saadrktao- : pa`a.

idpak iSarBaatao pa`acaaya- ,ivak`maSaIlaa paa^laITo@naIk , darapaURr

(AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad navaI idllaI Wara maanyataa pa`apta) (maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLaSaI saMlagna) sqaapanaa : vaYa- 2010
DTE CODE :- D-1247 INSTITUTE CODE :- 1444
2

 ivak`maSaIlaa

taM~ainakotanaacaI saur]vaata vaYa- 2010 paasauna JaalaI Asauna taM~ainakotana Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT, AmaravataI Waro saMcaailata ivaivaQa SaOXaiNak saMsqaapaOkI ek Aaho. taM~ainakotanaacaI svata:caI caar maMjalaI svataM~a [maarta Asauna naivana ivastaarIta [maartaIcao baaMQakama paUNa- Jaalao Aaho. taM~ainakotanaacyaa pairsarata Da^. saaO. kmalataa[- gava[- AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValaya AaiNa sama`aT ASaaok AaOVaoigak pa`iSaXaNa saMsqaa kaya-rta Aaho.

3


            

WI-FI [MnTrnaoTcaI sauivaQaa. {cca ivaVaivaBauiYata iSaXak vaga-. vasaitagaRh va basacaI vyavasqaa. ipaNyaacyaa paaNyaacaI vyavasqaa. sausajja ga`Mqaalaya va pa`yaaogaSaaLa. ijamaKaanaa. ga`MqapaoZI. ik`DaMgaNa va KaoLacyaa saMpaUNa- sauivaQaa. paaik-MgacaI vyavasqaa. pa`tyaok ivaVaqyaa-MkDo vaOyai@tak laXa. sava- yaM~asaamauga`I yau@ta Asao vak-Saa^pa. caarhI baajaunaI baMidsqa Asaa SaOXaiNak pairsar va ekca pa`vaoSaWar. AByaasaasaazI SaaMta va inasa-garmya vaataavarNa. {pahargaRh.
4

A.k`.

AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa a Xamataa Xamataa a (Civil 60

AByaasak`maacaa maacaa kalaavaQaI 3 vaYa-

1.

sqaapatya AiBayaaMi~akI (Civil Engineering)

2. 3. 4.

ivaVuta AiBayaaMi~akI (Electrical 60 (Electrical Engineering) yaM~a AiBayaaMi~akI (Mechanical 60 (Mechanical Engineering) ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI 60 AiBayaaMi~akI (Electronics & Tele Communication Engineering)

3 vaYa3 vaYa3 vaYa-

sava- AByaasak`ma sa~a pawtaIcao (semester Pattern) Asauna pa`tyaok AByaasak`maacaa kalaavaQaI saha
5

taM~aiSaXaNaalaa vyaavasaayaIk AByaasak`ma ka mhNataata?
vaOdikya iSaXaNa va taM~a iSaXaNaamaQyao vyavasaaya ónaaokrI imaLvaUNa doNyaacaI jaasta Xamataa AsalyaamauLo ASaa pa`karcyaa iSaXaNaalaa vyaavasaayaIk AByaasak`ma mhMNauna saMbaaoQalao jaatao.

dhavaInaMtar {palabQa Asalaolao payaa-ya 1. baaravaI (H.S.C.) 2. taM~aiSaXaNa padivaka (Diploma in
Engineering)

3. ITI (AaOdyaaogaIk pa`iSaXaNa saMsqaa.)

baaravaI (H.S.C.) krNyaamaQyao ga`amaINa ivaVaqyaa-Mnaa yaoNaa%yaa ADcaNaI 1. iSakvaNaIcaa Kaca-. 2. AiBayaaMi~akI pa`vaoSaacaI AinaiScatataa. 3. SaOXaiNak kja- {palabQa naahI. 4. SahrI ivaVaqyaa-Msaaobata spaQaa-.

1.dhavaI naMtar sahja va saulaBa pa`vaoSa. 2.SaOXaiNak kjaa-caI {palabQataa. 3.iSaXaNaSaulk saimataIWaro inaiScata kolaolyaa pa`vaoSa SaulkamaQyao pa`vaoSa GaoNyaacaI mauBaa. 4.ivaivaQa pa`karcaI iSaYyavaR<aI (Scholarship) {palabQa. 5.kmaI AvaQaI maQao hmaKaasa naaokrI ikMvaa vyavasaaya krNyaacaI Xamataa imaLvaUna doNaara AByaasak`ma. 6.AiBayaaMi~akI AByaasak`maalaa inaiScata pa`vaoSa. 7.kaoNatyaahI pa`karcao Donation ikMvaa Capitation Fee naahI. 8.AiBayaaMi~akIcaI paUva- tayaarI haotao va

AiBayaaMi~akI padivakocao fayado

AiKala BaartaIya taM~a iSaXaNa pairYad, navaI idllaI (AICTE)

raYT/Iya paataLIvar taM~aiSaXaNaacao QaaorNa savaao-cca saMsqaa. ivak`maSaIlaa

zrivaNaarI

taM~ainakotana, darapaUr ho AiKala BaartaIya taM~a

iSaXaNa pirYad, navaI idllaI maaf-ta maanyataa pa`apta
Asauna tyaacaa k`M. 22-3018/ 2010(DIP ENGG) id.

taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya, mauMba[taM~aiSaXaNaacao rajyapaataLIvar inayamaNa va inaya~aMNa krNaarI savaao-cca saMsqaa. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaasa maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya yaaMcaI maanyataa pa`apta Asauna tyaacaa k`M. 10/AICTE/PADVIKA/MANYATA/2010/573 id. 16/ 08/ 2010 ha Aaho. varIla saMsqaa AiBayaaMi~akI pa`vaoSa inayaMi~ata krtao. saMkota sqaL : www.dte.org.in

maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, mauMba[-. zrivaNao.  pairXaa GaoNao va AByaasak`ma
 taM~ainakotanaataIla

zrivaNao.  AByaasak`ma paUNa- kolyaanaMtar ivaVaqyaa-Msa padivaka pa`dana krNao.  saMkotasqaL : www.msbte.com

iSaXaNaacaI gauNava<aa

iSaXaNa Saulk saimataI va pa`vaoSa inayaM~aNa saimataI  maharaYT/ rajyaataIla sava- taM~ainakotanaacao Saulk zrivaNaarI
savaao-cca saMsqaa.

iSaXaNaSaulk saimataIcao kaya-.  drvaYaI- taM~ainakotanaacao Saulk zrivaNao.  iSaXaNaSaulk saimataInao zrvaUna idlaolyaa SaulkapaoXaa jaasta Saulk ivaVaqyaa-kDUna kaoNataIhI saMsqaa vasaUla krNaar naahI yaavar doKaroKa krNao. pa`vaoSa inayaM~aNa saimataIcao kaya-.  pa`vaoSa XamataopaoXaa jaasta pa`vaoSaasa pa`itabaMQa krNao.  AarXaNa kaoTyaatauna pa`vaoSa inaiScata krNao.

maagaasavagaI-ya iSaYyavaR<aI
maagaasavagaI-ya iSaYyavaR<aI (SC,SBC, VJNT, NTC1,2,3,NT B.) [tyaaid pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa ivaVaqyaa- Mnaa laagau haotao.  hI iSaYyavaRtaI samaaja klyaaNa kayaa-layaataUna maanya kolaI jaatao.  yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaYyavaR<aIcyaa svar}paata saMpaUNa- fI, inavaa-h

[-tar maagaasavagaI-ya iSaYyavaR<aI
[-tar maagaasavagaI-ya iSaYyavaR<aI (OBC) yaa pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa laagau haotao.  hI iSaYyavaRtaI samaaja klyaaNa kayaa-layaataUna maanya kolaI jaatao.  yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaYyavaR<aIcyaa svar}paata TyauSana fIcyaa 50õ inavaa-h Ba<aa, tasaoca 50õ pairXaa Saulk sauwa vaapasa imaLtaao.

AlpasaMKyaak iSaYyavaR<aI
AlpasaMKyaak iSaYyavaR<aI mauslaIma, iSaKa, baaOw, jaOna, iKa`cana, paarSaI [tyaaid pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa ivaVaqyaaMnaa laagau haotao.  hI iSaYyavaR<aI irjanala Aa^fIsa yaoqauna maanya kolaI jaatao.  yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaYyavaR<aIcyaa svar}paata 25000óà hjaar

yaamaQyao (Open) yaa pa`vagaa-taIla jyaaMcyaakDo jaataIcao pa`maaNapa~a naahI va jyaaMcyaa paalakaMcao {tpanna 1,00000óà r}. var Asaola ASyaa ivaVaqyaa-Mnaa hI iSaYyavaR<aI idlaI jaatao.  hI iSaYyavaR<aI irjanala Aa^fIsa yaoqauna maanya kolaI jaatao.  yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaYyavaR<aIcyaa svar}paata

Aaiqa-kdRYTyaa maagaasavagaI-yaa iSaYyavaR<aI ([-. baI. saI.)

SaOXaiNak kja- mhNajao kaya?
kahI kaLapaUvaI- {cca iSaXaNa GaoNao ho garIba ivaVaqyaa-Mcao svapna haotao. tyaamauLo naa[laajaanao tyaaMnaa taM~aiSaXaNaacaa payaa-ya saaoDUna dyaavaa laagata haotaa. parMtau ba^MkIga Xao~aatalyaa k`aMtaI mauLo SaOXaiNak kjaa-krItaa Aataa maubalak paOsaa {palabQa Aaho.

SaOXaiNak kjaa-saazI laagaNaarI paa~ataa.
vyaavasaayaIk AByaasak``maata pa`vaoSa GaoNaaro sava- ivaVaqaI- SaOXaiNak kjaa-saazI paa~a Aahota.

iSaXaNa saMpalyaavaar saaQaarNata: 1 vaYaa-nao ikMvaa naaokrI laagalyaavar 6 maihnyaanao partafoD saur} kolyaavar paaca tao saha vaYaa-cyaa kalaavaQaIta partafoD kravaI.

SaOXaiNak kjaa-caI partafoD kSaI va kQaI krayacaI?

ivaVaqyaa-Mcyaa

paalakaMcao kayamasvar]paI vaastavya jyaa izkaNaI Asaola taoqao ikMvaa ivaVaqaI- jyaa izkaNaI AByaasak`maata pa`vaoiSata Asaola taoqaIla raYT/IyakRta ba^Mkota Aja- krtaa yaotaao.
22

SaOXaiNak kjaa-krItaa kaozoo Aja- kravaa?
BaartaataIla sava- raYT/IyakRta ba^MkamaQyao SaOXaiNak kja- {palabQa Aaho. {da.
 BaartaIya sToT ba^Mk  ba^Mk Aa^f maharaYT/  saonT/la ba^Mk , [tyaaid.

taM~ainakotanaatafo- taIna vaYaa-krItaa laagaNaa%yaa Kacaa-cao AMdajapa~ak (Estimate) SaOXaiNak kjaa-krItaa [cCuk ivaVaqyaa-Mnaa pa`dana kolao jaatao. yaa iSavaaya ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao kayamavaastavya paUravaa, {tpannaacao s~aaota , AaoLKapa~a [tyaaid. kagadpa~a ba^Mkota jamaa kravaI laagataata.

24

naahI. ivaVaqaI- Anau<aINa- ónaapaasa Jaalyaasa SaOXaiNak kja- imaLNao baMd haota naahI. jaovha ivaVaqaI- paUZIla vaYaa-ta pa`vaoSa Gaotaao tyaavaoLI taao SaOXaiNak kja- pa`apta kr] Saktaao.
25

çSaulk
1. 2.

SaOXaiNak Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao. ivakasa Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.

26

maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLatafo- eka vaYaa-ta daona sa~a pairXaa Gaotalyaa jaataata. pa`tyaok sa~a pairXaocao Saulk ` 310 ß pa`k`Iyaa Saulk ` 10 ã ` 320. eka sa~aacao Saulk ``320 yaapa`maaNao paUNa- vaYa-Baracao Saulk ` 640 rahIla. ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSaacyaa vaoLI ` 640 Bar]na maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacaI irtasar paavataI GyaavaI. jao ivaVaqaI- iSaYyavaR<aI saazI Aja- krtaIla tyaaMnaa maharaYT/ Saasanaatafo- ho Saulk parta kolao jaatao tyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnaa raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao AavaSyak Aaho.
27

maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLatafo- pa`tyaok vaYaInavyaanao pa`vaoSaIta ivaVaqyaa-McaI naaoMdNaI kolaI jaatao. ih naaoMdNaI f@ta ekdaca krayacaI Asauna AByaasak`ma paUNa- hao[-paya-Mta naaoMdNaI k`maaMk kayama rahtaao. yaa krItaa navyaanao pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-MkDuna ` 200 r]. naaoMdNaI Saulk ß ` 10 r]. pa`k`Iyaa Saulk ã ` 210 r]. Gaotalyaa jaataata. pa`tyaok navyaanao pa`vaoSaIta ivaVaqyaa-Mnaa naaoMdNaI kr]na GaoNao AavaSyak Aaho. naaoMdNaI Saulk f@ta ekdaca Barayacao Asatao. naaoMdNaI Saulk Barlyaavar maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacaI irtasar paavataI ivaVaqyaa-MnaI GyaavaI.

28

 pairXaa

Saulk va naaoMdNaI SaulkacaI paavataI ivaVaqyaa-MnaI japaUna zovaavaI va sa~a pairXaolaa paya-vaoXakanao maagaNaI kolyaasa daKavaavaI. jyaa ivaVaqyaa-MkDo pairXaa SaulkacaI Aqavaa naaoMdNaI SaulkacaI paavataI nasaola tyaaMnaa pairXaolaa basataa yaoNaar naahI.
29

çvyavasqaapanaanao vaoLaovaoLI inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.

ijamaKaanaa Saulk , vaacaNaalaya Saulk , [MnTrnaoT Saulk , vaaYaI-k snaoh sammaolana Saulk , AaOVaogaIk BaoT Saulk , pa`yaaogaSaaLa va vaacaNaalaya saurXaa jamaa zova.

30

çKaulaa pa`vaga- (OPEN CATEGORY) SaOXaiNak Saulk (Tution Fees) à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao. ivakasa Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao. [tar Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
31

SaOXaiNak Saulk à paUNa- maaf (kahIca naahI.) ivakasa Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao. [tar Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.

32

SaOXaiNak

Saulk à iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50õ (AQao-)

33

 pa`vaoSa

inayaM~aNa samaItaI, maubaM[-cyaa idSaainado-SaaAnausaar jyaa ivaVaqyaa-MnaI paUNa- iSaXaNa Saulk va [tar Saulk Barlao Asaola tyaacapa`maaNao mauL kagadpa~a jamaa kolaI AsataIla tyaaMcaa pa`vaoSa r_IkrNaacyaa ivanaMtaIcaa ivacaar kolaa jaa[-la. yaa krItaa ivaVaqyaa-MnaI pa`pa~a M Bar]na (duyyama pa`taImaQao) ivanaMtaI Aja- kravaa.
34

A.k`.

isqataI

partaavaa

1.

SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaaAaQaI pa`vaoSa r_IkrNaa saMbaMQaI pa`apta JaalaolaI ` 1000 kapaUna saMpauNa- Saulk parta kolao saMbaMQaI pa`apta JaalaolaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar dusa%yaa Saulk parta kolao jaa[-la. haoNaa%yaa jaagaovar dusa%yaa ivaVaqyaa-Mlaa pa`vaoSa Gaotaa yaovaU Saktaao. Gaotaa yaovaU Saktaao.

SaOXaiNak sa~a saur] Jaalyaavar parMtau pa`vaoSaacyaa AMitama idnaaMkapaUvaI- pa`vaoSa çProrata tatvaavar partaavaa imaLola. AMitama idnaaMkapaUvaI- pa`vaoSa r_IkrNaacaI pa`apta JaalaolaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta imaLola. JaalaolaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar dusa%yaa ivaVaqyaa-Mlaa pa`vaoSa dusa%yaa ivaVaqyaa-Mlaa pa`vaoSa Gaotaa yaovaU Saktaao. 2.

3.

SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaapaUvaI-ónaMtar pa`apta JaalaolaI pa`vaoSa r_IkrNaacaI saurXaa zovaI iSavaaya kaoNataahI partaavaa JaalaolaI pa`vaoSa r_IkrNaacaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar pa`vaoSa kaoNataahI partaavaa imaLNaar naahI. haoNaa%yaa jaagaovar pa`vaoSa Gaotaa yaota naahI. naahI.

35

ivaVaqyaa-Mcyaa savaa-MgaINa ivakasaamaQyao vaacaNaalayaacao mahtva AnanyasaaQaarNa Aaho. saVpairisqataIta vaacaNaalayaata javaLpaasa 3000 paustako {palabQa Asauna sana 2013à14 paya-Mta tyaaMcaI saMKyaa 9000 paya-Mta vaaZivaNyaacaa pa`yatna yaa taM~ainakotanaatafo- kolaa jaa[-la.

36

cyaa maaQyamaatauna javaLpaasa 23000 E-Journal caI {palabQataa vaacaNaalaayaata kr]na doNyaata AalaI Aaho. tyaakrItaa taM~ainakotanaatafo- ` 66,000 evaZo naaoMdNaI Saulk ekavaYaa-cyaa kalaavaQaIkrItaa Barlao Aaho.  ivaVaqyaa-Mnaa tyaaMcyaa SaaKaotaIla GaDamaaoDIMcaI AVavata maahItaI vhavaI yaa {_oSaanao 36 ivaivaQa pa`karcaI maaisako saur] krNyaata AalaI Asauna tyaasaazI vaaYaI-k ` 36,000 evaZo Saulk taM~ainakotanaanao Barlao Aaho. sava- maaisako vaacaNaalayaata {palabQa Asauna Jaora^@sa maiSanacaI sauivaQaa vaacaNaalayaata {palabQa Aaho.

37

ivaVaqyaa-Mnaa vaacaNaalayaata iSarNyaapaUvaI- paustakaMcaI {palabQataa kLavaI yaa krItaa Open Access pa`NaalaI saur] krNyaata AalaI Aaho.
38

vaacaNaalayaacao vyavasqaapana saurLIta vhavao yaa krItaa Software For University Library (SOUL ) ho ` 30,000/- ikmaMtaIcao Software GaoNyaata Aalao Aaho.
39

Borrower’s Ticket (BT) Saulk ` 50 /yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa daona paustako idlyaa jaataIla.
40

naivana pa`vaoSa Gaotalaolyaa ivaVaqyaa-Mnaa vaacaNaalaya saurXaa jamaa zova mhNauna 100 r]. ekdaca Barayacao Asauna kaosa- paUNa- Jaalyaavar hI vaacaNaalaya saurXaa jamaa zovaI parta kolyaa jaa[-la. yaa krItaa ivaVaqyaa-MnaI taM~ainakotanaatauna padivaka pa`apta kolyaavar taIna maihnyaacyaa Aata Aja- krNao AavaSyak Aaho. Anyaqaa ha inaQaI ivaVaqaI- klyaaNa inaQaI maQyao samaaivaYz kr]na Gaotalaa jaa[-la.

41

AiBayaaMi~akI va taaMi~akI ivaYayaacyaa paustakaMcaI Barmasaaz ikmaMta laXaata GaovaUna yaa taM~ainakotanaatafo- ga`MqapaoZI yaaojanaa saur] krNyaata AalaI Aaho. yaa yaaojanaocaI zLk vaOiSaYTyao paUZIla pa`maaNao Aaho. çyaa yaaojanao AMta-gata paustakaMcyaa mauL ikMmataIcyaa 10 T@ko r@kma Bar]na ivaVaqaI- eka sa~aasaazI paustako vaapar] Saktaata va pairXaa dovaU Saktaata. ç 10 T@ko r@kma paustakacao BaaDo mhNauna GaotalaI jaatao va taI parta imaLta naahI. ç yaa yaaojanao AMta-gata paustakaMcyaa saMKyaovar kaoNataohI mayaada naahI. ç ivaVaqyaa-caI AavaDósaucanaa yaa AaQaaro paustakaMcaI {palabQataa

42

taM~ainakotanaatafo- ijamaKaanaa (Gymnasium) caI sauivaQaa saur] krNyaata AalaI Asauna jyaa ivaVaqyaa-Mnaa yaa sauivaQaocaa laaBa Gyaayacaa Asaola tyaaMnaI pa`a. saI. esa. [Mgaaolao yaaMcyaaSaI Ba`maNaQvanaI k`maaMk 9422236534 var saMpak- saaQaavaa. ijamaKaanyaata vyaayaamakrNyaasaazI AavaSyak ASaI sava- yaM~asaamauga`I {palabQa Aaho. ijamaKaanaa naaoMdMNaI Saulk : à ` 50/- (ekdaca Barayacao parta na imaLNaaro.) maaisak Saulk : à ` 25 /- pa`ita maihnaa.
43

ivaVaqyaa-Mcyaa savaa-MgaINa ivakasaamaQyao KaoLacao mahtva laXaata GaovaUna IEDSSA (INTER ENGINEERING DIPLOMA STUDENT’S SPORT ASSOCIATION) cao sadsatva yaa taM~ainakotanaatafo- GaoNyaata Aalao Asauna IEDSSA tafo- Aayaaoijata haoNaa%yaa sava- spaQaa-maQyao ivaVaqyaa-Mnaa Baaga GaoNyaasaazI pa`aotsaahna idlao jaatao. yaamaQyao ik`koT, kbaDDI, KaaoàKaao, vha^laIbaa^la, bauiwbaL, k^rma, A^qala^iT@sa [tyaaid KaoL pa`karcaa samaavaoSa Aaho. jyaaMnaa KaoLamaQyao Baaga GaoNyaacaI [cCa Asaola tyaaMnaI pa`a. saMtaaoYa yaavalao yaaMcyaaSaI Ba`maNaQvanaI k`. 9422158798 var saMpaksaaQaavaa.
44

ivaVaqyaa-MMnaa ta&a vya@tyaacao maagadSa-na imaLavao yaa {_oSaanao ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaatafo- vaoLaovaoLI ta&a vyaaKyaanao Aayaaoijata kolao jaataata. SaOXaiNak vaYa- 2010à11 yaa vaYaa-ta KaalaIlapa`maaNao ta&a vyaaKyaanaaMcao Aayaaojana krNyaata Aalao haotao.
45

A.k`.

ta&a va@tyaacao naava

ivaYaya

padnaamaóhu_a

1.

Da^.mMaaohnaa caMd`SaoKar kuLkNaI- (MBBS,MD)
pa`a. saMjaya paaTIla

taNaavaacao vyavasqaapana svaanaMd samaupadoSa koMnd`, rajaapaoz, AmaravataI
vaoLocao vyavasqaapana vairYT AiQavyaaKyaataa, AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValaya, Akaolaa.

2.

3.

pa`a. saMjaya dhaD

sakaratmak dRiYTkaona

ivaBaaga pa`mauKa ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI, SaasakIya AiBayaaMi~akI mahaivaValaya, AmaravataI.

4.

pa`a. AanaMd doSamauKa

vyai@tamatva ivakasa

AiQavyaaKyaataa, kmalaidpa kinaYT mahaivaValaya, fulaAamalaa, taa. naaMdgaava (KaMDoSvar), ija. AmaravataI.

46

A.k`.

ta&a va@tyaacao naava

ivaYaya

padnaamaóhu_a

1.

Da^.mMaaohnaa kuLkNaI(MBBS,MD)

caMd`SaoKar

taNaavaacao vyavasqaapana

svaanaMd samaupadoSa koMnd`, rajaapaoz, AmaravataI

A.k`.

ta&a va@tyaacao naava

ivaYaya

padnaamaóhu_a

2.

pa`a. saMjaya paaTIla

vaoLocao vyavasqaapana

vairYT AiQavyaaKyaataa, AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValaya, Akaolaa.

A.k`.

ta&a va@tyaacao naava

ivaYaya

padnaamaóhu_a

3.

pa`a. saMjaya dhaD

sakaratmak dRiYTkaona

ivaBaaga pa`mauKa ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI, SaasakIya AiBayaaMi~akI mahaivaValaya, AmaravataI.

jyaa ivaVaqyaa-McaI {paisqataI 80 T@ko paoXaa jaasta Aaho. ASyaa ivaVaqyaa-MkDuna iSaXakaMcao maulyaaMkna kolao jaatao. tyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnaa 100 gauNaaMcaI 20 pa`Sna AsalaolaI pa`Sna pa~aIka idlaI jaatao. jyaamaQyao iSaXakaMcyaa maulyaaMknaa saMbaMQaI pa`Sna Asataata. {da. 1. iSaXak vaoLovar vagaa-ta yaotaata kaya? 2. iSaXakanao paUNa- AByaasak`ma iSakvaIlaa kaya? ivaVaqyaa-Mlaa pa`tyaok pa`SnaasaazI iSaXakacyaa kamagaIrI Anausaar ikmaana 1 gauNa va kmaala 5 gauNa dyaayacao Asataata. ASyaapa`karo iSaXakaMnaa svata:cyaa kamagaIrI maQyao sauQaarNaa krNyaasa madta haotao.
50

ivaVaqyaa-Mcyaa saupta gauNaaMnaa vaava imaLavaa yaa {_oSaanao drvaYaI- jaanaovaarI maihnyaacyaa SaovaTcyaa AazvaDyaata snaoh sammaolanaacao Aayaaojana kolao jaatao. yaa maQyao samauh naRtya, naklaa, gaayana, saMgaIta [tyaaid pa`karaMcaa samaavaoSa Asataao.
51

taM~aiSaXaNaamaQyao paustakI &aanaapaoXaa pa`atyaaiXakalaa jaasta mahtva Asatao. tyaamauLo yaa taM~ainakotanaatafo- inayamaItapaNao AaOVaoigak BaoTI Aayaaoijata kolyaa jaataata. SaOXaiNak vaYa2010à11 maQyao KaalaIla pa`maaNao AaOVaoigak A.k izkaNa BaoTIMcao{Vaoga samauhacao Aalao haotao. Aayaaojana krNyaata
`. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. naava jaaQava igayasajaaQava Aayaka^na pa^Dsana pa`ayavhoT ila. JS ka^rpaaoroSana
Reliance Polymers

AmaravataI.

Akaolaa.

ihndusqaana yauinalaIvar satyama fuDsa\ durdSa-na koMnd` saMjaya [nD/sT/Ija dugaa- [nD/sT/Ija

KaamagaaMva

dyaa-paUr
55

More photos http://picasaweb.google.com/vspd2010/IndustrialTourToJadhavICONJadhavGear

More photos http://picasaweb.google.com/vspd2010/AKOLAINDUSTRIALVISITPADGILWARJSCORPORATIONANDRELPOL#

More photos

http://picasaweb.google.com/vspd2010/KhamgaonVisit20112010#5542279015853143682

(AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad navaI idllaIcaa maanaka nausaar ASaI maahItaI savaa-saazI {GaD krNao pa`tyaok taM~ainakotanaalaa baMQanakark Aaho.)
65

taM~ainakotanaacaI maahItaI jagaacyaa kanaakaopa%yaata paaohcaavaI mhNauna taM~ainakotanaacyaa saur]vaataIpaasauna taM~ainakotanaacao svataM~a svataM~a saMkotasqaL ivaksaIta krNyaata Aalao Asauna tyaacaa pa<aa www.vikramshiladarapur.org Asaa Aaho. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI saMpaUNa- maahItaI yaa saMkotasqaLavar {palabQa Asauna Mandatory Disclosure yaa sadra AMta-gata taM~ainakotanaataIla iSaXak kma-caarI, pa`yaaogaSaaLotaIla {pakrNao, vaacaNaalayaataIla sauivaQaa [tyaaid baabaIMcaI saivastar maahItaI maahItaIcyaa kayaVaAMta-gata savaa-saazI {palabQa Aaho.

taM~ainakotanaatafo- ivaVaqyaa-Mcyaa SaOXaiNak pa`gataIcaa satata AaZavaa GaoNyaata yaotaao. yaa krItaa pa`tyaok sa~aamaQyao daona GaTk caacaNaI pairXaa va kaOSalya caacaNaI pairXaa GaoNyaata yaotaata va tyaaMcaa Ahvaala paalakaMnaa SMS cyaa maaQyamaatauna Mobile var paazivalaa jaataao. yaa sauivaQaocaa laaBa GaoNyaakrItaa paalakaMnaI svata:cyaa maaobaa[-la naMbarcaI naaoMdNaI pa`a. maMjauYaa kLsakr yaaMcyaakDo kravaI. tyaacapa`maaNao naMbar maQyao badla Jaalaa Asalyaasa

66

taM~aiSaXaNa pa`qamadSa-naI jarI mahaga vaaTta Asalao tarI Saasanaacyaa ivaivaQa iSaYyavaR<aIcyaa maaQyamaatauna ivaVaqyaaMnaa BarGaaosa Aaiqa-k madta kolaI jaatao. tyaamauLo saamaanya laaok sauwa Aaja taM~aiSaXaNa GaovaU Saktaata. javaLpaasa 95õ ivaVaqyaa-Mnaa hI iSaYyavaR<aI {palabQa Asatao.

67

1. 2.

SC/ST/VJ/DT/NT-A/NT-B/NT-C/NT-D/SBC yaa pa`vagaata AsaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa ih iSaYyavaR<aI imaLtao. yaa iSaYyavaR<aIcao svar]pa pauZIla pa`maaNao Aaho. paUNa- iSaXaNa Saulk Saasanaatafo- maaf kolao jaatao. (iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.) inavaa-h Ba<aa va pairXaa Saulk ivaVaqyaa-Mcyaa ba^Mkocyaa Kaatyaata Saasanaamaaf-ta jamaa kolao jaatao. hI r@kma qaoT Electronics Clearance System (ECS) Waro ivaVaqyaa-Mcyaa Kaatyaata jamaa kolaI jaatao. yaa krItaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa svata:cao raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao AavaSyak Asauna tyaacaa naMbar taM~ainakotanaalaa kLvaavaa.
68

 inavaa-hBa<yaacaI

r@kma ivaVaqyaa-Mnao taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalyaapaasauna SaOXaiNak vaYaa-cyaa SaovaTcyaa idvasaapaya-Mta maaojalaI jaatao. ih r@kma samaajaklyaaNa kayaa-layaamaaf-ta zrvalaI jaatao. inavaa-hBa<yaacaI r@kma yaa pa`vagaa-taIla ivaVaqyaa-MsaazI saaQaarNata: ` 3500/- pa`ita vaYa- Asau Saktao.

69

à OBC pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa savaivaVaqyaa-naa ih iSaYyavaR<aI idlaI jaatao. iSaYyavaR<aIcao svar]pa paUZIlapa`maaNao. iSaXaNa Saulkacyaa 50õ r@kma maaf.

70

yaaojanaa k`. 1. yaaojanaocao naaMva naaMva

yaaojanaa k`. 2. iSaXaNaasaazI

koMd` SaasanaacaI gauNava<aa àinaàsaaQana yaavar AaQaairta maharaYT/ SaasanaacaI {cca vyaavasaaiyak àinaàsaaQana yaavar AaQaairta iSaYyavaR<aI. vyaavasaaiyak iSaXaNaasaazI iSaYyavaR<aI. iSaYyavaR<aI. iSaYyavaR<aI. mauislama,baaOw,iKa`Scana,iSaKa va paarSaI ivaVaqyaa-MsaazI paarSaI ivaVaqyaa-MsaazI

Qama-

mauislama,baaOw,iKa`Scana,iSaKa,paarSaI va jaOna ivaVaqyaaaI va jaOna ivaVaqyaa-MsaazI

padvaI va padvyau<ar padvaI vyaavasaaiyak vyaavasaaiyak ótaaMi~ak AByaasak`ma. AByaasak`ma

ótaaMi~ak padivaka, padvaI va padvyau<ar padvaI vyaavasaaiyak ótaaMi~ak vyaavasaaiyak ótaaMi~ak AByaasak`ma.

iSaYyavaR<aIcaI r@kma I r@kma

AByaasak`maacao pa`tyaXa iSaXaNa Saulk jaastaIta jaasta ` AByaasak`maacao pa`tyaXa iSaXaNa Saulk jaastaIta jaasta ` 20,000óà va pairXaNa Ba<aa ` 5,000óà (Do ska^lar) Saulk jaastaIta jaasta ` 25,000óà Ba<aa ` 5,000óà (Do ska^lar) ikMvaa ` 10,000óà haosTolar. 10,000óà haosTolar.

jaastaIta jaasta `

71

Aja-daracaa pa`vaoSa saamaaiyak pa`vaoSa pairXaa maaQyaimak SaalaaMta parIXaa maharaYT/ rajyaataUna (saI[-TI) spaQaa- pairXaoWaro Gaotalaolaa AsaNao {<aINa- kolaolaI AsaavaI. AavaSyak Aaho Aqavaa Aja-daranao {cca maaQyaimak ópadvaI pairXaomaQyao ikmaana 50 T@ko gauNa pa`apta kolaolao Asaavao.

ATI va SataI1. 2. 3. 4. Aja-dar maharaYT/acaa rihvaaSaI AsaNao AavaSyak Aaho. Aja-dar dusa%yaa kaoNatyaahI iSaYyavaR<aIósTayapaoMD yaaojanaocaa laaBaaqaI- nasaavaa. Aja-daracyaa kuTuMbaacao vaaiYa-k {tpanna ` 2.5 laaKaapaoXaa jaasta nasaavao. 30 T@ko iSaYyavaR<aI maulaIMsaazI raKaIva.

iSaYyavaR<aIcyaa nautanaIkrNaakrItaa ivaVaqyaa-Mnao pauZcyaa vagaa-maQyao pa`vaoSa GaoNao AavaSyak. naUtanaIkrNa ivaVaqyaa-MnaI Aa^na laa[-na pawtaInao Aja- Baravaa va ipa`nT kaZuna AavaSyak kagadpa~aasah saMsqaocao pa`acaayaa-kDo id. 16ó08ó2011 paya-Mta saadr kravaa.

AMitama idnaaMk

72

Ajaa-caa namaunaa, AByaasak`maacaI yaadI, ATI va SataI-, AavaSyak kagadpa~ao, vaoLapa~ak, inavaD Jaalaolyaa ivaVaqyaa-McaI yaadI [tyaadI saivastar maaihtaI saMsqaocao pa`acaaya-, saMcaalanaalaya va sahsaMcaalak, taM~a iSaXaNa ivaBaagaIya kayaa-layao (mauMba[-, pauNao, naaiSak, AmaravataI, AaOrMgaabaad, naagapaUr) yaaMcyaakDo tasaoca KaalaIla saMkotasqaLaMvar {palabQa Aaho.
http://www.dte.org.in http://minorityaffairs.gov.in http://mdd.maharashtra.gov.in

yaaojanaaMc aI maaihtaI va iSaYyavaR<aIcaI r@kma ivaVaqyaa-Mcyaa raYT/IyakRta ba^MkotaIla Kaatyaata f@ta [-saIesa Waro jamaa krNyaata yao[-la yaacaI naaoMd AjaGyaavaI. krNyaacaI pawtaI.

73

çpa`vaoSaacyaa vaoLI jyaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao {tpanna 1 laaKa r]payao vaaYaI-k paoXaa jaasta nasaola tyaaMnaa ih iSaYyavaR<aI pa`dana kolaI jaatao. çEBC savalataIkrItaa paalakaMnaI tahisaladaróikMvaa SDO (Sub divisional Officer) óikMvaa ijalhaiQakarI yaaMcao kDuna {tpannacao pa`maaNapa~a pa`apta kravao. çiSaYyavaR<aIcaIósavalataIcaI r@kma Saasanaanao vaoLaovaoLI jaahIr kolyaapa`maaNao.
74

iSaYyavaR<aIcyaa ATI. pa`qama pa`vaoSa GaoNaaro ivaVaqaI-. (fresh Candidates) ivaVaqyaa-nao pa`qamaca padvaIkomaQyao pa`vaoSa Gaotalaolaa Asaavaa. dhaivacyaa pairXaota kmaIta kmaI 70õ gauNa Asaavao. paalakaMcao {tpanna `3,00,000óà (taIna laaKaapaoXaa) jaasta nasaavao. ivaVaqaI- [tar kaoNatyaahI iSaYyavaR<aI Aqavaa

75

saucanaa : jyaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcaa maRtyau Jaalaa Asaola va varIla ATI paUNa- krta AsataIla tao yaa iSaYyavaR<aIcaa laaBa GaovaU Saktaata.
k) iSaYyavaR<aI paUZo saur] rahNyaakrItaa. iSaYyavaR<aI paUZo saur] rahNyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnao daona sa~a imaLuna 60 T@ko gauNa pa`apta krNao AavaSyak Aaho. Aja- krNyaacaI pawta :à MSBTE cyaa saMkotasqaLavar taM~ainakotanaamaaf-ta Online Aja- kravaa. Aja- krNyaacaa AMitama idnaaMk :à Aja- krNyaacaI AMitama taarIKa 30 iDsaoMbar rahIla. 30 iDsaoMbar naMtar Aalaolao Aja- ivacaarata Gaotalao jaaNaar naahI.

76

çjaata pa`maaNapa~a ( Caste Certificate ) : sava- maagaasavagaI-ya {maodvaaraMnaa sava- AByaasak`maasaazI laagaU : çnaa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a : (Non-Creamy Layer Certificate) maharaYT/ Saasana, samaajaklyaaNa, saaMskRitak kaya- va ik`Da ivaBaaga Saasana inaNa-ya k`. saIbaIsaI10ó2008ópa`. k`. 697ómaavakà5, id. 13 jaanaovaarI, 2009 Anvayao AnausaUicata jaataI va AnausaUicata jamaataI vyaitair@ta VJ/DT(A)/NT-B/NT-C/NT-D/OBC/SBC yaa sava- maagaasavagaI-ya pa`vagaa-taIla {maodvaaraMnaa pa`gata va {tpanna gaTacao (naa^na ik`maI laoArcao) tatva laagaU kolaolao Aaho. tyaanausaar maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saMbaMQaIta pa`iQaka%yaaMnaI idlaolao id. 31ó03ó2012 paya-Mta vaOQataa Asalaolao naa^na ik`maI laoAr pa`maaNapa~a (Non-Creamy Layer

77

çjaata vaOQataa pa`maaNapa~a (Caste Validity Certificate ) : maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saXama pa`iQaka%yaaMnaI saMbaMiQata ivaVaqyaa-Mcyaa naavao idlaolao jaata vaOQataa pa`maaNapa~a padivaka AByaasak`maavyaitarI@ta {parao@ta namaUd kolaolyaa sava- padvaI va padvyau<ar padvaI AByaasak`maasaazI laagaU rahIla.
çmaharaYT/ AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate) : maharaYT/ rajyaataIla sava- {maodvaaraMnaa maharaYT/ rajyaacao AiQavaasa pa`maaNapa~a AavaSyak rahIla. tasaoca SaOXaiNak vaYa- 20(Domicile Certificate) 11à12 maQyao vyaavasaaiyak padivaka, padvaI va padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMsa pa`vaoSa GaoNaa%yaa sava- {maodvaaraMnaa “BaartaIya naagarIktvaacao pa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate)” saadr krNao baMQanakark Aaho.
78

çpadivaka (Diploma) pa`qama Ea`oNaI maQyao paUNa- krNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa AiBayaaMi~akI (B.E.) maQyao pa`vaoSa Gaotaa yaotaao. ç[Midra gaaMQaI raYT/Iya Kaulyaa ivaVapaIzata B.E./B.Tech. AByaasak`maakrItaa pa`vaoSa Gaotaa yaotaao. çB.Sc. (Science/Math) laa pa`vaoSa Gaotaa yaotaao. çAiBayaaMi~akI pa`vaoSaasaazI Diploma/Polytechnic cyaa ivaVaqyaasaazI raKaIva jaagaa Asataata. çDiploma maQyao jar iWtaIya Ea`oNaIta padivaka imaLalaI tar pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI maQyao pa`vaoSa imaLU Saktaao. çdhaiva naMtar saha vaYaa-taca taaMi~ak iSaXaNaatalaI padiva imaLtao jaI baaravaI saarKaIca Aaho. ç{<ama taaMi~ak paayaaBaUta iSaXaNa tasaoca pairpaUNa- &aana.

79

naaOdla, hvaa[- dla, durQvanaI AiBayaaMi~akI ivaBaaga, taM~a iSaXaNa ta&aó inado-Sak (iSaXaNa ivaBaaga), TV/Radio Station, Air line, Railway, Posts. çsvaya: raojagaar. Part time B.E. {palabQa. çdusa%yaa padivakaMmaQyao pa`vaoSa saMQaI. çkMpanaI maQyao naaokrIcyaa saMQaI.
80

1.

2.

3.

maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacyaa inayamaanausaar pa`tyaok ivaVaqyaa-McaI {paisqataI 75õ AsaNao AavaSyak Aaho. {paisqataI 75õ paoXaa kmaI Asalyaasa ASaa ivaVaqyaa-Mlaa pairXaolaa basataa yaoNaar naahI. Da^. saaO. ko. jaI. Aaya. [-. TI. cyaa pa`aMgaNaata drraoja haoNaa%yaa raYT/gaItaalaa {paisqata rahNao baMQanakark Aaho. pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa gaNavaoYa pairQaana krNao baMQanakark Aaho. jao ivaVaqaI- gaNavaoYa pairQaana krNaar naahI tyaaMnaa taaisakolaa basataa yaoNaar naahI. (

81

4.

5.

6.

iSaYyavaR<aI GaoNaa%yaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa ba^Mkota Kaatao {GaDNao AavaSyak Asauna tyaa ba^Mkocaa MICR (Magnetic Ink Character Recognition) kaoD va IFSC (Indian Financial System Code) taM~ainakotanaalaa kLivaNao baMQanakark Aaho. iSaYyavaR<aIcaI r@kma ivaVaqyaa-Mcyaa raYT/IyakRta ba^MkotaIla Kaatyaata f@ta [-saIesa Waro jamaa krNyaata yao[-la yaacaI naaoMd GyaavaI. ba^Mkota Kaatao {GaDNyaakrItaa va maharaYT/ rajya pairvahna maMDL (S.T.) caI paasa imaLNyaakrItaa idlyaajaaNaa%yaa Bonafide Certificate krItaa pa`tyaokI ` 10 Saulk Aakarlao jaa[-la. SaOXaiNak kjaa-krItaa idlyaa jaaNaa%yaa (Bank estimate) AMdajapa~aka krItaa ` 10 Saulk AakarNyaata yao[-la.

82

taM~ainakotanaacyaa pa`aMgaNaata AaoLKapa~a (Identity Card) baaLgaNao baMQanakark Asauna tyaa iSavaaya vaacaNaalayaata va pa`yaaogaSaaLota pa`vaoSa idlaa jaaNaar naahI.  IEDSSA AMta-gata spaQao-maQyao Baaga GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa KaoLacyaa paaoSaaKaacaa Kaca- (Sport dress ) caa Kaca- ivaVaqyaa-MnaI svata: krayacaa Aaho. taM~ainakotanaamaaf-ta f@ta maafk drata spaQao-caa paaoSaaKa {palabQa kr]na idlaa jaa[-la.

83

IEDSSA AMta-gata spaQao-maQyao Baaga GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa pa`vaasaacyaa , Baaojanaacyaa va rahNaacyaa Kacaa-caI 50õ r@kma ivaVaqyaa-Mnaa taM~ainakotanaamaaf-ta idlaI jaa[-la. tyaakrItaa paa~ataa inakYa paUZIlapa`maaNao Aaho. 1. ivaVaqaa-Mnao iSaYyavaR<aIcaI r@kma vagaLtaa [tar sava- Saulk Barlaolao Asaavao. ba) daonhI sa~aacyaa pairXaocao Saulk , naamaaMkNa Saulk (Enrollment fees), vaacaNaalaya Saulk , AaoLKapa~a Saulk (Identity Card), vaacaNaalaya saurXaa zova [tyaaid Saulk Ada kolaolao Asaavao. 3. k) sava- pa`karcyaa dMDacaI r@kma Ada kolaolaI AsaavaI. 10. jyaa ivaVaqyaa-Mnaa ba^Mkocaa IFSC (Indian Financial System Code ) kaoD imaLivaNyaata ADcaNa yaota Asaola tar tyaaMnaI Ea`I dSa-na Qaanaaorkr yaaMcyaa saaHyaanao http:// bankifsccode.com yaa saMkotasqaLavar svata:cyaa ba^Mkocaa kaoD SaaoQauna Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavaa. 11. taaisakomaQyao ivaVaqyaa-Mnaa maaobaa[-lacaa vaapar krtaa yaoNaar naahI.
2.
84

A.

k`.

AiQaka%yaacao naavaóhu_a (Name of Staff) (Name of Staff) pa`a. DI. vhI. iSarBaatao

Ba`maNaQvanaI k`maaMk (Mobile Number) (Mobile Number) 9226743354ó 9420898784

kamaacaa tapaiSala

1.

pa`acaayaa-cyaa saMbaMQaIta sava- kayaa-krItaa

2.

Ea`I. ` esa. ema. ivarKaro

9370309321

iSaYyavaR<aI, Saulk BarNao, vasataIgaRh, basa, pa`vaoSaasaMbaMQaI pa`vaoSaasaMbaMQaI maahItaI [tyaaid.

4.

pa`a. maMjauYaa kLsakr

9763346824

AaOVaoigak BaoTI, ivaVaqyaa-caa SaOXaiNak AaZavaa, ivaVaqyaa-McaI AaZavaa, ivaVaqyaa-McaI {paisqataI.

5.

pa`a. yaaoigataa baarbauwo

9767103981

Ata-gata spaQao-maQyao GaoNyaakrItaa naava naaoMdivaNao.
IEDSSA

Baaga

GaoNyaakrItaa

naava

6. 7. 9.

pa`a. saMtaaoYa yaavalao pa`a. saI. esa. [Mgaaolao Ea` dSa-na Qaanaaorkr

9422158798 9422236534 9960401602

IEDSSA

spaQao-cyaa pa`iSaXaNaakrItaa

ijamaKaanaa. baaonaafa[-D pa`maaNapa~a, ba^Mkocao AMdajapa~ak (Bank AMdajapa~ak (Bank estimate), Saulk BarlyaacaI paavataI. paavataI. sava- pa`karacao dMD BarNao. vaacaNaalaya Saulk BarNao, (Practical Journal, Xerox. )
85
estimate),

10. 11.

pa`a. saagar k qalao Ea`ImataI vaOSaalaI zakur

9922838548 9730024532

pa`vaoSaacyaa vaoLI maQyama Aakaracao svata:caa saMpaUNa- pa<aa ilahuna caar ilafafo Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavao pa`tyaok ilafaFyaavar 5 r]payaacao paaosTacao iTkIT laavaavao. yaa ilafaFyaacaa {payaaoga pairXaocaa Ahvaala va SaOXaiNak pa`gataI AaZavaa paalakaMnaa Garpaaoca paazivaNyaakrItaa kolaa jaa[-la.

86

ivaVaqyaa-MnaI svata:cao caar paasapaaoTAakaracao faoTao fa^ma-cyaa maagaIla baajausa svata:cao saMpaUNa- naava ilahuna Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavao. AaoLKapa~aavar AcaUk faoTaoo CapaNyaakrItaa faoTaocyaa maagao svata:cao saMpaUNa- naava ilahNao AavaSyak Aaho.
87

vyavasqaapana kaoTa mhNajao kaya? sqaaipata Xamataocyaa 20 T@ko jaagaa yaa Saasanaanao vyavasqaapanaa krItaa AariXata kr]na zovalyaa Aaho. vyavasqaapana kaoTyaamaQyao kaoNaalaa pa`vaoSa imaLtaao? jao ivaVaqaI- Saasanaacyaa kond`Iya pa`vaoSa pawtaI CAP (Centralized admissition Process ) maQyao ivahIta maudtaImaQyao Aja- krta naahI tyaaMnaa pa`vaoSaacaa [tar kaoNataahI payaa-ya nasataao . Asao ivaVaqaI- Management Quota (Institute Level Quota) maQyao pa`vaoSa GaovaU Saktaata.

88

vyavasqaapana kaoTyaacao Saulk iktaI Asatao? iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalaolao saMpaUNa- Saulk BarNyaasa vyavasqaapana kaoTyaamaQauna pa`vaoiSata ivaVaqaI- baaQya Asataao. vyavasqaapana kaoTyaamaQyao SaasanaakDuna SaulkamaQyao kahI savalata imaLtao kaya? vyavasqaapana kaoTyaamaQauna pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mlaa kaoNatyaahI pa`karcaI savalata imaLta naahI.

89

ivaVaqyaa-Mnaa ivaivaQa karNaakrItaa mauL pa`maaNapa~aacaI AavaSyaktaa Baasatao {da. çsaOnya BartaI pairXaa çrolvao ikMvaa [tar Saasaikya pairXaa çinavaDNauk pa``MmaaNapa~a (Election Card) [tyaaid. ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSa GaotalyaanaMtar tyaaMcyaa pa`maaNapa~aacaI {da. ( maak-iSaT, SaaLa saaoDlyaacao pa`maaNapa~a, jaataIcaa daKalaa [tyaaidcaI.) ivaBaagaIya kayaa-layaamaaf-ta tapaasaNaI kolaI jaatao. tyaacapa`maaNao jao ivaVaqaI- iSaYyavaR<aI saazI paa~a Asataata tyaaMcyaa pa`maaNapa~aacaI tapaasaNaI samaajaklyaaNa ivaBaagaamaaf-ta kolaI jaatao. tyaakrItaa mauL pa`maaNapa~a kayamasvar]paI taM~ainakotanaata raKaUna zovalaI jaataata. jyaa ivaVaqyaa-Mnaa mauL pa`maaNapa~aacaI garja Asaola tyaaMnaI pa`acaayaa-MkDo irtasar Aja- kr]na mauL pa`maaNapa~a saurXaa zova jamaa kravaI. (Original document security Deposit) `500 rahIla. mauL pa`maaNapa~aacaI garja saMpalyaanaMtar ivaVaqyaaMnaI mauL pa`maaNapa~a taM~ainakotanaakDo saupaUta- kravao va mauL pa`maaNapa~a saurXaa zova parta imaLvaavaI. mauL pa`maaNapa~a parta kolyaavar `10

90

A.

k`.

Saulkacao ivavarNaótapaiSala iSaXaNa Saulk (Tuition Fee )

SaulkacaI r@kma (AMdajao) iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalyaapa`maaNao. zrivalyaapa`maaNao.

ivakasa Saulk (Development Fee)

iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalyaapa`maaNao. zrivalyaapa`maaNao.
`30óà `50óà naaoMdNaI Saulk. `25óà maihnaa. `100óà `100óà `230óà `620ß20 (pa`ik`yaa Saulk) `50óà `10óà `10óà `450óà `12,000óà vaaiYa-k. `10,000óà vaaiYa-k. `300óà vaaiYa-k.
91

AaoLKapa~a (Identity Card) ijamaKaanaa (Gymnasium) vaacaNaalaya saurXaa zova (Library Security Deposit ) saurXaa zova (Causion Money Deposit) naaoMdNaI Saulk (Enrollment Fee) pairXaa Saulk (daona sa~aakrItaa) paustak maagaNaIpa~a Saulk (B.T. Card Fees)
Bonafide Certificate Fees Bank estimate Fees

gaNavaoYa basa vasaitagaRh (Hostel Fees) AaOVaoigak BaoT Saulk

Anau. k`. k`. 1. 2.

mahtvaacyaa GaDamaaoDI GaDamaaoDI pa`qama sa~a pa`qama GaTk caacaNaI caacaNaI (First Class Test) iWtaIya GaTk caacaNaI caacaNaI (Second Class Test)

kalaavaQaI

26 jaulaO tao 12 naaovhoMbar 2011 2011 1 Aa^@TaoMbar tao 3 Aa^@TaoMbar (pa`ita idvasa Aa^@TaoMbar (pa`ita idvasa daona paoparóivaYaya) daona paoparóivaYaya) 8 naaovhoMbar tao 9 naaovhoMbar 2011 (pa`ita naaovhoMbar 2011 (pa`ita idvasa daona daona paoparóivaYaya)
92

3.

Anau. k`. mahtvaacyaa GaDamaaoDI k`. 1. pairXaocaa fa^ma- BarNao (saamaanya Saulka sahIta)

kalaavaQaI pairXaocaa fa^ma- pa`vaoSaacyaa vaoLI Bar]na vaoLI Bar]na Gaotalaa jaa[-la SaovaTcaI taarIKa 30 Aa^gasT,2011 Aa^gasT,2011 AMitama taarIKa 15 sapToMbar, 2011 2011 16 sapToMbar tao 24 Aa^@TaoMbar,2011 Aa^@TaoMbar,2011 12 tao 15 naaovhoMbar, 2011

2.

3. 4.

pairXaocaa fa^ma- BarNao (saamaanya Saulk ß`200 ivalaMba Saulka sahIta) Saulka sahIta) pairXaocaa fa^ma- BarNao (`1500 dMDa sahIta) pa`atyaaiXak pairXaa (baaHya pairXakaMcyaa pairXakaMcyaa ivaYayaasaazI) pa`atyaaiXak pairXaa (AaMtarIk ivaYayaasaazI) ivaYayaasaazI) mauKya ihvaaLI pairXaa (Theory Examination)

5. 6.

4 naaovhoMbar paasauna 28 naaovhoMbar tao 10 iDsaoMbar, 2011 2011

93

1.

naamaaMkNa fa^ma- BarNao BarNao ( saamaanya Saulka sahIta)

pa`vaoSaacyaa vaoLI AMitama taarIKa 30 Aa^gasT 2011 30 Aa^gasT 2011

2.

naamaaMkNa fa^ma- BarNao BarNao (ivalaMba Saulka sahIta)

1 sapToMbar tao 15 sapToMbar, 2011 paya-Mta paya-Mta

94

Da^. saaO. kmalataa[- gava[- [insTTyauT Aa^f [MijainaArIMga A^nD To@naaolaa^jaI, darapaUr.

saMpak- :à Ea`I. homaMta QaumaaLo à 9822931740
A.k`. . AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa Sa Xamataa Xamataa a

AByaasak`maacaa maacaa
kalaavaQaI

1. 2. 3. 4. 5.

Computer Science & Engineering Electrical Engineering Mechanical Engineering Electronics & Tele Communication Engineering Information & Technology Engineering

60 60 60 60 60

4 vaYa4 vaYa4 vaYa4 vaYa4 vaYa95

A.k`. AByaasak`maacao `. acao naava 1. 2.
Welder Fitter

pa`vaoSa a Xamataa Xamataa 16 16

AByaasak`maacaa caa kalaavaQaI 2 vaYa2 vaYa-

3. 4.

Electronics
Electrical

16 16

2 vaYa2 vaYa96

basacaI vyavasqaa

basacaI vyavasqaa

basacaI vyavasqaa

sausajja pa`yaaoga SaaLa

Computer LAB

Computer LAB

Chemistry LAB

Chemistry LAB

Physics LAB

WORKSHOP

vaacaNaalaya.

{pahargaRh

Water Cooler

ijamaKaanaa

yaM~a AiBayaaMi~akI (Mechanical Engineering) Xao~aata {palabQa Asalaolyaa naaokrIcyaa saMQaI. 1. maharaYT/ rajya pairvahna mahamaMDL (S.T.) 2. mahanagarpaailaka 3. kRYaI ivaVapaIzo 4. BaartaIya saonaa 5. maharaYT/ rajya ivaVuta inagama (MAHAGENCO)

AByaasak`ma paUNa- Jaalyaavar naaokrIcyaa óvyavasaayaacyaa saMQaI

2. ivaVuta AiBayaaMi~akI (Electrical Engineering) Xao~aata {palabQa Asalaolyaa naaokrIcyaa saMQaI. 1. maharaYT/ rajya ivaVuta mahamaMDL 2. Baarta hovaI [-lao@T/Iklsa ilamaIToD 3. qarmalaósaaolar paavar sToSana [tyaaid

3. sqaapatya AiBayaaMi~akI (Civil Engineering) Xao~aata {palabQa Asalaolyaa naaokrIcyaa saMQaI. 1. saava-jainak baaMQakama ivaBaaga 2. paaTbaMQaaro ivaBaaga 3. mMahanagarpaailaka (baaMQakama ivaBaaga) 4. ijalha pairYad (baaMQakama ivaBaaga) [tyaaid.

4. [lao@T/a^naI@sa va dursaMcaar AiBayaaMi~akI (Electronics and Telecommunication) Xao~aata {palabQa Asalaolyaa naaokrIcyaa saMQaI. 1. Baarta saMcaar inagama ilamaIToD 2. maaobaa[-la TolaIkmyauinakoSana [tyaaid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful