Click to edit Master subtitle style

OLEH: TENGKU ADNAN BIN TENGKU MAHMUD JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU

TEKNOLOGI PENDIDIKAN
manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan"
(Crowell (1971):Encyclopedia of education)

"Teknologi pendidikan ialah gabungan

"Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulkan pembelajaran"
(Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology)

Kesimpulan
Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.

KONSEP TEKNOLOGI PENGAJARAN

Sering disalah ertikan….

Kebanyakkan orang akan menyebut tentang penggunaan alat-alatan seperti komputer, televisyen, video, CD-ROM, projektor ‘overhead’ dan slaid dalam pengajaran.

TEKNOLOGI
Teknologi adalah suatu rekacipta untuk memudahkan kehidupan manusia.

KONSEP PENGAJARAN
Pengajaran mempunyai empat erti;
1. Menyampaikan maklumat. 2. Memindahkan maklumat. 3. Mendorong pembelajaran. 4. Membina manusia yang lebih baik.

Terdapat dua perkara dalam menerangkan maksud teknologi pengajaran.
i)

Kekeliruan dengan teknologi pendidikan; - pendidikan merangkumi skop yang lebih luas daripada pengajaran. - teknologi pengajaran adalah kepada pengajaran, manakala pengajaran adalah sub-set pendidikan.

sub-set kepada

Konsep Teknologi Pengajaran
- matlamat pengajaran adalah seiring dengan matlamat pendidikan, iaitu membina manusia yang bercirikan “manusia”. - Istilah teknologi pendidikan akan digunakan seerti dengan teknologi pengajaran.

Konsep Teknologi Pengajaran
ii) Konsep yang tidak statik - Maksud dan istilah teknologi pengajaran sentiasa berubah menurut perubahan zaman. - Secara umum, teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Definisi Teknologi Pengajaran Dalam Konteks Tempatan
Teknologi Pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
Click to edit Master subtitle style

Konsep Reka Bentuk Pengajaran

Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.

6 perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran
• • • •

• •

Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem

Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran
• •

Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan.

Model ASSURE

Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Model ASSURE mengandungi 6 langkah
A S S U R E – Analyse learner (Analisis pelajar) – State objective (Nyatakan objektif) – Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan) – Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan) – Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar) – Evaluate and revise (Nilai dan semak)

Analisis Pelajar

3 perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar: Ciri-ciri umum

a)

Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya.

b)

Kompetensi khusus peringkat masuk - Berkait dengan pengentahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran. c) Stail pembelajaran - Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.

Nyatakan Objektif

Ia merupakan tahap yang minimum tentang apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan. Ia juga harus difokuskan kepada apakah pengentahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipaelajari.

Pilih kaedah, Media dan Bahan

Terdapat 3 langkah dalam pemilihan.

(a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran. Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.

untuk dipilih.

(b)

Memilih media yang sesuai melaksanakan kaedah yang

Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu: 1. 2. 3. Sepadan dengan kurikulum Maklumat tepat dan terkini Bahasa yang jelas dan Menarik minat dan motivasi pelajar Menggalakkan penglibatan

tepat

4. mencetuskan 5. pelajar

6. 7. 8. 9.

Mempunyai teknikal kualiti yang baik. Terdapat bukti keberkesanannya Bebas daripada biasa. Mempunyai buku panduan yang lengkap.

c)

Mereka bentuk media;

Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri.

• • • • • • •

Objektif Pelajar Kos Kepakaran teknikal Peralatan Fasiliti Masa

Gunakan Media dan Bahan
Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik: i) Pribiu bahan ii) Sediakan bahan iii) Sediakan persekitaran iv) Sediakan pelajar v) Sediakan pengalaman pembelajaran

Melibatkan Pelajar

Untuk mempastikan bahawa proses pembelajaran berlaku pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti:
• • • • •

Membuat latihan Perbincangan Latih tubi Kuiz Projek dan sebagainya

Nilai dan Semak

Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran. Penilaian melibatkan aspek: - Menilai pencapaian pelajar - Pembelajaran yang dihasilkan

-

Menilai media dan kaedah Kualiti Media Penggunaan guru Penggunaan murid

Menilai kaedah dan media
Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti: - Adakah media berkesan? - Bolehkah ia dipertingkatkan? - Adakah ia berguna? - Adakah media membantu pelajar objektif?

mencapai

- Adakah ia mencetuskan minat pelajar? - Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti?

Menilai kaedah dan media

Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu:

- amat kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar. - menyokong pemikiran tinggi (Soktratik) - Memperkembangkan kemahiran berfikir.

- menyampaikan kandungan secara mendalam. - meransang naluri ingin tahu pelajar - pelajar dapat melibatkan diri secara aktif. - membolehkan penerokaan isu secara mendalam. - menghubungkaitkan bidang pelajaran - meningkatkan nilai murni

Selain daripada menggunakan soal selidik dan senarai semak, penilaian terhadap media dan kaedah juga boleh dilakukan melalui: - perbincangan dengan kelas - temubual dengan setiap individu - pemerhatian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful