You are on page 1of 12

NOTA BAB 5.

2 : PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

Definisi Teknologi Dalam Pendidikan

Davis (2001), Teknologi Maklumat dan Komunikasi merupakan kemahiran yang utama dan juga tema utama dalam era teknologi maklumat. Ia juga merupakan salah satu alat penting untukmemotivasikan pembelajaran. Perkembangan terkini dalam pendidikan telah memaparkankepentingan TMK yang tidak harus diabaikan dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Menurut Syed Ismail dan Ahmad Subaki (2010), teknologi dalam pendidikan boleh ditakrifkansebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumatkepada murid. Becker (1994) berpendapat bahawa penggunaan teknologi dan pengintegrasian ICT dalam kurikulum perlu diperkembangkan dalam kalangan guru supaya profesionalisme bidangpendidikan akan terus meningkat

Guna medium persembahan penyampaian :

Penggunaan teknologi dalam pengajaran berlaku dalam pelbagai bentuk:

-power point , grafik, audio rakaman dan smart board interaktif. Penggunaan sumber Internet dalam pengajaran - Bawa dunia luar terus ke dalam bilik darjah sebagai sumber P&P. Penggunaan e-mel , papan maklumat dalam talian, blog , portal dan alat komunikasi lain yang menyokong pembelajaran.

Menyenaraikan laman sesawang dan e-jurnal dalam senarai

bacaan. - Perpustakaan maya yang menuatakan bahan akan memudahkan untuk diakses dan pembelajaran kendiri ikut keperluan pelajar.Portal perpustakaan merupakan laluan yang sahih dan menjamin kualiti bahan sumber bacaan , laman web dan pautan lain. Memasukkan database dan dataset dalam pengajaran. - Dijadikan model kepada pelajar untuk diteladani. Menggunakan teknologi baharu dalam ujian dan undian di dalam bilik darjah. -Teknologi baharu : electronoc voting system (sistem undian elektronik) .Pelajar beri respon kepada soalan anaeka pilihan untuk membuat pilihan.Guru dapat maklum balas dan dapat buat tindakan susulan. Merakam isi pelajaran untuk podcasting. - Proses merakam siri dalma bentuk audio .Beri peluang murid menelaah walaupun mereka berada di mana-mana.

PERANAN DAN KEPENTINGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN


Perkembangaan professional guru. Menyunting bahan-bahan seperti audio, imej dan video yang

akan diolah menjadi bahan atau sumber pengajaran yang menarik. Memudahkan dan mempelbagaikan gaya pengajaran guru. Membantu golongan yang memerlukan bantuan khas. Melicinkan proses pengajaran dan pemebelajaran kerana berfokuskan kepada isi-isi penting topik yang akan disampaikan. Menjimatkan masa, tenaga dan wang. Mengelakkan murid berasa bosan seterusnya mengekalkan minat untuk belajar. Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir konsep memalui deria lihat, dengar dan sentuh. Membetulkan sebarang kekeliuran kerana teknologi dalam pendidikan dapat memberi suatu gambaran yang jelas tentang sesuatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan seharian

Kepentingan TMK:
Jadikan P&P lebih menarik Libatkan kaedah & bahan aplikasi pelbagai ilmu Jadikan guru lebih kreatif Tingkatkan kualiti profesion Beri pengalaman pembelajaran Peluang belajar lebih menarik Tingkatkan komitmen pelajar Mengumpul maklumat Gunakan kemahiran komunikasi Sesuai untuk semua pelajar Jimat masa Melicikan pengajaran

Isu isu penggunaan teknologi


Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang

membawa kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh yang boleh digunakan oleh individu menjalani kehidupan seharian. Walaupun FPN telah menegaskan tentang konsep perkembangan individu melalui konsep JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek), tetapi konteks pendidikan kita sekarang lebih menjurus kepada kebolehan intelek semata-mata. Menurut Wan Rozali (2004), ICT dalam pendidikan bermakna penggunaan kemajuan teknologi moden sebagai alat pemangkin perkembangan dunia pendidikan melalui teknologi maklumat melalui ruang maya atau apa-apa media penyebaran dan penyampaian maklumat sama ada dalam bentuk audio, video dan data dan bertepatan sebagai aplikasi penggunaaan peralatan teknologi pendidikan uyntuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengajaran dan pembelajaran.

Dalam pelaksanaan ICT dalam proses pengajaran

pembelajaran, penggunaan sistem teknologi pendidikan melibatkan lima komponen yang saling berkaitan Material Manpower Method Media Machine

Kenapa penggunaan ICT masih kurang di sekolah? Mungkin disebabkan oleh Kesukaran menggunakan harware dan software dan ini akan

mengganggu proses pengajaran. Penyediaan bahan pengajaran memakan masa yang lama. Tiada kemahiran dalam mengendalikan teknologi.

Kelebihan menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran

Pelajar lebih gembira Meningkatkan tahap pembelajaran pelajar. Memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sendiri. Guru juga dapat meringankan beban kerja dan proses pengajaran menjadi lebih menarik. Bahan boleh disimpan dan digunakan semula Meningkatkan minat pelajar
Kekurangan Sumber yang kurang Masalah teknikal. Pendidik tidak pakar dalam mengendalikan masalah

teknikal. Peralatan yang mahal Guru memerlukan lebih masa untuk menyediakan bahan pengajaran.

PRINSIP TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN


Berfungsi sebagai bahan bantu mengajar dan tidak boleh digunakan

untuk menggantikanpengajaran. Ia digunakan untuk membantu guru mengajar sesuatu topik dengan lebihberkesan. Bahan teknologi mesti digunakan sebagai bahan pengajaran dan bukan untuk hiburan danmembuang masa. Bahan hasilan teknologi pendidikan haruslah sesuai dari segi topik dan objektif pelajaran, latar belakang murid, saiz kelas dan keadaan bilik darjah. Digunakan mengikut masa yang sesuai dan selepas digunakan mudah untuk dialihkan agartidak menggangu sesi pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Bahan hasilan teknologi pendidikan mesti dipamerkan selepas tamat sesi pengajaran untukrujukan kelas di papan kenyataan kelas

CIRI CIRI & JENIS TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG BAIK


Alat yang dapat menjelaskan idea-idea yang kabur dan

menerangkan isi pelajaran. Alat yang besar dan jelas yang dapat dilihat oleh semua murid. Tulisan dan gambar perlu pelbagaikan warnanya.Cth : Gunakan pelabagai warna untuk memberi penekanan kepada perkataan perkataan dalam topik yang diajar . Gunakan bahan yang boleh tahan lama dan disimpan. Tunjukkan hasil dan kemahiran yang baik sekiranya alat yang dibuat sendiri.

RUJUKAN

Laman web: http://bostanoordinblog.blogspot.com/2011/08/bab-5-ino Buku : Syed Ismail bin Syed Mustapa, Ahmad Subki bin Miskon. (2010). Guru dan Cabaran Semasa. Selangor. Selangor :Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Noriati A.Rashid et all, Siri Pendidikan Guru Guru dan Cabaran Semasa , Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd.