WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK

PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT

PENSYARAH : PUAN WARTI BINTI KIMI JABATAN KAJIAN SOSIAL IPGM KPI

LATARBELAKANG: Mula dilaksanakan pada 16 Febuari 2004 Idea untuk mengadakan Kerahan Tenaga tercetus sewaktu Kongres Patriotisme Negara pada 24 Oktober 2002. Program kerahan tenaga ini bertujuan :  Untuk menyediakan golongan muda bagi menghadapi cabaran dari dalam dan luar negara. Menanam semangat kesukarelaan. Menyatupadukan golongan muda dari pelbagai kaum. Jawatankuasa Kabinet Mengenai Kerahan Tenaga (JKMKT) telah dutubuhkan pada 30 Oktober 2002. Tindakan JKMKT : Buat kajian mengenai PLKN. Mendapat pandangan dari badan-badan bukan kerajaan, parti politik. Mengkaji pelaksanaan program-program kerahan tenaga di negara-negara lain. Menukarkan istilah kerahan tenaga kepada Khidmat Negara.

OBJEKTIF PLKN:
-Menanam semangat patriotisme dan cintakan negara dikalangan generasi muda atau remaja Malaysia. -Mempertingkatkan perpaduan kaum serta integrasi nasional. -Membentuk perwatakan positif melalui penerapan nilai-nilai murni. -Menanam semangat kesukarelaan dikalangan remaja. KONSEP : -Berteraskan rukunnegara, penyertaan menyeluruh lelaki dan perempuan berumur 16-35 tahun. Tiada pengecualian kecuali disahkan oleh doktor atas alasan kesihatan. -Jangkamasa program latihan 90 hari. -Kurikulum mengambil kira kepelbagaian kaum. -Mempunyai imej tersendiri dari segi pakaian seragam, logo dan lagu. -Tidak mengandungi hukuman bersifat penderaan tetapi hukuman untuk mengajar, -Modul yang menyeronokkan, berfaedah, menjadi kenangan sepanjang masa serta semangat muhibbah.

KONSEP (samb): - Bilangan pelatih 300-400 orang. -Arah tuju dan tindakan selanjutnya mengenai PLKN akan diambil berasaskan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri. PEMILIHAN PELATIH: -28 Mei 2003 jemaah Menteri meluluskan pelaksanaan PLKN untuk tahun 2004 melibatkan 85,000 remaja dipilih secara rawak melalui sistem komputer. 2005, 85,000 remaja juga dipilih. Modus operandi seperti berikut: -Nama dan alamat diguna pakai dalam rekod JPN. -Usaha mengesan pelatih melalui siaran akhbar, laman web, Jabatan Penerangan, Daerah, Kem. Pengajian Tinggi, Hal Ehwal orang Asli, SMS. -Setiap pelatih diwajibkan membuat pemeriksaan kesihatan. -Penangguhan pelatih diberi atas sebab-sebab : -menduduki peperiksaan utama. -meneruskan pengajian -akan menimbulkan kesusahan luarbiasa. -mewakili sukan negara.

AKTA LATIHAN KHIDMAT NEGARA: - Rang undang-undang Akta Latihan Khidmat Negara 2003. - Akta Latihan Khidmat Negara 2003 (akta 628) adalah “suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran dan nkehadiran orang bagi latihan Khidmat Negara di Malaysia berdasarkan falsafah Rukun Negara bagi maksud Latihan Khidmat Negara dan bagi perkara yang berkaitan dengannya dan bersampingan dengannya”. PELAKSANAAN PLKN: -Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) Kementerian Pertahanan yang ditubuhkan pada 16 Oktober 2003 merupakan agensi pelaksana. -Fungsi JLKN: -Menggubal Dasar dan peraturan. -Merancang, menyelaras, memantau pelaksanaan PLKN. -Merancang dan menyelaras keperluan gunatenaga kerja, -Membangunkan dan menyelenggara sistem maklumat dan rekod-rekod. -Merancang, menyelaras dan melaksanakan program latihan untuk jurulatih. -Mengkaji dan menilai keberkesanan pelaksanaan PLKN.

KAEDAH LATIHAN :
1. Modul Teras: - Modul Fizikal - Modul Kenegaraan - Modul Pembinaan Karektor - Modul Khidmat Komuniti 2. Komponen Tambahan: - Komponen kerohanian - Komponen Kebudayaan - Komponen Silang Budaya - Komponen Sistem Nilai