OLEH: TENGKU ADNAN BIN TENGKU MAHMUD JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU

What is Our CORE Business?

Pengertian Pengajaran
Pengajaran adalah proses di mana kegiatan-kegiatan disusun untuk pelajar bertujuan untuk membawa perubahan tingkah laku pada diri mereka dalam proses pembelajaran

Maksud Mengajar

mengajar sebenarnya bermaksud menyampaikan ilmu pengetahuan maklumat, memberi galakan, membimbing, memberi dan meningkatkan kemahiran, meningkatkan keyakinan, menanam nilai-nilai murni dan luhur kepada para pelajar yang belum mengetahui.

Ciri-ciri pengajaran
Pengajaran melibatkan kegiatan tertentu:  Merancang.  Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran.  Memilih strategi pengajaran.  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Menilai dalam satu-satu pengajaran.

Sahsiah Guru
 


 


Bahasa dan suara guru perawakan dan perwatakan keyakinan diri dan tingkah laku motivasi dan kreativiti guru pakaian dan kekemasan diri bersikap proaktif bersedia berbincang untuk meningkat profesionalisme prihatin tentang kebajikan murid periang dan senang bergaul (ceria)

``Mengajar atau menjadi guru merupakan satu tugas yang sangat mulia, murni dan menguntungkan. ia merupakan satu tugas yang boleh dan menjamin ke arah membawa seorang itu masuk syurga.....''

``Tiada seorang guru yang paling unggul, berkesan dalam mengajar, dan mempunyai sikap yang luhur di permukaan bumi ini, melainkan Nabi Muhammad s.a.w. Dalam semua aspek pengajaran, baik dari segi bahan, teknik penyampaian, sikap mahupun sifat-sifatnya boleh dijadikan teladan oleh semua ummah di dunia ini untuk menghasilkan pengajaran berkesan.''

SIAPA GURU?
1.

Guru merupakan pembimbing kepada proses pembelajaran. Orang yang menyediakan pengalamanpengalaman kepada kelasnya

2.

3.

Seseorang yang mempunyai fikiran terbuka terhadap pelajar-pelajarnya.
Seseorang yang membuatkan proses belajar menjadi menarik dan menyeronokkan.

4.

5. Seseorang yang memberi perhatian terhadap pelajar dan cuba untuk memotivasi mereka.

Ciri-ciri Guru

Dalam p&p ke arah pembelajaran masteri, guru harus:

– Menyayangi semua pelajar – Yakin mereka semua boleh belajar dengan berjaya dan menguasai sesuatu hasil pembelajaran jika diberi masa yang cukup dan p&p adalah berkualiti – Mencintai mata pelajaan yang diajar – Merangsang diri untuk merancang dan menggunakan pelbagai cara bagi memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran – Merangsang dan mendorong pelajar anda untuk belajar sehingga mereka dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran – Bersikap proaktif dan boleh menyelesaikan masalah

Ia bukan sekadar menyampaikan maklumat atau bahan pengajaran dalam sebuah kelas. lebih mendukacitakan lagi jika proses mengajar dianggap sekadar menyampai maklumat dan menghabiskan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Proses mengajar mempunyai konsep yang sangat luas, ia bertujuan untuk menjadikan seseorang individu itu lebih bertanggungjawab dan mampu menjana fikirannya untuk terus bahagia dan berjaya mengatasi cabaran yang akan dihadapai. Ini hanya akan dicapai sekiranya proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan mencapai tahap pengajaran berkesan.

Pembelajaran

Pembelajaran diertikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman atau latihan

Perkaitan antara pengajaran dan pembelajaran yang diteguhkan

Pengajaran yang berkesan berlaku jika pelajar menguasai dengan sepenuhnya pengetahuan dan kemahiran yang diajar oleh guru

Konsep Pengajaran

 

Pengajaran merupakan satu proses penyampaian ilmu pengetahuan
Pengajaran berkesan: Merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian dan penilaian yang sesuai dengan kebolehan sedia ada dan minat pelajar

Pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan makna

…sambungan

Pengajaran merupakan aktiviti intelek
Ia melibatkan pemikiran,perasaan, dan penilaian Pengajaran merupakan satu sistem aktiviti yang ditujukan kepada pelajar-pelajar dengan harapan akan membawa perubahan tingkah laku dikalangan mereka

…sambungan

Terdapat dua jenis pengajaran iaitu pengajaran terkini dan tradisional Dalam pengajaran terkini, terdapat pengajaran yang memusatkan kepada murid
Dalam pengajaran tradisional, pengajaran memusatkan kepada guru


Peranan dan Tugas Mengajar
Setiap guru seharusnya mengetahui peranan dan tugas mereka secara terperinci jika mereka ingin berusaha melakukan dan menghasilkan pengajaran yang berkesan. Di antara tugas seorang guru ialah
 


 

a. menyampaikan ilmu pengetahuan b. menyampaikan maklumat c. menyampai dan d. memberi kemahiran serta e. memupuk nilai-nilai murni dan luhur sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

What makes an effective teaching?


Pengurusan masa pengajaran Pengurusan perilaku pelajar Penyampaian pengajaran Pengawasan pengajaran Maklum balas pengajaran

Management of instructional time Management of student behavior Instructional presentation Instructional monitoring Instructional feedback

Management of instructional time

  

Merancang. Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran. Memilih strategi pengajaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menilai dalam satu-satu pengajaran.

Management of student behavior
– Pengurusan rutin yang telah biasa – Melibatkan penggunaan bahasa. – kenalpasti peraturan dalam bilik darjah yang telah ditetapkan. – sering memerhati keadaan bilik darjah secara visual. – hentikan TL tidak sesuai dengan segera dan secara konsisten.

4 LANGKAH MODIFIKASI TL
– – – – Mengenalpasti TL Merekod TL yang hendak diubah Jenis tindakan yang hendak dikenakan Penilaian

Mengenalpasti TL


Kenalpasti TL yang hendak diubah Adakah ia berkaitan dengan TL lain. Ubah TL ikut keutamaan.

Merekod TL yang hendak diubah

Rekod kekerapan TL. Pastikan adakah TL itu perlu diubah.

Jenis tindakan yang hendak dikenakan

Beri ganjaran TL yang diingini Beri teguran atau denda bagi TL yang hendak diubah.

Penilaian

Adakah TL negatif sudah berubah. Fikirkan alternatif

Instructional presentation


   


Syarahan Penerangan Penjelasan Huraian Demonstrasi Bercerita Pembacaan Memberi nota

Instructional monitoring
  


  

Latihan istirehat Peneguhan Tindakan tanpa lisan Hentian sejenak ‘Time Out’ Penggunaan tanda (*) Pengiktirafan serta merta

…sambungan


 

Kontrak Shaping Desensitization Satiation (kepuasan)

Instructional feedback

Apa yang murid dah capai. Apa yang diharapkan pelajar-pelajar daripada guru-guru mereka. Jawapannya ialah pengetahuan tentang perkara, gelak ketawa, keadilan dan merasai kegembiraan.

Pengajaran Berkesan

Seorang ahli psikologi Barat pernah menganalogikan seorang guru yang pintar ibarat ‘walking dictionary’ kerana peranannya memberi arah kepada orang yang ingin bertanya sesuatu.

Dalam bahasa pedalogi, pendekatan ini disifatkan sebagai pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berkesan juga mengambil kira sumber pengajaran di sekeliling, termasuk landskap fizikal dan budaya.

Dalam era globalisasi, guru menghadapi pelbagai cabaran. Selain kerenah murid, ibu bapa dan birokrasi, masalah paling besar ialah persekitaran yang semakin berubah dan sifatnya yang tidak pernah statik.

Persekitaran dibentuk dan membentuk pemikiran manusia, malah boleh mengubah dimensi hidup masyarakat secara total.

Benarlah Islam meletakkan profesion guru itu tinggi darjatnya. Hakikat ini ditunjukkan sendiri Imam Shafie ketika beliau pada saat-saat hampir menghembuskan nafas terakhir, meminta anak muridnya mengajar sesuatu kepadanya.


 

Komunikasi dalam perguruan Kreativiti dalam pengajaran Pembelajaran berbantukan teknologi Aspek penting dalam persekitaran pembelajaran Bestari

Pada asasnya, pengajaran berkesan bergantung kepada:  a. Kepakaran guru terhadap bahan pengajaran,  b. Keperluan bahan pengajaran  c. Pedagogi dan strategi atau kaedah pengajaran  d. Kemahiran berkomunikasi.

Faktor lain yang menyumbangkan pengajaran berkesan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Matlamat dan sasaran pengajaran guru setiap hari. Matlamat dan sasaran pencapaian akademik sekolah Sikap guru dan sikap pentadbir sekolah Kemahiran guru dan kemahiran pentadbir sekolah. Motivasi guru dan motivasi pentadbir sekolah. Misi dan visi guru dan misi dan visi pentadbir sekolah. Etika guru dan etika pentadbir sekolah. Keadaan dan suasana persekitaran sekolah.

9.

Kemahiran berkomunikasi guru dan pentadbir sekolah. 10. Pemikiran guru dan pemikiran pentadbir sekolah. 11. Keikhlasan guru dan pentadbir sekolah ketika melakukan pekerjaan juga turut mempunyai saham yang penting ke arah keberkesanan pengajaran guru berkesan.

Di samping faktor yang disebutkan di atas tadi, faktor pelajar juga boleh mempengaruhi dan menyumbangkan ke arah pengajaran guru berkesan. Jika terdapat seorang guru yang mengajar dengan cara yang berkesan dalam sebuah kelas tetapi pelajar yang mengikuti pengajarannya tidak tahu peranan mereka sebagai pelajar yang berkesan, maka usaha tersebut akhirnya akan sia-sia sahaja.

GURU BERKUALITI

   

Amanah Baik hati Berilmu Berkemahiran Yakin Bertanggungjawab


   

Kasih sayang Kepimpinan Dedikasi Berfikir Mempunyai misi dan visi Perancang


   

Tekun Sabar Berdisiplin Komited Tenang Adil


 

Personaliti yang ceria Bersemangat Rajin Celik IT


What I hear, I forget; What I see, I remember; What I do, I understand.
CONFUCIUS

Effective teaching techniques are:
1. Ask questions. 2. Use a variety of teaching methods. 3. Encourage clients to participate and practice skills. 4. Use different teaching materials. 5. Speak in ways that clients understand.

TUJUAN TEKNIK
– Menarik Minat murid – Mengekalkan perhatian – Membangkitkan rasa ingin tahu

SEKOLAH BERKESAN

Mortimore (1995): sekolah berkesan ialah sekolah pelajarnya meningkat lebih daripada apa yang diharapkan jika diambil kira latar belakang mereka.

Gaya Pembelajaran Pelajar

Guru harus tahu bahawa pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dan sebab itulah tiada satu kaedah mengajar yang terbaik untuk semua pelajar. Jadi, guru harus menggunakan berbagai-bagai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar yang berbeza dalam gaya pembelajaran itu dapat belajar dengan berkesan dan menguasai hasil pembelajaran. Pada asasnya, terdapat tiga gaya pembelajaran iaitu:

Pelajar visual:
Pelajar dalam golongan ini suka belajar dengan melihat  Huruf atau perkataan  Benda, gambar atau gambar rajah  Demostrasi, tindakan atau lakonan

Pelajar audio:
Pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan mendengar atau bercakap seperti;  Mendengar cerita, penerangan, syarahan, huraian olehguru atau pelajar lain  Menerangkan, berbual, memberi pendapatnya, bercerita atau menghuraikan

Pelajar kinestetik:
Pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu seperti:  Menulis atau melukis sesuatu  Membuat latihan, kerja amali, eksperimen, lakonan, simulasi, atau projek

Untuk menentukan semua pelajar dapat belajar dengan berkesan, guru harus menggunakan kaedah-kadah mengajar yang melibatkan visual, lisan, dan kinestetik.

Berpusat Kepada Guru

   


 

Syarahan Penerangan Penjelasan Huraian Demonstrasi Bercerita Pembacaan Memberi nota

Berpusat Kepada Pelajar

   

Soal jawab Latih tubi Bercerita Membuat latihan Penerangan, penjelasan, huraian Perbincangan


 


  

Inkuiri Penemuan Bacaan Sumbang saran Demostrasi oleh pelajar Kerja amali Eksperimen Projek

   


 

Kuiz Penyelesaian masalah Reka cipta Pembelajaran koperatif atau kerja kumpulan Main peranan Lakonan Simulasi


  

Membuat nota sendiri Lawatan Pengajaran berprogram Pembelajaran berbantu komputer PAK (Pembelajaran Akses Kendiri)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.