UGOVOR O OSIGURANJU

Divčić Miroslav 2006/26

Pojam i osobine ugovora o osiguranju

 

Ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovarač osiguranja da plati određeni iznos osiguravaču, a osiguravač se obavezuje da, ako se desi osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekom trećem licu naknadu, odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo Spada u red privrednih ugovora Po karakteritikama je: imenovani, aleatoran, formalan, dvostruko obavezan i teretan ugovor Po tehnici zaključenja spada u ugovore o pristupu

Ugovorne strane

Osiguravač Osiguranik Ugovarač osiguranja

Elementi ugovora osiguranju
   

Predmet osiguranja Osigurani slučaj Osigurana suma Premija

Predmet osiguranja

Predmet osiguranja je ono povodom čega se zaključuje ugovor o osiguranju Predmet osiguranja može biti različit i osiguran od više različitih slučajeva Može biti lice ili dobro na kome se može ostvariti rizik

Rizik

U osnovnom značenju, riječ je o mogućnosti nastanka neželjenog, ekonomski štetnog događaja koji, ako nastupi, stvara osiguravačevu obavezu prema osiguraniku iz zaključenog ugovora o osiguranju ili po zakonskim odredbama Rizik je, samo zamišljena opasnost od dešavanja štetnog događaja kada se ostvari, tada je već riječ o određenom osiguranom slučaju.

Osigurani slučaj
 

Nastaje kada se ostvari rizik Događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem Osigurani slučaj mora biti: - budući - neizvjestan - nezavisan od volje ugovarača

Osigurana suma

 

Novčani iznos koji se isplaćuje osiguraniku ukoliko nastupi osigurani događaj Predstavlja gornju veličinu osnovne osiguravačeve obaveze Može biti određena i zakonom Pojam koji po svom sadržaju odgovara sumi osiguranja, a upotrebljava se u osiguranju lica jeste osigurana svota.

Premija

 

Novčana svota koju je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik dužan platiti kao naknadu za obezbjeđenje osiguravajuće zaštite Plaća se sukcesivno ili u cjelini Visina premije zavisi od predmeta osiguranja Predstavlja cijenu osiguranja

Zaključivanje ugovora o osiguranju

Saglasnost ugovorenih strana o bitnim elementima ugovora Potpisivanje polise ili lista pokrića Pismena ponuda osiguravaču

 

Polisa osiguranja

 

Osnovna pismena isprava koja prati posao osiguranja, određujući dužnosti i obaveze učesnika. Forma ugovora o osiguranju Dokazno sredstvo o zaključenom ugovoru Sredstvo legitimacije pred osiguravajućim društvom

Polisa osiguranja može glasiti: na ime, po naredbi i na donosioca (izuzev polise osiguranja života) U polisi moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurano lice ili osigurana stvar, rizici, trajanje osiguranja i vreme pokrića, premija i svota osiguranja, odnosno odredba da je osiguranje neograničeno, datum izdavanja i drugo.

Neslganja neke opšte ili posebne odredbe ugovora i neke odredbe polise Neslaganje neke štampane odredbe polise i njene rukopisne odredbe Može biti privremeno zamijenjena listom pokrića u koji se unose bitni sastojci ugovora List pokrića u praksi, međutim, obično potpisuje samo osiguravač dajući izjavu o preuzetoj obavezi iz

 

Ugovarač osiguranja odgovara za sve obaveze iz ugovora dok ga osiguranik ne odobri Osiguranik može odobriti ugovor i po nastajanju osiguranog slučaja U slučaju odbijanja ugovarač osiguranja duguje premiju za period u kome je obavješten osiguravač o odbijanju odobrenja Za obaveze iz osiguranja ne odgovara lice koje zaključi ugovor o

Zaključivanje ugovora o osiguranju u ime drugog bez saglasnosti

Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče

Sve obaveze iz ugovora dužan je izvršavati ugovarač osiguranja, ali ne može vršiti prava iz osiguranja bez pristanka lica čiji je interes osiguran Ugovarač ima pravo na naknadu plaćene premije i ostalih troškova od korisnika osiguranja ili direktno od osiguravača ukoliko se desi osigurani slučaj Osiguravač može istaći svakom korisniku osiguranja sve prigovore koje ima po osnovu ugovora prema ugovaraču

 

Obaveza prijave okolnosti značajnih za ocjenu rizika Obaveza plaćanja premije Obaveza obavještenja osiguravača o izmjenama rizika i prijava nastanka osiguranog slučaja Obaveza sprječavanja nastupanja osiguranog slučaja i spašavanje osiguranog predmeta

Obaveze osiguranika odnosno ugovarača osiguranja

Obaveza prijave okolnosti značajnih za ocjenu rizika

Prijava svih okolnosti značajnih za ocjenu rizika koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate Namjerno učinjena prevara ili prećutkivanje Nenamjerno učinjena netačna ili nepotpuna prijava Ukoliko su okolnosti bile poznate osiguravaču, ne može se pozvati na netačnost prijave

Obaveza plaćanja premije

 

Plaćanje premije u ugovorenim rokovima, ili odjednom po zaključenju ugovora Mjesto plaćanja premije Prestanak ugovora po zakonu u slučaju neplaćanja premije u roku od godinu dana (izuzetak osiguranje života) Raskid ugovora u slučaju neplaćanja premije 30 dana po obavještenju ugovarača o dospjelosti premije

Obaveza obavještenja o izmjenama rizika i prijava nastanka osiguranog slučaja  Sve promjene okolnosti značajne za
  

ocjenu rizika Povećanje rizika postupkom ugovarača osiguranja Povećanje rizika postupkom trećeg lica Ostvarenje osiguranog slučaja prije saznanja osiguravača o povećanju rizika Prijava i dokazivanje nastanka

  

Korišćenje osiguranih stvari u skladu sa njihovom namjenom Korišćenje može biti propisano ili utvrđeno ugovorom Preduzimanje svih mjera u cilju smanjenja štete pri nastanku osiguranog slučaja Obezbjeđivanje prava regresa osiguravača prema trećem licu

Obaveza sprječavanja nastupanja osiguranog slučaja i spašavanje osiguranog predmeta

Obaveze osiguravača

Obaveza postupanja po pravilima urednog privrednika Obaveza izdavanja polise i upoznavanja ugovarača sa uslovima Obaveza isplate naknade ili ugovorene svote Obaveza naknade nužnih i korisnih troškova

Podrazumijeva: racionalnu organizaciju poslovanja, poslovanje po ekonomskim principima, namjensko korišćenje sredstava, preduzimanje preventivnih mjera u cilju sprječavanja nastanka osiguranog slučaja, staranja o stalnoj likvidnosti itd.

Obaveza poslovanja po pravilima urednog privrednika

Obaveza izdavanja polise i upoznavanja ugovarača sa uslovima
Osiguravač je obavezan izdati polisu koja predstavlja bitnu fomu ugovora Obaveza predaje opštih i posebnih uslova ukoliko nisu sadržani u polisi Upozorenje ugovarača osiguranja da su svi uslovi sastvni dio ugovora o osiguranju

Obaveza isplate naknade ili ugovorenog iznosa i naknade nužnih i korisnih troškova  Isplata nakanade u roku od 14 dana

Isplata nakanade u roku od 14 dana U slučaju prevare ili namjernog izazivanja osiguranog slučaja od strane ugovarača, osiguranika ili korisnika osiguranja nema obavezu isplate naknade Obaveza isplate neospornog dijela na osnovu predujma Naknada nužnih i korisnih troškova

Trajanje i prestanak osiguranja

Od 24. časa dana koji je naveden u polisi kao dan početka osiguranja do isteka poslednjeg dana roka za koji je osiguranje ugovoreno Raskid bilo koje ugovorne strana od dana dospjeća premije sa prethodnim pismenim obavještenjem najkasnije 3 mjeseca prije dospjeća premije Ako je osiguranje zaključeno na rok duži od pet godina, svaka strana može po proteku ovog roka uz otkazni rok od šest meseci, pismeno izjaviti drugoj strani da raskida ugovor Raskid u slučaju stečaja osiguravača ili

Polisa osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima

Polisa obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja

Polisa osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja

Polisa osiguranja imovine

Hvala