SIFAT BAHASA STRUKTUR SINTAKTIK (TEORI NOAM CHOMSKY

)
Click to edit Master subtitle style

Disediakan oleh : Muhammad Yazed bin Kosnan Amal Izzati binti Mohd Rasid PISMP 4.07
7/22/12

Pennsylvania. Amerika Serikat.  Pada zaman 1950-an. 7 Desember 1928.Siapakah NOAM CHOMSKY? • Avram Noam Chomsky lahir di Philadelphia. Chomsky mula mengembangkan • 7/22/12 .

• TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures. • Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory 7/22/12 of Syntax iaitu buku yang telah .

Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif. Semantik Generatif dan sebagainya. 7/22/12 .• TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular dalam kalangan para linguis seantero dunia.

nahu terdiri daripada set rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. .Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif • Menurut Chomsky (1965). Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayatayat baharu dan memahami pertuturan orang lain yang tidak 7/22/12 pernah didengarnya.

Dalam teori standard TG seperti yang 7/22/12 terdapat dalam karya beliau.• Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. nahu • .

Struktur Sintaktik • Struktur Dalaman Struktur Permukaan • 7/22/12 .

7/22/12 • .Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan • Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral.

Pertama. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang 7/22/12 • . teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan.• Sebagaimana yang dinyatakan. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman. Pada peringkat struktur dalaman.

Peringkat struktur permukaan. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si 7/22/12 • . iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya.• Jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan.

maka akan wujud keadaan ketidaksamaan ayat. 7/22/12 • . Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman. maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa.• Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih.

7/22/12 .Tak paham? Lihat contoh di bawah • Ayat Dasar (struktur dalaman) ~Encik Ali guru.

• Ayat Transformasi (struktur permukaan) ~Encik Ali bukan guru. ~Guru itu Encik Ali. 7/22/12 . ~Encik Alikah guru? ~Siapakah Encik Ali? ~Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra.

• Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. ayat tanya. Ini meliputi representasi fonetik. Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata. 7/22/12 • . ayat penegas dan seumpamanya.

Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika 7/22/12 • . Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan.Untuk pemahaman lebih lanjut : • Kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya.

Rumusan : • Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah keinstitusi pengajian tinggi. Ini terbukti apabila Nik Safiah Karim • 7/22/12 . tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif.

• • .• Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. Di samping itu. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur 7/22/12 permukaan dan struktur dalaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful