You are on page 1of 45

HOAÙ HOÏC HÖÕU CÔ

Organic Chemistry
CHÖÔNG 4 HIEÄU ÖÙNG TRONG HOÙA HÖÕU CÔ

GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG
GIÔÙI THIEÄU PHAÂN LOÏAI HIEÄU ÖÙNG HIEÄU ÖÙNG CAÛM ÖÙNG HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP HIEÄU ÖÙNG SIEÂU LIEÂN HÔÏP HIEÄU ÖÙNG KHOÂNG GIAN AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC HIEÄU ÖÙNG

HIEÄU ÖÙNG CAÛM ÖÙNG (INDUCTION) Hieäu öùng caûm öùng laø söï taùc duïng töông hoã cuûa caùc nguyeân töû, nhoùm nguyeân töû trong hôïp chaát hydrocarbon no hoaëc khoâng no, khoâng lieân hôïp gaây ra.

HIEÄU ÖÙNG CAÛM ÖÙNG (INDUCTION)
Ñaëc ñieåm cuûa hieäu öùng caûm öùng: -Do söï cheânh leäch ñoä aâm ñieän cuûa caùc nguyeân töû, nhoùm nguyeân töû laøm chuyeån dòch caùc ñieän töû lieân keát xíchma. -Hieäu öùng taét daàn theo maïch lieân keát xíchma ( qua 4-5 lieân keát xíchma). -Hieäu öùng caûm öùng döông ( + I) laø hieäu öùng cho ñieän töû vaø hieäu öùng caûm öùng aâm (-I) laø hieäu öùng huùt ñieän töû. -Hieäu öùng caûm öùng tónh ñöôïc hình thaønh do söï chuyeån dòch ñieän töû trong maïch phaân töû ôû traïng thaùi tónh, coâ laäp. Hieäu öùng caûm öùng ñoäng xuaát hieän khi phaân töû ôû traïng thaùi chòu taùc ñoäng beân ngoøai (ñang tham gia phaûn öùng, dung moâi, taùc chaát…)

HIEÄU ÖÙNG CAÛM ÖÙNG (INDUCTION)
Ñeå xaùc ñònh trò soá vaø daáu cuûa hieäu öùng caûm öùng tónh duøng hai phöông phaùp: -So saùnh haèng soá phaân ly cuûa acid

-So saùnh giaù trò moment löôõng cöïc

HIEÄU ÖÙNG CAÛM ÖÙNG (INDUCTION)
So saùnh haèng soá phaân ly cuûa acid

HIEÄU ÖÙNG CAÛM ÖÙNG (INDUCTION)
So saùnh moment löôõng cöïc

HIEÄU ÖÙNG CAÛM ÖÙNG (INDUCTION)
Moät soá löu yù:

-Yeáu toá khoâng gian ít aûnh höôûng ñeán hieäu öùng caûm öùng - Hieäu öùng –I cuûa Csp > Csp2> Csp3

HIEÄU ÖÙNG CAÛM ÖÙNG (INDUCTION)
Ví duï hieäu öùng taét daàn theo maïch

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)
Hieäu öùng lieân hôïp hay coäng höôûng chæ theå hieän ôû nhöõng phaân töû coù heä thoáng lieân keát pi vaø xích ma lieân hôïp.

Heä lieân hôïp pi-pi vaø n-pi ( heä lieân hôïp môû roäng)

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)
Hieäu öùng lieân hôïp hay coäng höôûng chæ theå hieän ôû nhöõng phaân töû coù heä thoáng lieân keát pi vaø xích ma lieân hôïp.

Heä lieân hôïp pi-pi vaø n-pi ( heä lieân hôïp môû roäng)

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)

Conjugated unsaturated systems have a p orbital on a carbon adjacent to a double bond
– The p orbital can come from another double or triple bond – The p orbital may be the empty p orbital of a carbocation or a p orbital with a single electron in it (a radical) – Conjugation affords special stability to the molecule

+

1,3-Butadiene

Electron Delocalization – Bond Lengths  C-C : 1.54 Å  C=C : 1.34 Å

 s bond between C2 and C3 made from sp2-sp2 overlap – Overlap between the C2-C3 p orbitals

Allyl Cation

The energy of the allyl cation actual lower than the energy calculated for any the contributing resonance structures

– Allyl cation stabilized by resonance effects

Allyl Radical

The Stability of the Allyl Radical – Both molecular orbital theory and resonance theory can explain the stability of allyl radicals – Molecular Orbital Description of the Allyl Radical  the p orbital on the sp2 carbon overlaps with the p orbitals of the alkene  The new p orbital is conjugated with the double bond p orbitals  Delocalization of charge and electron density leads to increased stability

Allyl Radical

Resonance Description of the Allyl Radical

 The

true structure of the allyl radical as suggested by resonance theory is as follows

Resonance
 Benzene
H H C C H C H C C C H H

Writing Resonance Structures

When writing resonance structures the connectivity cannot be altered (only lone pair electrons and electrons in double and triple multiple bond can be moved).

A structure with the lowest magnitudes of formal charges is preferred (greater contribution to the hybrid).
A structure with a negative charge on the most electronegative atom is preferred.

Writing Resonance Structures

Resonance Structures
 CH3NCO
H H H
+1 N 0 -1

. .

.. ..

0 C

0 C

H
-1 O

. . . .

H H

.. ..

..

0 C

N

0 C

H
0 O

0 C

N

0 C

H

..

H

+1 O

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)
Hieäu öùng lieân hôïp hay coäng höôûng laø söï taùc duïng töông hoã giöõa caùc nguyeân töû hay nhoùm nguyeân töû trong heä lieân hôïp laøm chuyeån dòch caùc ñieän töû lieân keát pi gaây ra söï phaân cöïc phaân töû . Ñaëc ñieåm cuûa hieäu öùng lieân hôïp: + Söï dòch chuyeån ñieän töû pi ( kyù hieäu laø muõi teân cong) + Lan truyeàn suoát maïch lieân hôïp. + Hieäu öùng lieân hôïp döông ( + C) cho ñieän töû. Hieäu öùng lieân hôïp aâm (-C) huùt ñieän töû. = Hieäu öùng lieân hôïp phuï thuoäc vaøo yeáu toá laäp theå: heä seõ giaûm tính lieân hôïp khi maát hay giaûm caáu taïo phaúng

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)
Ñeå xaùc ñònh daáu vaø ñoä lôùn töông ñoái cuûa hieäu öùng lieân hôïp cuûa nguyeân töû hay nhoùm nguyeân töû döïa vaøo moment löôõng cöïc cuûa daõy caùc hôïp chaát thaúng vaø thôm coù chöùa cuøng moät nguyeân töû hay nhoùm nguyeân töû

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)
Trong chu kyø vaø phaân nhoùm chính theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân, hieäu öùng lieân hôïp döông (+C) giaûm. Caùc nhoùm nguyeân töû coù caëp ñieän töû khoâng lieân keát seõ gaây hieäu öùng lieân hôïp döông.

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)

HIEÄU ÖÙNG LIEÂN HÔÏP (CONJUGATION)

HIEÄU ÖÙNG SIEÂU LIEÂN HÔÏP (HYPERCONJUGATION)

HIEÄU ÖÙNG SIEÂU LIEÂN HÔÏP (HYPERCONJUGATION)

HIEÄU ÖÙNG SIEÂU LIEÂN HÔÏP (HYPERCONJUGATION)

HIEÄU ÖÙNG KHOÂNG GIAN

HIEÄU ÖÙNG KHOÂNG GIAN

TÍNH CHAÁT ACID-BASE

TÍNH CHAÁT ACID-BASE

TÍNH CHAÁT ACID-BASE

TÍNH CHAÁT ACID-BASE

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG TÍNH CHAÁT ACID-BASE

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG TÍNH CHAÁT ACID-BASE

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG TÍNH CHAÁT ACID-BASE

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG TÍNH CHAÁT ACID-BASE

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG TÍNH CHAÁT ACID-BASE

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG ÑEÁN VÒ TRÍ PHAÛN ÖÙNG

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG ÑEÁN VÒ TRÍ PHAÛN ÖÙNG

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG ÑEÁN KHAÛ NAÊNG PHAÛN ÖÙNG

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA HIEÄU ÖÙNG ÑEÁN ÑOÄ BEÀN GOÁC TÖÏ DO

CAÛM ÔN SÖÏ THEO DOÕI CUÛA CAÙC BAÏN