[KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMASA

]

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
AHLI KUMPULAN: Amidah binti Anna Maharani binti Mohamed Norfazida binti Mardi Siti Norliana binti Mohd Nor

• Pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.APAKAH MAKSUD FALSAFAH? • Berasal dari Greece. • Pada amnya. . rasional dan bernas. perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. yang bermaksud perasaan kasih kepada kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan.

arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. .APAKAH MAKSUD FALSAFAH PENDIDIKAN? • Falsafah pendidikan diertikan sebagai pedoman.

. serta ideologi dan budaya masyarakat Malaysia. Rukun Negara.LATAR BELAKANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN • Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibentuk berdasarkan ideologi dan falsafah yang termaktub dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.” . rohani. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berketrampilan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.

Bertanggungjawab kepada diri.  Berilmu pengetahuan. Ini adalah kesinambungan daripada Matlamat Pendidikan Negara iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri : Percaya kepada tuhan.MATLAMAT FPK Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Berakhlak mulia. . agama dan negara. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. 1982). masyarakat. Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum.

• Sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan. • Menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara. . • Sebagai pengawal ke atas penyelewengan aktiviti daripada dasar pendidikan.PERANAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) • Sebagai suluh yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan. • Sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum. keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan. • Sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara. bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. • Menghilangkan salah faham.

. kebudayaan dan kecendekiaan masyarakat. institusi pendidikan dengan masyarakat. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral. • * Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. • * Memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. bertanggungjawab dan berguna. masyarakat atau negara.PERANAN GURU vs FPK • * Mengelakkan daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati perbezaan kebudayaan. ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. keturunan dan agama. • * Menghormati masyarakat sebagai tempat berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

. .Perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.IMPLIKASI (FPK) DALAM SISTEM PENDIDIKAN NEGARA KITA • Implikasi terhadap kurikulum .Perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

sosial dan jasmani secara seimbang.Perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar.Perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Sambungan… • Implikasi terhadap pendidik . . emosi. • Implikasi terhadap institusi pendidikan . . rohani.Perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL • Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual telah digubal bersesuaian dan selaras dengan hasrat FPK. (Rujuk : Matlamat mata pelajaran PSV sekolah rendah) .

• Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. . persepsi. penghayatan dan kritikan. imaginasi dan konsepsi murid.• Dalam kandungan Kurikulum Pendidikan Seni Visual telah menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman.

. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif. • Secara tidak langsung menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi. meningkatkan lagi kepekaan. • Pelajar diharap dapat mengamal pertimbangan seni visual.Sambungan..

masyarakat dan negara. keluarga. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. .MATLAMAT PSV SEKOLAH RENDAH Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. menghargai keindahan alam persekitaran.

. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. kreatif dan meyeronokkan. 5. yakin diri. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. dan 10. 3. cermat dan selamat. menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. 9. 8. 6. 4. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. kritis.OBJEKTIF PSV SEKOLAH RENDAH Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. 7. 2. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. disiplin diri dan bertanggungjawab. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. memupuk nilai-nilai kerjasama.

Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan rohani serta sosial. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN OBJEKTIF SUBJEK PSV ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan suatu usaha berterusan OBJEKTIF PSV melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. Memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. kreatif dan meyeronokkan. jasmani. kritis. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. (JERIS) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. .

mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. disiplin diri dan bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang berketrampilan dan berakhlak mulia Rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. yakin diri. . masyarakat dan negara.PERKAITAN FPK DENGAN OBJEKTIF SUBJEK PSV ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan OBJEKTIF PSV .menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. . -memupuk nilai-nilai kerjasama.

KESIMPULAN • Penyataan falsafah ini menggariskan bahawa sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasar kepercayaan. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. . • Ini bermakna Falsafah Pendidikan Kebangsaan berhasrat untuk melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama supaya dapat melahirkan insan yang baik dan sempurna.

.Sekian. terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful