil. pencapaian pelajar hampir sama (homogen)  Lengkung taburan normal Min. median dan mod mempunyai nilai yang sama .

Lengkung taburan pencong positif Mod < median < min  Ramai pelajar mendapat markah lebih rendah dari min  Lengkung taburan pencong negatif Min < median < mod  Ramai pelajar mendapat markah lebih tinggi daripada  .

Gunakan mod kerana nilainya lebih mudah didapati atau di dalam skor yang mempunyai kekerapan yang tinggi . Mengambil kira semua skor dalam satu taburan (memberi gambaran secara keseluruhan) Membandingkan pencapaian antara individu dengan kumpulan Mencari sisihan piawai.skor piawai T dan skor piawai Z Sesuai digunakan jika ada markah terpencong Jarang digunakan kerana nilainya hanya boleh memberi gambaran mengenai sesuatu taburan skor secara kasar.KEGUNAAN MIN. MEDIAN DAN MOD DALAM TABURAN SKOR Paling kerap digunakan.

interpretasi dan kesimpulan  peringkat penting dalam sesuatu aktiviti penilaian Hasil dapatan daripada kesimpulan akan menjadi pertimbangan asas untuk membaiki ujian yang kurang memuaskan Menyediakan data dalam bentuk statistik Menganalisis data daripada jadual atau perwakilan data Membuat kesimpulan dan cadangan  Menginterpretasi dan mentafsir data Proses penganalisisan data untuk sesuatu ujian .MENGINTERPRETASI DATA  Membuat analisis.

interpretasi dan rumusan daripada angka statistik dan graf yang dibentuk Data yang dikumpulkan. dokumen dan borang yang digunakan untuk menyatakannya dalam bentuk angka statistik dan bentuk graf .PENYEDIAAN LAPORAN (PERINGKAT AKHIR) Pengenalan topik kajian Penghuraian tema/topik yang dikenal pasti Objektif dan tujuan penilaian Penyediaan Laporan Bibliografi dan bahanbahan rujukan Membuat laporan dan cadangan berdasarkan pentafsiran dan kesimpulan Kaedah penyelidikan yang digunakan Cara mengumpul data Membuat analisis. disertakan bersama rekod.

PENILAIAN ALTERNATIF Portfolio Reflektif • Catatan tentang sesuatu peristiwa. (2) baik. masalah yang dihadapi. peringkat pencapaian. dsb • Membolehkan guru/pelajar membuat refleksi  mengambil tindakan susulan • Disimpan dalam satu fail  portfolio  dinilai secara formatif Ujian Persembahan/Amali • Menguji kebolehan dan kecekapan seorang individu • Melibatkan penggunaan radas. Kurang bergantung pada kertas-pensel • Sesuai untuk pelajar yang lemah bidang bahasa Pemerhatian • Mengenal pasti perkembangan pelajar dalam bidang afektif dan psikomotor • Dibuat berdasarkan perlakuan pelajar • Senarai semak  ciri-ciri tingkah laku pelajar yang ada atau tiada • Skala kadar  darjah pencapaian : (1) amat baik. alatan konkrit atau gambar. (3) sederhana (4) teruk (5) amat teruk .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful