OSH MANAGEMENT SYSTEM

(SISTEM PENGURUSAN OSH)

APAKAH OSH-MS
Satu sistem Pengurusan OSH  Bahagian-bahagian: - Susunan (perancangan, penyediaan, semakan, perlaksanaan) & sebagainya.  Tujuan: - memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja-pekerja - pematuhan perundangan & peraturan

TYPICAL OSH-MS “COMPONENT”
1. Policy – Polisi  2. Plan – Perancangan sistem, objektif-objektif OSH, pembengunan dan perlaksanaan  3. Do – Tanggungjawab dan kebertanggungjawaban; Kecekapan dan latihan, sistem kawalan Hazard  4. Check – Penilaian prestasi; kemalangan / siasatan insiden; Pengauditan  5. Act – Tindakan preventif dan pembetulan, peningkatan berterusan

Check and Act (PDCA)  . Do.MODEL SISTEM OSH-MS OSH-MS adalah seperti MS1722:2003 & OHSAS 18001 berdasarkan komponen Sistem Pengurusan Kualiti iaitu  Plan.

INPUTS Wawasan Hazard Perundangan Input Pihak Ketiga PLAN (Rancangan) •Mengenalpasti hazard •Membuat penaksiran •Menentukan tanggungjawab •Menyusun sumbersumber DO (Penyediaan) •Menguatkuasakan prosedur •Menyelia •Menjawab kecemasan •Latihan •Komunikasi •ETC POLICY OBJECTIVES (objektif polisi) KKP Produktiviti Imej organisasi ACT (Perlaksanaan) •Tindakan Pembetulan •Mengkaji semula •Meningkatkan CHECK (semakan) •Memantau •Pengawasan •Memeriksa •Menyiasat •Audit •Rekod .

ini merupakan satu standard bimbingan  .KEWUJUDAN SISTEM PENGURUSAN OSH Terdapat dua piawaian sistem pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan  OHSAS 18001 Standard Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan .standard ini telah ditubuhkan pada 1999  Kebanyakannya untuk persijilan  MS1722:2003 Standard Sistem Pengurusan .telah ditubuhkan pada 2003 .

MODEL SISTEM PENGURUSAN MS1722:2003 Policy Action for improvement Organizing Continual improvement Evaluation Planning & Implementation .

MS1722:2003 STANDARD REQUIREMENT Mengandungi komponen berikut:  1. Management Reviem (Kajian semula Pengurusan)  . Policy (polisi)  2. Organizing (Penyusunan)  3. Planning and implementation (Rancangan & implementasi)  4. Evaluation (Penilaian)  5.

OHSAS 18001 OCCUPATIONAL HELATH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL OSH MANAGEMENT SYSTEM MODEL Continual Improvement Management Review OHS Policy Measurement and Evaluation Implementation Planning .

sumber.susunan-susunan prosedur (rancangan.organisasi (tanggungjawab)  .KEHENDAK PERUNDANGAN – OSHA 1994 Mengadakan kenyataan OSH Polisi bertulis  Kesedaran pekerja terhadap syarat-syarat dasar polisi  Implementasi OSH polisi  . prosedur. sistem kerja dan sebagainya  Kajisemula ASH polisi apabila perlu  .

APAKAH OSH POLISI?  OSH polisi adalah merupakan dokumen dasar Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan sesuatu organisasi bagi menguruskan sistem uatu Keselamatan & Kesihatan di dalam tempat kerja sesuatu syarikat .

KEPENTINGAN OSH POLISI Kenyataan komitmen dari Pengurusan atasan  Keperihatinan pengurusan terhadap pekerja  Sebagai panduan semua pekerja untuk sebarang tindakan dan keputusan  Titik permulaan untuk adakan perancangan Keselamatan & Kesihatan pekerjaan  Pematuhan perundangan  .

penyakit berjangkit dan kesan kesihatan berkaitan pekerjaan  Mematuhi keperluan perundangan OSH dan syarat-syarat lain  Mengiktiraf prestasi OSH adalah sebahagian daripada jaringan prestasi perniagaan  .POLISI Mengadakan promosi kesihatan. pencegahan kemalangan.

POLISI Perundingan dari kalangan pekerja dan wakil-wakil kesatuan  Memastikan pengurusan & pekerja memahami tanggungjawab ketika bekerja  Mengadakan sumber keperluan yang tertentu  Pembaikan yang berterusan  .

perancangan OSH & jawatan  .4 CARA IMPLEMENTASI OSH 1. melaksanakan polisi dengan susunan -organisasi. membentuk dan menulis dasar -kenyataan termasuklah wawasan dan matlamat .objektif dan sasaran berkaitan dengan aktiviti yang membahayakan  2.

komunikasi OSH polisi -pembentangan dalam mesyuarat .4 CARA IMPLEMENTASI OSH 3.memaparkan di papan kenyataan .latihan  4.Pengedaran pamplet. buletin . Memantau dan menyemak kepentingan  .

RUMUSAN OSH POLISI

     

OSH polisi perlu dibaca, difahami dan dipraktikkan oleh pekerja-pekerja, penyelia-penyelia dan penguruspengurus Oleh itu, ia mestilah SMART: Simple - menggunakan bahasa kebiasan Measurable – prestasi dapat dipantau Achievable – realistik dan berdasarkan keperluan syarikat Reasonable – sentiasa sasar tinggi tetapi mesti praktikal Tractable – berupaya dianalisis dan perlu ada jangkamasa

RUMUSAN OSH POLISI
Dasar kenyataan perlu diambil kira: - visi dan matlamat (“Kemalangan Sifar”) - Perundangan (pematuhan peraturan dan arahan syarikat) - Pelanggan (pematuhan prosedur keselamatan) - Rakan Kongsi (“sikap bertanggungjawab)  Syarat dari OSHA 1994 (seksyen 16)

RUMUSAN OSH POLISI
Menyatakan syarat sifat hazad di tempat kerja - Informasi dari:  Pengenalpastian hazard & Penilaian Risiko  Perundingan dengan pekerja terutama cadangan daripada safety committee  Amalan baik - Ciri-ciri umum bahaya di industri  Contoh: sifat berubah-ubah bahaya dalam pelbagai fasa industri pembinaan

pengurus & penyelia perlu mengawal & menguatkuasakan OSH di tempat kerja .pengurus perlu menyelia kontraktor  .Pekerja perlu melaporkan kemalangan nyaris .supervisors berperanan menyiasat .RUMUSAN OSH POLISI Kenyataan dasar perlu menyatakan dengan jelas peranan dan tanggungjawabtangungjawab pekerja  Sebagai contoh .

Mulakan dengan matlamat. persekitaran kerja selamat.IMPLEMENTASI OSH POLISI 1. Mengadakan Program OSH Contoh program : -penyelenggaraan peratalan keselamatan. objektif & mengenalpasti risiko seperti yang dinyatakan dalam dasar  2. peranan & orang yang bertanggungjawab  . cara akses untuk jalan keluar dan keperluan Analisa keselamatan Kerja  3. Menyediakan sumber.

PEMANTAUAN OSH POLISI Penyimpanan Rekod  Rekod kemalangan/penyakit kesihatan  Pematuhan Perundangan: . penubuhan Jawatankuasa Keselamatan. etc)  Sasaran dan pencapaian  Pematuhan oeganisasi / susunan sistem kerja  .Melantik (pegawai keselamatan & Kesihatan.

PEMANTAUAN OSH POLISI Pemantauan & Pengawasan di kawasan persekitaran tempat kerja  Pemeriksaan di tempat kerja  Audit  Kejadian & siasatan kemalangan  .

perubahan perniagaan  .ME YEMAK & PENGEMASKINI DASAR OSH Statistik Prestasi  Kemaskinin Polisi .Pengalaman .pertukaran operasi atau organisasi .terdapat perundangan baru .mengenalpasti hazad baru .pengubahsuaian proses .

pengurusan & pekerja  .ORGANISING Pengurus dan penyelia bertanggungjawab terhadap prestasi OSH  Kompetendi dan latihan untuk pekerja  Mengada dan menyelenggara dokumen sistem pengurusan  Mewujud dan mengekalkan Peosedur untuk komunikasi dalaman dan luaran  Bekerjasama salam aspek OSH antara majikan.

ORGANISING Pengurusan menjadi tanggungjawab keseluruhan untuk OSH  Memastikan pengurusan dan pekerja adalah kompetent untuk melakukan pekerjaan terutama bahan merbahaya  Pekerja perlulah diberitahu tentang hazad yang berada di kawasan kerja dan prosedur diadakan untuk menjamin keselamatan & kesihatan  Pengurusan perlu promosikan tentang keselamatan & kesihatan  .

PERANCANGAN & PERLAKSANAAN Mengenalpasti hazad & penilaian adalah asas dalam pengurusan OSH  Melaksanakan langkah-langkah pencegahan & perlindungan  Mengadakan Pelan Tindakan Kecemasan  Mengadakan prosedur pembelian dan kontrak untuk memastikan pematuhan keperluan keselamatan & kesihatan untuk bahan-bahan dan peralatan aktiviti pengurusan OSH memerlukan perancangan dan matlamat sasaran  .

pekerja handaklah diberitahu dan diberikan binbingan sebelum implementasi dijalankan Mengadakan susunan pelan Tindakan dan tindakbalas kecemasan .IMPLEMENTASI      Berterusan membuat penilaian mengenalpasti hazad Melaksanakan pencegahan atau perlindungan adalah berdasarkan kepada keutamaan terhadap risiko Prosedur hendaklah bersesuaian untuk mengenalpasti risiko Sebelum ada perubahan penilaian risiko.

dicegah dan dikawal. penyakit kesihatan. penyakit pekerjaan dan kejadian akan memberikan kesan terhadap prestasi OSH  Laksanakan pemeriksaan seperti yang ditetapkan  Mengkaji semula aktiviti OSH untuk memastikan aktiviti bahaya di tempat kerja telah dinilai.  .PENILAIAN Program pengurusan OSH hendaklah sentiasa dipantau  Siasatan kemalangan berkaitan pekerjaan. kejadian.

INITIAL REVIEW (KAJI SEMULA) Bandingkan apa yang sedia ada:  a) Perundangan berkaitan dengan syarat pengurusan OSH  b) Amalan terbaik dan prestasi dalam sektor industri dan kesesuian bahagian yang lain  c) keupayaan dan keberkesanan sumbersumber yang ada dalam pemgurusan OSH  .

penasihat pakar OSH dan lainlain  .APA YANG DIMAKSUDKAN KAJIAN SEMULA PENGURUSAN Kajian semula pengurusan adalah suatu proses untuk megkaji semula sistem pengurusan. SHO. program-program dan prestasi organisasi oleh pihak pengurusan atasan  Dilaksanakan oleh Jawatankuasa Kaji Semula yang terdiri daripada pengurus atasan.

etc PDCA konsep digunakan oleh beberapa Standard Sistem Pengurusan: .TUJUAN KAJIAN SEMULA PENGURUSAN       Kehendak perundangan SHC Regulations 1996.ISO 14001 EMS. CIMAH Regulations 1996. ISO 9001 QMS Untuk memastikan sesuatu organisasi mematuhi objektif keselamatan dan polisi kesihatan yang telah dipersetujui Membantu dalam membuat keputusan pada manamana pembaikan atau peningkatan yang diketengahkan . OHSAS 18001 .MS1722:2003.

menilai atau menetapkan .PROSES KAJIAN SEMULA PENGURUSAN Menyemak. prosedur.Perubahan dalam peraturan.Rancangan untuk tindakan pembetulan atau implementasi berterusan  .Prestasi . sistem kerja. lain-lain .Keperluan perubahan polisi. teknologi. piawaian atau luar jangkaan .Implementasi objektif & polisi . objektif.

kejadian berbahaya.uaran Menjalankan tindakan pembetulan Laporan Kecemasan (latihan & kejadian) Pertukaran organisasi dan pengubahsuaian syarikat Laporan mengenalpasti hazad.KAJI SEMULA & PENILAIAN        Statistik dan tren kemalangan. penaksiran risiko & proses kawalan risiko Laporan prestasi keseluruhan Sistem Pengurusan & laporan dari pengurus . keracunan atau penyakit Keputusan siasatan/audit dalaman atau . nyaris.

maklumat akan dibentangkan semasa kajian semula  . laporan & analisa untuk mesyuarat oleh jawatankuasa yang dilantik  Dokumen mestilah dikumpulkan oleh setiausaha (SHO)  Pertimbangan untuk mesyuarat: .agenda mesyuarat . SHO.kehadiran pelbagai (pengurus.Para peserta individu bertanggungjawab untuk subjeksubjek kajian semula .PERSEDIAAN UNTUK MESYUARAT Pastikan imformasi yang berkaitan telah dikumpulkan  Persediaan dokumen. penasihat pakar OSH & lain-lain) .

FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN       Membantu dalam pembuatan kaedah keselamatan & kesihatan di tempat kerja dan sistem kerja selamat Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan & kesihatan Memeriksa kawasan tempat kerja Melaporkan keadaan dan perbuatan tidak selamat Mencadangkan langkah pembaikan Menyiasat kemalangan. keracunan dan penyakit pekerjaan . bahaya.

tapi tidak diperlukan untuk mengkaji semula semua perkara pada setiap kali mesyuarat  Kajisemula perlu sekiranya: .minima sekali setiap tiga bulan.FREKUENSI MEGKAJI SEMULA Berpandukan keadaan dan keperluan organisasi  Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Regulation 1996: . pertukaran hazad daripada kebiasaan dan masalah memerlukan lebih kekerapan kajian semula  .keadaan risiko yang tinggi.

beserta tarikh sasaran untuk disempurnakan  Tarikh kajian semula untuk pembetulan  Penekanan semua untuk sistem pengurusan OSH dalaman audit  .DOKUMEN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN Mini mesyuarat kajian semula  Semakan untuk objektif dan dasar OSH  Tindakan pembetulan khusus untuk individu pengurus.

KOMUNIKASI KAJIAN SEMULA PENGURUSAN Pemerhatian.Semua Pekerja & wakil kesatuan  .Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan (sekiranya SHC bukan jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan) .orang yang bertanggungjawab untuk tugasan yang spesifik . kesimpulan dan cadangan harus dicatatkan dan berkomunikasi untuk tindakan sesuai dengan: .

Audit dan siasatan  .OSH objektif sesuatu organisasi .Keputusan Permonitoran Prestasi .Cadangan dari pekerja dan jawatankuasa keselamatan & keihstan .PEMBAIKAN BERTERUSAN Tujuan untuk diadakan jawatankuasa Kajisemula pengurusan adalah untuk Pembaikan Berterusan  Pembaikan Berterusan perlu mengambilkira: .Hasil Kajian Semula pengurusan .

arahan kerja .TAHAP-TAHAP DOKUMENTASI Apa itu dokumen .paper atau buku kecil yang menyediakan maklumat .prosedur .rekod & borang  .rekod atau laporan perincian  Terdapat 4 tahap dokumen: .manual .

PIRAMID DOKUMENTASI Manual keselamatan prosedur Arahan kerja Rekod. Borang. laporan .

TAHAP 1 .MANUALS .

APA YANG DIMAKSUDKAN OSH MANUAL? Menyediakan informasi yang efektif untuk mengawal hazad di tempat kerja  Mengawal aktiviti pentadbiran OSH selaras seperti yang disyaratkan  .

KANDUNGAN OSH MANUAL Kenyataan organisasi  Prosedur kendalian & kerja  Arahan kerja  Rekod  .

KANDUNGAN OSH MANUAL Minima kandungan di dalam buku panduan: .kenyatan Polisi & objektif OSH .kompetensi pekerja dan rekod latihan .butiran hazad/susunan risiko untuk pencegahan dan kawalan .prosedur.peranan dan tanggungjawab organisasi . arahan kerja dan berkaitan pengurusan keselamatan  .

TAHAP 2 .PROSEDUR .

APA DIA PROSEDUR Terjemahan sesuatu dasar.aktiviti-aktiviti susunan & procurement .pemilihan penggunaan peralatan dan bahanbahan kerja  . objektif dan program yang khusus dalam organisasi  Sebagai asas untuk kawalan dengan berkesan sesuatu bahaya dan risiko  Untuk mengawal aktiviti pentadbiran seperti yang disyaratkan .memantau dan mengawal aktiviti-aktiviti .

DOKUMENTASI (PROSEDUR) DIPERLUKAN APABILA: Terdapatnya satu pendekatan yang konsisten dan standard  Operasi yang berisiko. merbahaya atau kompleks memerlukan langkah cara kerja yang terperinci  Pengajaran dari kesilapan yang lalu perlu dikongsi bersama orang lain supaya ia tidak akan berulang  .

program dan syarat sah perundangan yang lain  Memantau dan menyusun kawalan aktiviti  Pemilihan dan penggunaan bahan-bahan mentah dan peralatan  . sumber manusia & pentadbiran  Mencapai pematuhan dengan dasar.KEPERLUAN PROSEDUR – SOKONGAN AKTIVITI Hubungan antara department seperti kewangan.

CONTOH PROSEDUR                Pekerja baru Kemalangan/siasatan penyakit kesihatan Penaksiran Implementasi & perundangan berkaitan Peraturan pelawat Pelan tindakan kecemasan Personal protective equipment (PPE) Keselamatan pembinaan Kemasukan ruang terkurung Sistem tekanan tinggi Gas pemampat. secair cryogenic. pelarut. bahan mudah terbakar Dasar-dasar umum Sistem keselamatan elektrik Lockout/tagout . peralatan penyedutan Bahan kimia.

TAHAP 3 – ARAHAN KERJA .

Merujuk terhadapdokumen lain yang berkaitan  .ARAHAN (PERLAKSANAAN KEJA HARIAN) Menyediakan informasi yang terperinci bagaimana laksanakan .penggunaan peralatan yang khusus .masa yang diperuntukan .menjalankan tugasan spesifik .menggunakan sistem kerja kaedah kursus .hasil kerja yang terjana .Menyediakan bentuk kerja .

CONTOH ARAHAN KERJA Arahan kerja untuk pemunggahan oleh sebuah lori tangki: . gunakan penghalang roda dan pastikan perhubungan manusia didahulukan .menyediakan satu cara untuk menghalang tumpahan cecair semasa proses pemunggahan  .aktifkan brek tangan.catitkan kedatangan pemandu & wakil mejikan si sepanjang pemunggahan (merujuk kepada tanggungjawab spesifik mereka) .memeriksa pemutusan sambungan hose untuk pengaliran bahan cecair pada sebuah kontena dan .

BORANG. LAPORAN & REGISTER (DAFTAR) .TAHAP 4 – REKOD.

contoh untuk nama. peristiwa atau transaksi  . BORANG & LAPORAN (KERJA HARIAN) Rekod digunakan untuk trek & persembahan prestasi  Borang adalah satu dokumentasi yang diguna untuk menstandardkan rekod  Laporan adalah merupakan suatu rumusan bagi sesuatu prestasi atau analisis  Daftar adalah satu rakaman senarai yang rasmi atau formal.REKOD.

penyakit. pengawasan persekitaran tempat kerja & kesihatan pekerja  Keputusan dari kedua-dua permonitoran secara aktif dan reaktif  . penyakit kesihatan dan kejadian  Kehendak perundangan  Pekerja yang terdedah bahan kimia berbahaya.REKOD BOLEH DISERTAKAN: Rekod implementasi Sistem Pengurusan  Kemalangan berkaitan kerja.

pelanggan. lesen & lain-lain yang berkaitan Rekod latihan Audit & perintah laporan Rekod untuk kenalpasti nonconformities. minit menyuarat Persampelan & pengawasan data Rekod penyelenggaraan Rekod penentukuran peralatan . rancangan & trek tindakan pembetulan dan data Kebocoran bahan berbahaya/lain-lain laporan kejadian Komunikasi dengan pembeli. kontraktor dan pihak luaran Keputusan management reviews. perintah & lain-lain amalan Keputusan Penilaian/penaksiran Risiko Permit.CONTOH REKOD (PERLU DISIMPAN)             Perundangan.

aduan dan tindakan susulan Rekod Penyelenggaraan Laporan Inventori Kimia Dokumen Komunikasi hazad MSDS / CSDS Permits – while active 10 yrs 30 yrs 30 yrs 10 yrs 30 yrs 30 yrs 10 yrs . kejadian.REKOD & TEMPOH PENGEKALAN ON-SITE RECORD/FILES Dokumen Masa Pengekalan Rekod latihan Data Permonitoran Kegagalan berfungsi.

perundangan dan jangkaan orang lain  Komponen termasuk dalam OSH MS adalah Polisi dan PDCA  Objektif OSH MS adalah memastikan kebajikan.KESIMPULAN Sistem adalah satu set komponen kerjasama ke arah tujuan yang satu  Di dalam Pengurusan Sistem OSH bahan input adalah hazad di tempat kerja. keselamatan & kesihatan pekerja sebagaimana disyaratkan perundangan  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful