You are on page 1of 30

UGOVOR O

OSIGURANJU

Divčić
Miroslav
2006/26
Pojam i osobine ugovora o
osiguranju
 Ugovorom o osiguranju obavezuje se
ugovarač osiguranja da plati određeni
iznos osiguravaču, a osiguravač se
obavezuje da, ako se desi osigurani slučaj,
isplati osiguraniku ili nekom trećem licu
naknadu, odnosno ugovorenu svotu ili
učini nešto drugo
 Spada u red privrednih ugovora
 Po karakteritikama je: imenovani,
aleatoran, formalan, dvostruko obavezan i
teretan ugovor
 Po tehnici zaključenja spada u ugovore o
pristupu
Ugovorne strane

 Osiguravač

 Osiguranik

 Ugovarač osiguranja
Elementi ugovora
osiguranju
 Predmet osiguranja
 Osigurani slučaj
 Osigurana suma
 Premija
Predmet osiguranja
 Predmet osiguranja je ono povodom
čega se zaključuje ugovor o
osiguranju
 Predmet osiguranja može biti različit
i osiguran od više različitih slučajeva
 Može biti lice ili dobro na kome se
može ostvariti rizik
Rizik
 U osnovnom značenju, riječ je o
mogućnosti nastanka neželjenog,
ekonomski štetnog događaja koji,
ako nastupi, stvara osiguravačevu
obavezu prema osiguraniku iz
zaključenog ugovora o osiguranju ili
po zakonskim odredbama
 Rizik je, samo zamišljena opasnost
od dešavanja štetnog događaja -
kada se ostvari, tada je već riječ o
određenom osiguranom slučaju.
Osigurani slučaj
 Nastaje kada se ostvari rizik
 Događaj čije nastupanje predstavlja
ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen
osiguranjem
 Osigurani slučaj mora biti:
- budući
- neizvjestan
- nezavisan od volje
ugovarača
Osigurana suma
 Novčani iznos koji se isplaćuje
osiguraniku ukoliko nastupi osigurani
događaj
 Predstavlja gornju veličinu osnovne
osiguravačeve obaveze
 Može biti određena i zakonom
 Pojam koji po svom sadržaju
odgovara sumi osiguranja, a
upotrebljava se u osiguranju lica
jeste osigurana svota.
Premija
 Novčana svota koju je ugovarač
osiguranja, odnosno osiguranik
dužan platiti kao naknadu za
obezbjeđenje osiguravajuće zaštite
 Plaća se sukcesivno ili u cjelini
 Visina premije zavisi od predmeta
osiguranja
 Predstavlja cijenu osiguranja
Zaključivanje ugovora o
osiguranju
 Saglasnost ugovorenih strana o
bitnim elementima ugovora
 Potpisivanje polise ili lista pokrića
 Pismena ponuda osiguravaču
Polisa osiguranja
 Osnovna pismena isprava koja prati
posao osiguranja, određujući
dužnosti i obaveze učesnika.
 Forma ugovora o osiguranju
 Dokazno sredstvo o zaključenom
ugovoru
 Sredstvo legitimacije pred
osiguravajućim društvom
 Polisa osiguranja može glasiti: na
ime, po naredbi i na donosioca
(izuzev polise osiguranja života)
 U polisi moraju biti navedeni:
ugovorne strane, osigurano lice ili
osigurana stvar, rizici, trajanje
osiguranja i vreme pokrića, premija i
svota osiguranja, odnosno odredba
da je osiguranje neograničeno,
datum izdavanja i drugo.
 Neslganja neke opšte ili posebne
odredbe ugovora i neke odredbe
polise
 Neslaganje neke štampane odredbe
polise i njene rukopisne odredbe
 Može biti privremeno zamijenjena
listom pokrića u koji se unose bitni
sastojci ugovora
 List pokrića u praksi, međutim,
obično potpisuje samo osiguravač
dajući izjavu o preuzetoj obavezi iz
Zaključivanje ugovora o
osiguranju u ime drugog
bez saglasnosti
 Ugovarač osiguranja odgovara za sve
obaveze iz ugovora dok ga
osiguranik ne odobri
 Osiguranik može odobriti ugovor i po
nastajanju osiguranog slučaja
 U slučaju odbijanja ugovarač
osiguranja duguje premiju za period
u kome je obavješten osiguravač o
odbijanju odobrenja
 Za obaveze iz osiguranja ne
odgovara lice koje zaključi ugovor o
Osiguranje za tuđi račun ili
za račun koga se tiče
 Sve obaveze iz ugovora dužan je izvršavati
ugovarač osiguranja, ali ne može vršiti
prava iz osiguranja bez pristanka lica čiji je
interes osiguran
 Ugovarač ima pravo na naknadu plaćene
premije i ostalih troškova od korisnika
osiguranja ili direktno od osiguravača
ukoliko se desi osigurani slučaj
 Osiguravač može istaći svakom korisniku
osiguranja sve prigovore koje ima po
osnovu ugovora prema ugovaraču
Obaveze osiguranika
odnosno ugovarača
osiguranja
 Obaveza prijave okolnosti značajnih
za ocjenu rizika
 Obaveza plaćanja premije
 Obaveza obavještenja osiguravača o
izmjenama rizika i prijava nastanka
osiguranog slučaja
 Obaveza sprječavanja nastupanja
osiguranog slučaja i spašavanje
osiguranog predmeta
Obaveza prijave okolnosti
značajnih za ocjenu rizika
 Prijava svih okolnosti značajnih za
ocjenu rizika koje su mu poznate ili
mu nisu mogle ostati nepoznate
 Namjerno učinjena prevara ili
prećutkivanje
 Nenamjerno učinjena netačna ili
nepotpuna prijava
 Ukoliko su okolnosti bile poznate
osiguravaču, ne može se pozvati na
netačnost prijave
Obaveza plaćanja
premije
 Plaćanje premije u ugovorenim
rokovima, ili odjednom po zaključenju
ugovora
 Mjesto plaćanja premije
 Prestanak ugovora po zakonu u
slučaju neplaćanja premije u roku od
godinu dana (izuzetak osiguranje
života)
 Raskid ugovora u slučaju neplaćanja
premije 30 dana po obavještenju
ugovarača o dospjelosti premije
Obaveza obavještenja o
izmjenama rizika i prijava
nastanka osiguranog
 Sve promjeneslučaja
okolnosti značajne za
ocjenu rizika
 Povećanje rizika postupkom
ugovarača osiguranja
 Povećanje rizika postupkom trećeg
lica
 Ostvarenje osiguranog slučaja prije
saznanja osiguravača o povećanju
rizika
 Prijava i dokazivanje nastanka
Obaveza sprječavanja
nastupanja osiguranog
slučaja i spašavanje
osiguranog predmeta
 Korišćenje osiguranih stvari u skladu
sa njihovom namjenom
 Korišćenje može biti propisano ili
utvrđeno ugovorom
 Preduzimanje svih mjera u cilju
smanjenja štete pri nastanku
osiguranog slučaja
 Obezbjeđivanje prava regresa
osiguravača prema trećem licu
Obaveze osiguravača
 Obaveza postupanja po pravilima
urednog privrednika
 Obaveza izdavanja polise i
upoznavanja ugovarača sa uslovima
 Obaveza isplate naknade ili
ugovorene svote
 Obaveza naknade nužnih i korisnih
troškova
Obaveza poslovanja po
pravilima urednog
privrednika
 Podrazumijeva: racionalnu
organizaciju poslovanja, poslovanje
po ekonomskim principima,
namjensko korišćenje sredstava,
preduzimanje preventivnih mjera u
cilju sprječavanja nastanka
osiguranog slučaja, staranja o stalnoj
likvidnosti itd.
Obaveza izdavanja polise i
upoznavanja ugovarača sa
uslovima
 Osiguravač je obavezan izdati polisu
koja predstavlja bitnu fomu ugovora
 Obaveza predaje opštih i posebnih
uslova ukoliko nisu sadržani u polisi
 Upozorenje ugovarača osiguranja da
su svi uslovi sastvni dio ugovora o
osiguranju
Obaveza isplate naknade ili
ugovorenog iznosa i
naknade nužnih i korisnih
troškova
 Isplata nakanade u roku od 14 dana
Isplata nakanade u roku od 14 dana
 U slučaju prevare ili namjernog
izazivanja osiguranog slučaja od
strane ugovarača, osiguranika ili
korisnika osiguranja nema obavezu
isplate naknade
 Obaveza isplate neospornog dijela na
osnovu predujma
 Naknada nužnih i korisnih troškova
Trajanje i prestanak
osiguranja
 Od 24. časa dana koji je naveden u polisi
kao dan početka osiguranja do isteka
poslednjeg dana roka za koji je osiguranje
ugovoreno
 Raskid bilo koje ugovorne strana od dana
dospjeća premije sa prethodnim pismenim
obavještenjem najkasnije 3 mjeseca prije
dospjeća premije
 Ako je osiguranje zaključeno na rok duži
od pet godina, svaka strana može po
proteku ovog roka uz otkazni rok od šest
meseci, pismeno izjaviti drugoj strani da
raskida ugovor
 Raskid u slučaju stečaja osiguravača ili
 Polisa osiguranja
vlasnika odnosno
korisnika motornog
vozila od
odgovornosti za
štete pričinjene
trećim licima
 Polisa
obaveznog
osiguranja
putnika u
javnom
saobraćaju od
posljedica
nesrećnog
slučaja
 Polisa osiguranja
od posljedica
nesrećnog slučaja
 Polisa osiguranja
imovine
Hvala