REKA BENTUK PENGAJARAN

EDU 3105
DISAMPAIKAN OLEH TENGKU ADNAN BIN TENGKU MAHMUD JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU

Reka Bentuk Pengajaran
 Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses

sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.

Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran
 Menentukan keperluan pelajar
 Menentukan matlamat dan objektif  Membina prosedur penilaian  Mereka bentuk dan memilih strategi

penyampaian  Mencuba sistem pengajaran  Menilai keseluruhan sistem

Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran
 Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.
 Pengajaran yang berkesan membolehkan

pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan.

Model ASSURE
 Model ASSURE bertujuan menyediakan

panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Model ASSURE mengandungi 6 langkah (Heinich (1982)
 A – Analyse learner (Analisis pelajar)
 S – State objective (Nyatakan objektif)  S – Select method, media, and materials

(Pilih kaedah, media dan bahan)  U – Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)  R – Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar)  E – Evaluate and revise (Nilai dan semak)

Analisis Pelajar

Tiga perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar:
(a) Ciri-ciri umum
– Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya.

(b) Kompetensi khusus - Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran. (c) Stail pembelajaran - Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.

Nyatakan Objektif
 Ia merupakan tahap yang minimum tentang

apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan.  Ia juga harus difokuskan kepada apakah pengentahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipaelajari.

Pilih kaedah, Media dan Bahan

Terdapat 3 langkah dalam pemilihan. a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran. Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.

b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih. Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu: 1. 2. 3. 4. Sepadan dengan kurikulum Maklumat tepat dan terkini Bahasa yang jelas dan tepat Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar 5. Menggalakkan penglibatan pelajar

6. Mempunyai teknikal kualiti yang baik. 7. Terdapat bukti keberkesanannya 8. Bebas daripada bias. 9. Mempunyai buku panduan yang lengkap.

(c) Mereka bentuk media Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri.

 Objektif  Pelajar  Kos  Kepakaran teknikal

 Peralatan
 Fasiliti  Masa

Gunakan Media dan Bahan
 Terdapat lima langkah bagi penggunaan media

yang baik: (i) Pribiu bahan (ii) Sediakan bahan (iii) Sediakan persekitaran (iv) Sediakan pelajar (v) Sediakan pengalaman pembelajaran

Melibatkan Pelajar
 Untuk mempastikan bahawa proses

pembelajaran berlaku pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti: – Membuat latihan – Perbincangan – Latih tubi – Kuiz – Projek dan sebagainya

Nilai dan Semak
 Penilaian ialah proses membuat pertimbangan

nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran.  Penilaian melibatkan aspek: - Menilai pencapaian pelajar - Pembelajaran yang dihasilkan

-

Menilai media dan kaedah Kualiti Media Penggunaan guru Penggunaan murid

Menilai kaedah dan media
 Kualiti media seringkali dilihat dari sudut

sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti: - Adakah media berkesan? - Bolehkah ia dipertingkatkan? - Adakah ia berguna? - Adakah media membantu pelajar mencapai objektif?

- Adakah ia mencetuskan minat pelajar? - Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti?

Menilai kaedah dan media
 Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok

dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu: - amat kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar. - menyokong pemikiran tinggi (Soktratik) - Memperkembangkan kemahiran berfikir.

-

menyampaikan kandungan secara mendalam. meransang naluri ingin tahu pelajar pelajar dapat melibatkan diri secara aktif. membolehkan penerokaan isu secara mendalam. menghubungkaitkan bidang pelajaran meningkatkan nilai murni

 Selain daripada menggunakan soal selidik dan

senarai semak, penilaian terhadap media dan kaedah juga boleh dilakukan melalui: - perbincangan dengan kelas - temubual dengan setiap individu - pemerhatian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful