CHIEN LUOC TAI CHINH.ppt

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

08/25/12

1

CHIEÁN LÖÔÏC TAØI CHÍNH PHUØ HÔÏP VÔÙI CAÙC GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN CUÛA DOANH NGHIEÄP
 1 Chieán Löôïc Taøi Chính Laø Gì?  2 Giai Ñoaïn Khôûi Söï Kinh Doanh – Voán

Maïo Hieåm
3 4 5

Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Baûo Hoaø Coâng Ty Trong Gia Ñoaïn Suy Thoaùi

1. Chieán Löôïc Taøi Chính Laø Gì?

CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH:
 QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ  QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ QUYẾT ĐỊNH  CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

08/25/12

3

1. Chieán Löôïc Taøi Chính Laø Gì?
CĂN CỨ VÀO TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP

TRONG TỪNG THỜI KỲ PHÁT TRIỂN ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CÁC CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI NHẰM MỤC TIÊU TỐI ĐA HÓA TÀI SẢN CỔ ĐÔNG

08/25/12

4

BAÛN CHAÁT TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP  Caùc nhaø quaûn trò taøi chính cuûa moät doanh nghieäp luoân phaûi ñoái maët vôùi 3 caâu hoûi quan troïng. ñoù laø: Trong raát nhieàu caùc cô hoäi ñaàu tö thì doanh nghieäp seõ phaûi ñöa ra quyeát ñònh löïa choïn cô hoäi ñaàu tö naøo? Doanh nghieäp neân duøng nhöõng nguoàn taøi trôï naøo ñeå taøi trôï cho nhu caàu voán ñaàu tö ñaõ ñöôïc hoaïch ñònh ñoù? Doanh nghieäp neân thöïc hieän chính saùch coå töùc nhö theá naøo? 08/25/12 5 .

Moät doanh nghieäp nhoû do moät caù nhaân sôû höõu vaø quaûn lyù ñöôïc goïi laø coâng ty tö nhaân (The sole proprietorship).COÂNG TY COÅ PHAÀN LAØ GÌ ? Khoâng phaûi taát caû caùc coâng ty ñeàu ñöôïc toå chöùc döôùi daïng coâng ty coå phaàn (The corporation). Khi coù theâm moät vaøi caù nhaân khaùc tham gia ñoàng sôû höõu vaø quaûn lyù thì loaïi hình naøy ñöôïc 08/25/12 goïi laø coâng ty hôïp danh (The 6 .

MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA TÀI SẢN CỔ ĐÔNG 08/25/12 7 .

lôïi nhuaän Giai ñoaïn baûo hoaø Giai ñoaïn taêng tröôûng Giai ñoaïn suy thoaùi Giai ñoaïn khôûi söï Thôøi gian .1 Chieán Löôïc Taøi Chính Laø Gì? Doanh thu.

08/25/12 9 .

08/25/12 10 .RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP RỦI RO KINH DOANH: hình thành do doanh nghiệp sử dụng định phí trong cấu trúc chi phí RỦI RO TÀI CHÍNH: hình thành do doanh nghiệp sử dụng nợ ( hoặc phát sinh các khoản chi phí tài chính cố định) trong cấu trúc vốn.

00 0 $4. chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vaø chi phí saûn xuaát chung Toång chi phí hoaït ñoäng Laõi tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) Tröø Chi phí taøi chính coá ñònh (laõi vay) Laõi tröôùc thueá (EBT) Tröø thueá thu nhaäp doanh nghieäp (40%) Laõi sau thueá (EAT) Laõi roøng phaân phoái cho coå phaàn thöôøng Thu nhaäp moãi coå phaàn (EPS) 08/25/12 (60.00 $2.00 0 0 $1.000.000.000 coå phaàn) $5.500.00 11 .500.Hình thöùc truyeàn thoáng Ñoø n baå y kinh Ñoø doa n nh baå y taøi chín h Doanh soá Tröø Giaù voán haøng baùn Caùc chi phí baùn haøng.000 320.000 480.ÑOØN BAÅY VAØ BAÙO CAÙO THU NHAÄP Baùo caùo thu nhaäp .000 $8.00 0 1.000 200.000.000 800.000 $480.

ÑO LÖÔØNG RUÛI RO TOÅNG THEÅ DTL = DOL X DFL EPS DFL EBIT DOL DTT RRKD RRTC 08/25/12 12 .

thì saûn phaåm coù ñöôïc caùc khaùch haøng töông lai chaáp nhaän hay khoâng. thò tröôøng coù taêng tröôûng ñeán moät quy moâ hieäu quaû ñuû cho caùc chi phí trieån khai vaø ñöa .  Neáu ñöôïc chaáp nhaän.  Neáu coù hieäu quaû.  Caùc ruûi ro ñoù chính laø khaû naêng saûn xuaát saûn phaåm môùi coù hieäu quaû hay khoâng.2 Giai Ñoaïn Khôûi Söï Kinh Doanh – Voán Maïo Hieåm Moâ hình toång theå  Giai ñoaïn khôûi ñaàu cuûa chu kyø kinh doanh tieâu bieåu cho möùc ñoä cao nhaát cuûa ruûi ro kinh doanh.5.

2 Giai Ñoaïn Khôûi Söï Kinh Doanh – Voán Maïo Hieåm Khôûi ñaàu doanh nghieäp Ruûi ro kinh doanh Ruûi ro taøi chính Nguoàn taøi trôï Chính saùch coå töùc Raát cao Raát thaáp Voán maïo hieåm Tyû leä traû coå töùc : 0 Trieån voïng taêng tröôûng Raát cao töông lai Boäi soá (tyû leä) Giaù/Thu Raát cao nhaäp (P/E) Thu nhaäp treân moãi coå Danh nghóa hoaëc aâm phaàn (EPS) Giaù coå phaàn 08/25/12 Taêng nhanh hoaëc bieán ñoäng cao 14 .5.

2 Giai Ñoaïn Khôûi Söï Kinh Doanh – Voáncao cuûa ruûi ro kinh Maïo Hieåm Möùc ñoä raát doanh vaø ruûi ro taøi chính  Giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa nhieàu doanh nghieäp môùi khôûi söï ñoøi hoûi ñaàu tö vaøo nghieân cöùu vaø phaùt trieån.5. chi phí nghieân cöùu vaø phaùt trieån Ñoái vôùi haàu heát caùc saûn phaåm. giai ñoaïn ban ñaàu ñöa saûn phaåm baùn ra thò tröôøng laø doøng . chi phí nghieân cöùu thò tröôøng.

NPV cuûa döï aùn thöôøng laø lôùn hôn 0.2 Giai Ñoaïn Khôûi Söï Kinh Doanh – Voán Maïo Hieåm Möùc ñoä raát cao cuûa ruûi ro kinh doanh vaø ruûi ro taøi chính  Ñoái vôùi haàu heát caùc coâng ty môùi khôûi söï. Xaùc suaát ñeå xuaát hieän tình traïng doøng tieàn aâm tröôùc khi saûn phaåm thaønh coâng laø raát lôùn. chæ caàn huy ñoäng moät tyû leä taøi trôï baèng nôï vay thaáp cuõng daãn ñeán moät ruûi ro raát cao do phaù saûn hoaøn toaøn.5.  Moái töông quan nghòch ñoøi hoûi giöõa ruûi ro kinh doanh vaø ruûi ro taøi chính ñöa ñeán moät keát luaän hôïp lyù laø caùc 08/25/12 16 doanh nghieäp môùi khôûi söï neân ñöôïc .

Vì vaäy. Caùc chi phí naøy bao goàm chi phí phaùp lyù vaø chi phí chuyeân moân phaûi traû. töùc laø neáu caùc nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi coå töùc. vieäc traû coå töùc vaø huy ñoäng voán coå phaàn môùi theá cho nguoàn tieàn chi traû coå töùc naøy laø khoâng hôïp lyù. Trong thöïc teá. chi phí giao dòch khi huy ñoäng voán coå phaàn môùi raát toán keùm cho caùc doanh nghieäp ruûi ro cao môùi khôûi söï. Neáu taøi trôï baèng nôï vay khoâng thích hôïp. hoï seõ phaûi ñaàu tö theâm tieàn vaøo doanh nghieäp ñeå chi traû cho coå töùc naøy.5. thì phaûi baèng voán coå phaàn. .2 Giai Ñoaïn Khôûi Söï Kinh Doanh – Voán traû coå töùc Chính saùch khoâng chiMaïo Hieåm Doøng tieàn cuûa moät doanh nghieäp môùi thaønh laäp thöôøng laø aâm ôû möùc cao vaø caàn caùc nguoàn tieàn môùi cho caùc cô hoäi ñaàu tö coù saün cuûa coâng ty.

khi toång ruûi ro cuûa coâng ty giaûm. ngay caû . caùc nhaø ñaàu tö voán coå phaàn ñoøi hoûi moät tyû suaát lôïi nhuaän thaáp hôn.5.2 Giai Ñoaïn Khôûi Söï Kinh Doanh – Voán Maïo Hieåm Caùc nhaø ñaàu tö voán maïo hieåm  Sôû dó caùc nhaø ñaàu tö voán maïo hieåm ñaàu tö voán cuûa mình vaøo caùc doanh nghieäp coù ruûi ro kinh doanh cao laø do hoï quan taâm ñeán laõi voán. Nhaø ñaàu tö voán maïo hieåm seõ chuyeån phaàn voán cuûa mình cho caùc nhaø ñaàu tö khaùc sau naøy tröôùc khi coâng ty môùi khôûi söï chuyeån sang giai ñoaïn phaùt sinh doøng tieàn döông.  Sau naøy.  Trong giai ñoaïn sau naøy hoï caàn tìm ngöôøi mua laïi loaïi voán coå phaàn naøy vôùi giaù trò ñaõ gia taêng.

5. . doanh soá seõ baét ñaàu taêng nhanh choùng. töùc laø tieáp tuïc duøng nguoàn voán coå phaàn. Nhö vaäy phaûi xaùc ñònh ñöôïc nguoàn taøi trôï thích hôïp ñeå giöõ möùc ñoä ruûi ro taøi chính thaáp. Nguoàn voán haáp daãn nhaát thöôøng laø töø vieäc phaùt haønh roäng raõi chöùng khoaùn cuûa coâng ty. duø ñaõ giaûm bôùt so vôùi giai ñoaïn khôûi ñaàu.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Moâ hình toång theå  Moät khi saûn phaåm môùi ñaõ ñöôïc tung ra thò tröôøng moät caùch thaønh coâng.  Caùc vaán ñeà maáu choát treân cho thaáy raèng ruûi ro kinh doanh. vaãn coøn cao trong suoát thôøi gian doanh soá taêng tröôûng nhanh.  Caàn tìm kieám theâm caùc nhaø ñaàu tö voán coå phaàn môùi ñeå thay theá caùc nhaø ñaàu tö voán maïo hieåm ban ñaàu vaø ñeå tieáp tuïc cung caáp voán cho caùc nhu caàu trong thôøi kyø taêng tröôûng cao naøy.

 Trong suoát thôøi kyø khôûi söï. yù ñoà chieán löôïc cuûa coâng ty phaûi thay ñoåi.5. haàu heát caùc doanh nghieäp ñeàu taäp trung vaøo nghieân cöùu vaø phaùt trieån. Thay ñoåi luoân luoân bao haøm ruûi ro. ñeå khai thaùc moät cô hoäi thò tröôøng ñaõ nhaän dieän ñöôïc hoaëc .3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Ruûi ro kinh doanh tieáp tuïc cao  Do giai ñoaïn chuyeån tieáp töø khôûi ñaàu sang taêng tröôûng ñoøi hoûi coâng ty phaûi thöïc hieän moät soá thay ñoåi.  Khi caùc thay ñoåi naøy laø mang tính chaát quyeát ñònh vaø coù phaïm vi roäng. möùc ñoä ruûi ro gia taêng töø thay ñoåi ñoù cuõng lôùn hôn.

coù theå keå caû phaùt haønh ra coâng chuùng.  Vì vaäy coù theå tìm kieám caùc nhaø ñaàu tö treân moät cô sôû roäng hôn ñeå huy ñoäng nguoàn voán coå phaàn môùi naøy.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng  Trong giai ñoaïn naøy seõ xuaát hieän söï chuyeån hoùa giöõa nhaø ñaàu tö voán maïo hieåm sang caùc nhaø ñaàu tö voán coå phaàn môùi. ñoái vôùi moät coâng ty taêng tröôûng cao. neân taïo moät kyø voïng laõi suaát coå töùc thaáp do tyû leä giöõ laïi cao ñeå taøi trôï cho taêng tröôûng töông lai naøy. 21 . tyû soá giaù thu 08/25/12 nhaäp (P/E) cao. nghóa laø caùc nhaø ñaàu tö môùi seõ thay theá caùc nhaø ñaàu tö voán maïo hieåm  Caùc nhaø ñaàu tö môùi ñang thöïc hieän caùc ñaàu tö coù ruûi ro thaáp hôn so vôùi caùc nhaø ñaàu tö voán maïo hieåm.5. phaûn aùnh hieän giaù cuûa caùc cô hoäi taêng tröôûng töông lai .  Nhö vaäy.

coâng ty seõ xem xeùt vieäc phaùt haønh môùi vôùi moät chieát khaáu giaûm so vôùi giaù thò tröôøng hieän haønh nhöng laøm nhö theá seõ laø töôùc ñoaït tieàn cuûa caùc coå ñoâng hieän taïi.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Caùc phaùt haønh ñaëc quyeàn ñeå thu huùt voán ñaàu tö  Cho ñeán giôø. Coù theå traùnh ñöôïc . Voán huy ñoäng naøy neân laø voán coå phaàn do möùc ñoä ruûi ro kinh doanh tieáp tuïc cao.  Vì vaäy. tieáp theo baèng moät tyû leä lôïi nhuaän hieän haønh ñöôïc giöõ laïi cao.5. coù theå coù nhu caàu huy ñoäng theâm voán tuøy töøng luùc. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu huy ñoäng voán coå phaàn môùi taêng theâm. ñaõ coù moät giaû ñònh ngaàm laø caùc coâng ty taêng tröôûng cao coù theå taøi trôï taêng tröôûng cuûa mình baèng caùc thu nhaäp töø laàn phaùt haønh coå phaàn ban ñaàu (Initial Public Offering).

Coå phaàn ñaõ phaùt haønh cuûa coâng ty goàm 10 trieäu coå phaàn vôùi meänh giaù 10$ hieän ñang ñöôïc baùn vôùi giaù 50$.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Giaù trò cuûa “ñaëc quyeàn”?  Coâng ty STAR muoán huy ñoäng treân 100 trieäu ñoàng voán coå phaàn môùi qua moät phaùt haønh ñaëc quyeàn ñeå taøi trôï chöông trình trieåân khai saûn phaåm vaø ñeå taøi trôï toác ñoä taêng tröôûng cao lieân tuïc cuûa mình.5. Lôïi nhuaän treân moãi coå phaàn hieän taïi laø 2.5$ vaø coå töùc moãi coå 08/25/12 phaàn laø 0. 23 .5$.

5$] vaø moät laõi suaát coå töùc chæ baèng 1% [0.5.5$ thu nhaäp treân moãi coå phaàn (EPS). cho thaáy raèng caùc nhaø ñaàu tö hieän taïi ñang mua coå phaàn vôùi kyø voïng taêng tröôûng voán.0$ trong soá 2.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Phaân tích  Coâng ty naøy ñang ñöôïc ñònh vò nhö laø moät coâng ty taêng tröôûng vì coù moät boäi soá P/E baèng 20 [50$: 2.5$ : 50$]. töùc laø 2. Kyø voïng taêng tröôûng naøy coù veû hôïp lyù vì coâng ty hieän ñang giöõ laïi 80% lôïi nhuaän ñeå taùi ñaàu tö. 08/25/12 24 .

5 trieäu CP ⇒ 49$ <= 612.5.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Baûng 4.5 trieäu coå phaànx 45$ =112.5 trieäu  Coå ñoâng cuõ ñöôïc quyeàn mua coå phaàn vôùi giaù  Giaù sau ñaëc quyeàn cuûa taát caû coå phaàn (caùc 08/25/12 25 .5 trieäu ñoàng  Vò theá töùc thôøi – sau khi thoâng baùo: ñoàng 45$ 12. Ñieàu chænh giaù töùc thôøi khi thoâng baùo phaùt haønh ñaëc quyeàn  Coâng ty Star phaùt haønh ñaëc quyeàn 1 cho 4 vôùi giaù 45$ moãi coå phaàn  Vò theá hieän taïi: 10 trieäu coå phaànx 50$ =500 trieäu ñoàng  Phaùt haønh ñaëc quyeàn (1 cho 4) : 2.

25 trieäu ñoàng.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Baûng 5.5.25 trieäu ñoàng Soá coå phaàn hieän naém giöõ : 1. Vì vaäy khoâng loã cuõng khoâng lôøi.25 trieäu coå phaàn x 49$ = 61. ñieàu naøy ñuùng vì 1. Baùn ñaëc quyeàn 08/25/12 Ñaàu tö ban ñaàu 1 trieäu CP x 50$ = 50 trieäu 26 . Taùc ñoäng cuûa phaùt haønh ñaëc quyeàn ñoái vôùi caùc coå ñoâng lôùn Coâng ty STAR – caùc phöông aùn löïa choïn cho ngöôøi naém giöõ 1 trieäu coå phaàn (töùc laø sôû höõu 10% coâng ty) Coå ñoâng naøy nhaän ñöôïc ñaëc quyeàn mua 250 ngaøn coå phaàn môùi vôùi giaù 45$ vaø coù 2 phöông aùn ñeå löïa choïn : nhaän hoaëc baùn ñaëc quyeàn naøy.25 trieäu ñoàng => Neáu giaù coå phaàn taêng leân 49$.00 trieäu ñoàng Chi traû cho ñaëc quyeàn 250 ngaøn CP x 45$ = 11.25 trieäu CP Nhöng seõ coù moät ñaàu tö trò giaù: 61. Nhaän ñaëc quyeàn Ñaàu tö ban ñaàu1 trieäu CP x 50$ = 50.

laøm cho chi phí phaùt haønh phaân boå treân moät coå phaàn baây giôø thaáp hôn tröôùc. Coù khaû naêng giaù coå phaàn cuõng seõ cao hôn do coù söï gia taêng trong möùc caàu loaïi chöùng khoaùn naøy. Noù keùo theo nhu caàu veà coå phaàn loaïi naøy cao hôn trong coâng chuùng.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Chia nhoû coå phaàn Vieäc taùch nhoû coå phaàn thì tình hình taøi chính cuûa coâng ty cuõng gioáng nhö tröôùc ñoù. caùch laøm 08/25/12 seõ laøm cho nguoàn voán coå phaàn vaãn naøy 27 .5. coù lôïi cho caùc coå ñoâng hôn. Ñoái vôùi caùc coâng ty ñang taêng tröôûng. Chi phí phaùt haønh raûi ñeàu ra treân nhieàu coå phaàn hôn. Nhöng taùch nhoû coå phaàn mang laïi nhöõng lôïi ích nhö sau: Giaù coå phaàn thaáp hôn laøm cho coå phaàn cuûa coâng ty deã tieáp caän hôn ñoái vôùi coâng chuùng.

chuùng ta seõ xaùc ñònh Chính saùch coå töùc (tyû 25% theâm moät soá thoâng tin khaùc höõu ích nhö sau: leä chi traû) Thu nhaäp treân moãi coå 500 trieäu ñoàng/100 trieäu coå phaàn phaàn = 5$/CP Lôïi töùc coå phaàn chia cho 500 trieäu ñoàng x 25% = 125 trieäu coå ñoâng ñoàng Lôïi töùc cho moãi coå phaàn 08/25/12 125 trieäu ñoàng/100 trieäu coå phieáu = 1.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Baûng 6: Ví duï veà taùc ñoäng chia nhoû coå phaàn Coå phaàn thöôøng ñaõ 100 trieäu coå phaàn phaùt haønh Giaù danh nghóa moãi coå phaàn Giaù thò tröôøng moãi coå phaàn 10$ 50$ Laõi roøng 500 trieäu ñoàng Döïa vaøo thoâng tin ban ñaàu naøy.5.25$/CP 28 .

Giaù thò tröôøng cuûa nhaø ñaàu tö naøy laø: 100.Baûng 6: tö coù ñöôïc 100. Coå phaàn thöôøng ñaõ 200 trieäu coå phaàn Tình hình taøi chính cuûa coâng ty XYZ baây giôø nhö sau: phaùt haønh Meänh giaù nghóa/coå phaàn Giaù thò phaàn Laõi roøng 08/25/12 Chính saùch coå töùc 5.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng danh 5$ 25$ 500 trieäu ñoàng 25% 29 tröôøng/coå .Nhaø ñaàu tö sôû höõu phaàn lôïi töùc coå phaàn laø 1/4 cuûa 1% (100 ngaøn CP/100 trieäu CP) Baây giôø giaû söû coâng ty quyeát ñònh chia nhoû coå phaàn 1 thaønh 2.000 CP x 50$ = 5 trieäu ñoàng . Chuùng ta seõ thaáy roõ raèng vieäc taùch nhoû naøy hoaøn toaøn khoâng aûnh höôûng gì ñeán giaù trò cuûa coâng ty.000 coå phaàn trong coâng ty Neáu nhaø ñaàu Ví duï veà taùc ñoäng chia nhoû coå XYZ: phaàn (tieáp theo) .

S: Giaù coå phaàn: 08/25/12 Cao Thaáp Taêng nhöng deã bieán ñoäng 30 .5. Caùc thoâng soá chieán löôïc taøi chính cuûa doanh nghieäp taêng tröôûng Ruûi ro kinh doanh: Ruûi ro taøi chính: Nguoàn taøi trôï: phaàn taêng tröôûng Cao Thaáp Caùc nhaø ñaàu tö voán coå Chính saùch coå töùc: Tyû leä chi traû danh nghóa Trieån voïng taêng tröôûng töông lai: Boäi soá (tyû leä) Giaù/Thu nhaäp (P/E): Cao E.3 Coâng Ty Trong Giai Ñoaïn Taêng Tröôûng Baûng 2.P.

Taøi trôï nôï baây giôø khaù thöïc teá vì doøng tieàn thuaàn seõ chuyeån sang döông moät caùch ñaùng keå.  Troïng taâm cuûa chieán löôïc baây giôø chuyeån sang duy trì thò phaàn vaø caûi tieán hieäu quaû hoaït ñoäng trong suoát thôøi kyø naøy.4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Moâ hình toång theå  Möùc ñoä ruûi ro kinh doanh giaûm do coâng ty seõ böôùc vaøo giai ñoaïn sung maõn vôùi moät thò phaàn töông ñoái toát do keát quaû ñaàu tö cuûa coâng ty vaøo hoaït ñoäng tieáp thò trong giai ñoaïn taêng tröôûng. Doøng tieàn döông vaø vieäc söû duïng taøi trôï baèng voán 08/25/12 31 . Ruûi ro kinh doanh giaûm laøm cho ruûi ro taøi chính taêng töông öùng qua vieäc söû duïng taøi trôï nôï. cho pheùp traû caû laõi laãn voán cho nôï vay.5.

khi vieäc giaû ñònh moät saûn phaåm ñaõ sung maõn trong khi treân thöïc teá noù vaãn coøn ñang taêng tröôûng cuõng gaây nhieàu toán keùm.4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Quaûn lyù giai ñoaïn chuyeån tieáp sang sung maõn  Caùc chuù troïng tröôùc ñaây nhaèm vaøo taêng tröôûng caû toaøn theå thò tröôøng laãn chieám giöõ thò phaàn cuûa thò tröôøng ñang môû roäng naøy seõ nhöôøng choã cho vieäc taäp trung nhieàu hôn vaøo vieäc duy trì moät caùch coù lôïi möùc doanh soá hieän ñang ñaït ñöôïc. Nhöng söï gia taêng sau ñoù 32 . Moät söï suy thoaùi cuûa neàn kinh teá quaù daøi coù theå laøm giaûm taêng tröôûng doanh soá cuûa nhieàu saûn phaåm ñeán möùc caùc coâng ty coù khuynh höôùng xem caùc saûn phaåm 08/25/12 naøy nhö ñaõ sung maõn.5.  Seõ phaùt sinh caùc vaán ñeà gaây ra do vieäc khoâng nhaän thöùc ñöôïc laø saûn phaåm ñaõ ñi vaøo giai ñoaïn sung maõn.

Moät thay ñoåi nhö theá trong chieán löôïc taøi chính töø 08/25/12 haàu nhö taøi trôï hoaøn toaøn baèng voán coå phaàn 33 .5. Möùc lôïi nhuaän vaø doøng tieàn coù theå phaùt sinh trong giai ñoaïn töông ñoái oån ñònh naøy. nghóa laø ruûi ro kinh doanh gaén vôùi moät coâng ty sung maõn giaûm xuoáng moät phaïm vi trung bình. haøm yù laø caùc nhaø ñaàu tö neân chuaån bò ñeå chaáp nhaän moät lôïi nhuaän thaáp hôn caùc giai ñoaïn ruûi ro cao tröôùc ñaây cuûa voøng ñôøi. caùc ruûi ro kinh doanh coøn laïi lieân quan ñeán ñoä daøi cuûa giai ñoaïn sung maõn.  Nhö vaäy moái töông quan nghòch giöõa ruûi ro kinh doanh vaø ruûi ro taøi chính seõ ñöôïc xaùc nhaän baèng chieán löôïc giaûm thieåu ruûi ro kinh doanh coù theå buø tröø baèng gia taêng ruûi ro taøi chính qua vieäc huy ñoäng taøi trôï nôï.4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Taïi sao ruûi ro kinh doanh vaø ruûi ro taøi chính trong giai ñoaïn naøy giaûm xuoáng möùc trung bình?  Khi ñeán giai ñoaïn sung maõn.

Khi nhaän ra08/25/12 laàm cuûa mình. trong khi ñieàu naøy coù theå seõ khoâng ñaït ñöôïc.4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Chính saùch phaân phoái coå töùc cao  ÖÙng duïng coù lôïi nhaát cuûa khaû naêng gia taêng tieàn maët trong giai ñoaïn naøy laø baét ñaàu chi traû coå töùc cao hôn cho caùc coå ñoâng seõ phuïc vuï ñöôïc nhieàu muïc ñích. chaúng haïn nhö noù ñöôïc duøng laøm moät coâng cuï toát baùo hieäu cho caùc coå ñoâng raèng caùc trieån voïng taêng tröôûng töông lai seõ khoâng cao nhö trong quaù khöù.  Neáu ñeå cho caùc coå ñoâng giöõ caùc kyø voïng veà taêng tröôûng töông lai cao quaù laâu.5. giaù coå phaàn coù theå taêng quaù cao trong nieàm hy voïng haõo huyeàn laø möùc taêng tröôûng naøy seõ tieáp tuïc. phaûn öùng chuû yeáu sai 34 .

vaø seõ dòch chuyeån chuùng daàn veà giaù trò ôû tình traïng oån ñònh cuûa coâng ty. Tuy nhieân. Nhu caàu taùi ñaàu tö cuûa coâng ty coù theå ñöôïc ñaùp öùng baèng moät tyû leä giöõ laïi lôïi nhuaän hieän höõu thaáp hôn vaø noù ñöôïc boå sung baèng huy ñoäng moät tyû leä taøi trôï nôï hôïp lyù.4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Chính saùch phaân phoái coå töùc cao (tieáp theo)  Yeáu toá naøy baây giôø ñöôïc thay theá baèng moät yeáu toá ngaøy caøng taêng laø tyû suaát coå töùc ñöôïc chi traû töø lôïi nhuaän sau thueá cao vaø oån ñònh.5. Nhö vaäy baây giôø coâng ty coù khaû naêng hoã trôï cho moät möùc coå töùc cao lieân tuïc vaø tieàn maët caàn ñeå chi traû caùc coå töùc naøy cuõng coù saün töø chính baûn thaân coâng ty. möùc 08/25/12 gia taêng lôïi nhuaän vaø coå töùc seõ giöõ giaù coå 35 .  Tyû soá giaù thu nhaäp seõ giaûm do thò tröôøng taùi thaåm ñònh tieàm naêng cuûa taêng tröôûng töông lai.

Ñoù laø do toác ñoä taêng tröôûng cao ñöa ñeán nhu caàu ñaàu tö.  Ñieàu naøy coù nghóa laø coâng ty chòu moät ruûi ro tieàm aån cuûa lôïi nhuaän giöõ laïi do khoâng coù caùch söû duïng ñeå sinh lôïi. coù nhieàu cô hoäi taùi ñaàu tö töø lôïi nhuaän hieän haønh. nhu caàu taùi ñaàu tö giaûm ñaùng keå trong khi nguoàn taøi chính coù saün laïi gia taêng. töø ñoù ñöa ñeán moät tyû suaát lôïi nhuaän chung suït giaûm.5. vaø do möùc lôïi nhuaän coù saün cho taùi ñaàu tö töông ñoái thaáp. Khi ñeán giai ñoaïn sung maõn.4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Chính saùch phaân phoái coå töùc cao (tieáp theo)  Trong suoát caùc giai ñoaïn ñaàu cuûa voøng ñôøi saûn phaåm. coâng ty coù theå baét ñaàu ñaàu tö caùc nguoàn voán naøy vaøo caùc laõnh vöïc khaùc vôùi hy voïng 08/25/12 trieån khai caùc cô hoäi taêng tröôûng môùi vaø caùc 36 . Thay vaøo ñoù.

Giaù trò coå phaàn do thöïc hieän chính saùch baõûo hoaø phaân phoái Coâng ty JW coù thu nhaäp treân moãi coå phaàn döï kieán laø 20$. Tyû leä taêng tröôûng lôïi töùc coå phaàn haøng naêm: g = Tyû suaát lôïi nhuaän töø taùi ñaàu tö x Tyû leä giöõ laïi g = Tyû suaát lôïi nhuaän töø taùi ñaàu tö (ROR) x (1 – Tyû leä chi traû coå töùc) g = 15% x (1 – 40%) g = 15% x 60% = 9% Neáu giaù coå phaàn baèng giaù trò thöïc. 60% lôïi nhuaän giöõ laïi ñeå taùi ñaàu tö. Tyû suaát sinh lôïi töø lôïi nhuaän taùi ñaàu tö laø 15%. noù seõ ñöôïc 8$ baùn vôùi giaù: = d1 = P0 = 160$ 5. Chi phí söû duïng voán coå phaàn laø 14%. Coâng ty thöïc hieän chính saùch chi traû lôïi töùc coå phaàn laø 40%.4 r−g 14% − 9% 08/25/12 37 .Coâng ty trong giai ñoaïn Baûng 8.

5. Tyû leä taêng tröôûng lôïi töùc coå phaàn: g = ROR x 80% Cho ñeán ñaây neáu chuùng ta cho ROR khoâng ñoåi thì: g = 15% (1 – 20%) = 12% Tyû leä taêng tröôûng g baây giôø ñaõ taêng töø 9% leân 12%. Giaù trò coå phaàn seõ laø: 4$ P0 = = 200 $ 14 − 12 % % 08/25/12 38 .4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Giaû söû baây giôø coâng ty gia taêng phaàn lôïi nhuaän giöõ laïi baèng caùch chi traû lôïi töùc coå phaàn chæ coøn 20%.

39 . $ Giaù coå phaàn khoâng 14 − 8% = 6666 % xuoáng chæ coøn 66. Tyû leä taêng tröôûng lôïi töùc coå phaàn g = 10% x 80% = 8%. Coâng ty seõ rôøi khoûi giai ñoaïn taêng tröôûng vôùi moät tyû leä chi traû coå töùc thaáp vaø seõ böôùc sang giai ñoaïn suy thoaùi vôùi tyû leä chi traû coå töùc 100% hay raát gaàn 08/25/12 möùc naøy.5.66$ Toùm laïi : Chính saùch chi traû lôïi töùc coå phaàn trong giai ñoaïn naøy hôïp lyù nhaát laø duy trì moät chính saùch chi traû lôïi töùc coå phaàn cao cho caùc coå ñoâng. Giaù coå phaàn seõ laø: 4$ P0 = coøn ôû möùc 200$ nöõa maø giaûm .4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Giaû söû khi coâng ty quyeát ñònh giöõ laïi lôïi nhuaän 80% nhö ví duï ôû treân nhöng ROR baây giôø giaûm xuoáng chæ coøn 10%.

4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø Chính saùch phaân phoái coå töùc cao (tieáp theo) Caùc caùch thöùc chi traû coå töùc khaùc :  Tyû leä chi traû coå töùc gia taêng laø moät caùch hôïp lyù ñeå phaân phoái tieàn maët cho caùc nhaø ñaàu tö neáu coâng ty khoâng coøn caàn ñeán tieàn maët nöõa. moät caùch khaùc cuõng coù hieäu quaû ñaït cuøng muïc ñích naøy laø coâng ty duøng soá tieàn maët thaëng dö ñoù mua laïi moät soá coå phaàn cuûa mình.5. 08/25/12 40 .  Tuy nhieân.

coâng ty thoâng baùo döï ñònh mua laïi 10% soá coå phaàn hieän haønh treân thò tröôøng vôùi giaù 2 ñoàng/coå phaàn. ñoâng chaáp nhaän baùn laïi theo tyû leä coå phaàn hoï naém giöõ.4 Baûng 9.5. töùc laø : 9 trieäu 10 trieäu 08/25/12 -----------. hoï sôû höõu 9 trieäu coå phaàn. Phaân tích : Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi naém giöõ 10 trieäu coå phaàn tröôùc ñoù. Coâng ty trong giai ñoaïn baõo Mua laïi coå phaàn : taùc ñoäng neáu caùc coå hoaø Coâng ty CRD coù 100 trieäu ñoàng tieàn maët thaëng dö treân baûng caân ñoái keá toaùn. Sau khi mua laïi. Coâng ty hieän coù 500 trieäu coå phaàn giao dòch vôùi giaù thò tröôøng 2 ñoàng/coå phaàn. Thay vì coâng boá moät coå töùc cao hôn.= 2% 41 . hoï seõ baùn 1 trieäu coå phaàn vaø nhaän 2 trieäu ñoàng tieàn maët. Neáu taát caû caùc coå ñoâng chaáp nhaän ñeà nghò naøy theo tyû leä coå phaàn hoï naém giöõ.= ------------. seõ khoâng coù gì thay ñoåi sau söï vieäc naøy. nhöng vaãn cuøng tyû troïng 2% cuûa coâng ty maø hoï sôû höõu tröôùc ñaây.

4 Coâng ty trong giai ñoaïn baõo hoaø  Trong giai ñoaïn sung maõn. chính saùch mua laïi coå phaàn mang nhieàu yeáu toá tích cöïc:  Mua laïi coå phaàn nhaèm muïc ñích ñaït tôùi moät caáu truùc voán toái öu. Chính saùch naøy seõ laøm giaûm tyû troïng voán coå phaàn vaø do ñoù hoã trôï cho doanh nghieäp ñaït ñeán moät caáu truùc voán nôï treân voán coå phaàn toái öu. Neân nhôù raèng trong giai ñoaïn naøy. vieäc vay nôï theâm laø khoâng coù hieäu quaû.5. trong khi caùc cô hoäi ñaàu tö haáp daãn giaûm daàn. thay vì vay nôï theâm ñeå ñaït ñeán moät tyû leä nôï lyù töôûng thì coâng ty coù theå mua laïi coå phaàn cuûa chính mình. Thay vì chi traû tieàn maët tröïc tieáp cho caùc coå ñoâng. laøm cho thu nhaäp treân moãi coå phaàn cao 42 .  Mua laïi coå phaàn laø moät phöông thöùc phaân phoái coå töùc baèng tieàn maët giaùn tieáp cho caùc coå ñoâng. Khi ñoøn baåy taøi chính cuûa doanh nghieäp chöa ñaït caáu truùc voán toái öu. Caùch laøm naøy coù khaû naêng daãn tôùi moät taùc ñoäng tích cöïc laø trong töông lai do soá löôïng coå phaàn thaáp 08/25/12 hôn. do doøng tieàn khaù cao. coâng ty coù theå mua laïi coå phaàn cuûa caùc coå ñoâng naøy.

5.P. töùc E.4   Baûng 7 moät coâng ty trong gia ñoaïn baûo hoaø: Ruûi ro kinh doanh: Ruûi ro taøi chính: trôï: Coâng ty trong giai ñoaïn baõo Caùc thoâng soá chieán löôïc taøi chính cuûa hoaø Trung bình Trung bình Lôïi nhuaän vay  Nguoàn taøi giöõ laïi coäng nôï  cao Chính saùch coå töùc: Tyû leä chi traû Töø  Trieån voïng taêng tröôûng töông lai: trung bình ñeán thaáp    Boäi soá (tyû leä) Giaù/Thu nhaäp: Trung bình Doanh lôïi hieän haønh.S: Cao (lôïi nhuaän moãi coå phaàn) OÅn  Giaù coå phaàn: 08/25/12 treân thöïc teá vôùi ñònh 43 .

ruûi ro kinh doanh ñi keøm seõ ñöôïc xem laø vaãn giaûm töø möùc ñoä cuûa giai ñoaïn sung maõn tröôùc. vieäc tieáp tuïc chi tieâu cuøng soá tieàn cho vieäc duy trì loaïi hoaït ñoäng tieáp thò naøy khoâng coøn hôïp lyù nöõa. Nhö vaäy. töùc laø 44 . coù theå duy trì ñöôïc doøng tieàn thuaàn trong giai ñoaïn suy thoaùi ban ñaàu baèng caùch ñieàu chænh chieán löôïc kinh doanh thích hôïp. maëc duø khoâng nhaát thieát cuøng moät toác ñoä neáu coâng ty ñöôïc quaûn lyù toát.5.4 Coâng ty trong giai ñoaïn suy thoaùi Moâ hình toång theå  Khi nhu caàu saûn phaåm giaûm ñi.  Baát chaáp chieàu höôùng suït giaûm vaø caùi cheát khoâng theå traùnh khoûi cuûa saûn phaåm. caùc doøng tieàn maët thu vaøo cuõng giaûm. Tuy nhieân coù moät yeáu toá khaùc trong soá 08/25/12 caùc yeáu toá luùc ñaàu khoâng ñöôïc bieát. Moät khi doanh soá baét ñaàu suït giaûm khoâng theå traùnh ñöôïc.

4 Moâ hình toång theå Coâng ty trong giai ñoaïn suy thoaùi  Ruûi ro kinh doanh thaáp naøy seõ ñöôïc boå sung bôûi moät nguoàn voán coù ruûi ro taøi chính töông ñoái cao.5. noù ñöa ñeán moät suït giaûm 45 . Coù theå ñaït ñöôïc ñieàu naøy baèng moät keát hôïp chính saùch chi traû coå töùc cao vôùi vieäc söû duïng taøi trôï nôï. trong tröôøng hôïïp naøy phaàn chi traû coå töùc thöïc söï tieâu bieåu cho moät söï hoaøn traû voán ñaàu tö cho caùc coå ñoâng.  Keát quaû laø coå töùc coù theå baèng toång soá lôïi nhuaän vaø khaáu hao.  Trieån voïng taêng tröôûng aâm ñöôïc dieãn dòch thaønh moät tyû soá giaù thu nhaäp thaáp cho caùc coå phaàn vaø. khi keát hôïp vôùi chieàu höôùng ñi xuoáng trong thu nhaäp moãi coå phaàn ñang xaûy ra 08/25/12 trong giai ñoaïn naøy.

5. Caùc thoâng soá chieán löôïc taøi chính Caùc doanh nghieäp suy thoaùi Ruûi ro kinh doanh: Ruûi ro taøi chính: Nguoàn voán: Chính saùch coå töùc: boä Boäi soá Giaù/Thu nhaäp (P/E): EPS: Giaù coå phaàn: bieán ñoäng 08/25/12 Thaáp Cao Nôï Tyû leä chi traû toaøn AÂm Thaáp Thaáp vaø giaûm daàn Giaûm vaø taêng trong Trieån voïng taêng tröôûng töông lai: 46 .4 Coâng ty trong giai ñoaïn suy thoaùi Baûng 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful