Maksud Debentur 0 Tiada maksud undang-undang yang tepat dikaitkan dengan perkataan debentur. 0 Seperti dinyatakan oleh Hakim Chitty dalam kes : Levy Iwn Abercorris Slate and Slab Co (1887) “ Pada pendapat saya, debentur bermaksud suatu dokumen yang mewujudkan hutang, dan apa-apa dokumen yang memenuhi syarat ini adalah merupakan debentur. Saya tidak dapat melihat mana-mana definisi undang-undang yang tepat tentang istilah tersebut, ia bukannya istilah dari segi undang-undang mahupun istilah teknikal dagangan ataupun apa yang dinamakan sebagai istilah sastera.” 0 Sekuriti terhadap harta syarikat dapat diperoleh dalam bentuk debentur.

Bagi tujuan undang-undang syarikat. debentur merupakan suatu jaminan hutang yang diwujudkan oleh sebuah syarikat dalam tempoh masa sederhana atau tempoh panjang. (b) Mengandungi syarat-syarat lain tentang pinjaman. nota dan apa-apa sekuriti syarikat sama ada yang menjadi cagaran atas harta syarikat atau tidak. Contohnya ialah sekatan yang dikenakan iaitu tidak boleh lagi mewujudkan cagaran yang lain. 0 Ciri-ciri debentur seperti berikut: (a) Ia menetapkan janji oleh sesebuah syarikat yang menerima pinjaman untuk membayar hutang yang dipinjam dan faedah serta gadaian ke atas hartanya sama ada secara tetap atau terapung.Maksud Debentur (cont) 0 Di bawah Seksyen 4 Akta Syarikat 1965: debentur diistilahkan sebagai termasuk debentur saham. bond. .

0 Apabila debentur ditawarkan kepada orang awam. 0 Dalam kes sedemikian.0 Apabila wujud debentur maka syarikat mestilah melantik pemegang amanah utk memelihara hak dan aset sebagai wakil bg hak orang ramai. . 0 Ini kerana suatu gadai janji adalah tidak praktikal jika tanah tersebut diserah hak kepada pemegang gadai janji yang ramai jumlahnya. perlantikan seorang pemegang amanah adalah mandatori di bawah seksyen 74(1). adalah lebih sesuai bagi seseorang untuk dilantik sebagai pemegang amanah bagi pemegang debentur.

0 perlantikan pemegang amanah berkenaan syarikat yang menawarkan debentur kepada orang ramai hendaklah dimaklumkan kepada pemegang debentur dalam suratikatan amanah. . 0 pemegang amanah dilantik oleh syarikat : perbadanan dan bukan orang perseorangan.

ahli-ahli perbadanan meminjam @ perbadanan awam. (seksyen 78(2) (3) Seksyen 78(4) : mahkamah mempunyai kuasa yang luas@discretion untuk melindungi kepentingan pemegang-pemegang debentur. @aturcara mesyuarat sebagaimana Mahkamah fikir sesuai.0 Seksyen 78(1) (a) – (g) : Tugas dan kewajipan pemegang amanah kepada 0 Tugas Dan Kewajipan Pemegang Amanah 0 0 0 pemegang-pemegang debentur.syarikat mematuhi syarat yang ditetapkan dalam debentur @ suratikatan amanah. . Peruntukan seksyen 78(1) (a) – (g) : . Pemegang amanah boleh buat permohonan kepada Menteri.pemegang amanah memastikan aset syarikat yang dipinjam-cukup untuk melaksanakan hutang syarikat. . Seksyen 78(4) (a) mahkamah boleh mengarahkan pemegang amanah mengadakan mesyurarat pemegang debentur berkenaan maklumat mengenai kepentingan mereka dan cadangan yang perlu diberi oleh pemegang amanah untuk kepentingan mereka. jika perlu memohon kepada mahkamah apabila mendapati aset syarikat tidak mencukupi untuk melangsaikan hutang syarikat.

0 Dengan itu. . maka pemegang debentur boleh memohon kepada mahkamah untuk menghalang transaksi tersebut. pemegang debentur yang dicagar dengan gadaian terapung mempunyai hak yang sama sebagai seorang ahli syarikat untuk menghalang tindakan ultra vires di bawah seksyen 20(2)(a). jika sesebuah syarikat menawarkan untuk memasuki suatu transaksi yang tidak diberi kuasa oleh Akta atau memorandum persatuan.Hak pemegang debentur 0 pemegang debentur adalah seorang pemiutang dan bukan ahli syarikat 0 1.

.2. pemegang debentur @ pemegang amanah bagi pemegang debentur berhak mendapat notis terhadap sesuatu mesyuarat jika ada cadangan untuk meminda fasal objek dalam memorandum persatuan.

Menteri boleh memohon kepada mahkamah atas alasan: haehwal syarikat dijalankan dengan cara yang menindas kepada satu atau lebih ahli @ pemegang debentur.3. terdapat juga pada pemegang debentur. pemegang debentur syarikat boleh.[seksyen 181(1)(a) ] . Dengan itu. remedi berkaitan dengan layanan yang tidak adil dan penindasan kepada ahli di bawah seksyen 181.

” .cagaran 0 Syarikat mengeluarkan debentur kepada orang ramai@institusi kewangan. syarikat akan memberikan jaminan menerusi cagaran ke atas aset syarikat. 0 Dalam peruntukan undang-undang syarikat. maksud cagaran@gadaian boleh dilihat daripada seksyen 4 Akta Syarikat 1965 seperti berikut: “gadaian” termasuklah gadai janji dan mana-mana perjanjian untuk memberi atau menyempurnakan cagaran atau gadai-janji sama ada atas permintaan atau selainnya.

. saham dan buku hutang syarikat.0 Syarikat boleh mencagarkan tanah@lain-lain aset tetap dan juga cagaran terapung ke atas aset-aset semasa atau aset masa hadapan seperti stok dagangan.

Ciri penting caj tetap syarikat tidak lagi mempunyai kuasa untuk berurusniaga dengan aset yang dicagarkan setelah mendapat persetujuan daripada pemegang cagaran(pemiutang .1. 0 0 Cagaran Tetap Caj tetap boleh terhasil terhadap harta syarikat termasuk tanah dan jentera.

sesebuah syarikat boleh mencajkan stok perniagannya sama ada bagi yang sedia ada atau pada masa akan datang. 0 Ciri yang penting: selepas aset-aset dicagarkan. syarikat masih mempunyai kuasa untuk berurusan dengan aset berkenaan dalam perjalanan biasa syarikat tanpa persetujuan peminjam.2. . 0 Sebagai contoh. contohnya stok dagangan syarikat @saham. 0 Caj terapung: satu bentuk cagaran yang tidak tetap ke atas beberapa jenis aset syarikat yang berubah. Cagaran Terapung 0 Caj terapung : merupakan caj yang mengandungi berbagaibagai aset yang bukan merupakan harta spesifik.

.Re Yorkshire Woolcombers Association Ltd (1903) Hakim Romer J menyatakan cagaran terapung mempunyai tiga(3) ciri utama seperti berikut: (a) Cagaran ke atas satu kelas aset syarikat yang sedia ada dan pada masa akan datang (b) Aset bertukar dari semasa ke semasa mengikut perjalanan biasa perniagaan (c) Syarikat masih boleh berurusan dengan aset tersebut sehingga cagaran terapung dibekukan.

Jika berlaku sesuatu seperti yang dinyatakan dalam cagaran terapung 5. Pemiutang membekukan cagaran terapung 6. gadaian itu akan masih bergerak di mana penggadai itu bebas untuk menggunakan aset yang digadai mengikut urusan perniagaan yang biasa. 0 Gadaian itu menjadi tetap(beku) atas sebab berikut: 1.Pembekuan Cagaran Terapung Crystallisation of Floating Charge 0 suatu gadaian terapung. Tamat perniagaan 2. Kesilapan dalam pembayaran faedah 7. Pembekuan automatik (jika wujud gadian lain selepas gadaian terapung) . Perlantikan penerima 4. Berlaku penggulungan 3.

walaupun cagaran tetap dibuat pada tarikh kemudian daripada cagaran terapung. (b) Pemegang cagaran tetap mendapat notis sebenar tentang sekatan tersebut [kewujudan cagaran terapung + larangan diketahui oleh pemegang cagaran tetap maka pemegang cagaran terapung akan mendapat keutamaan] United Overseas Bank Ltd Iwn Forward Overseas Credit Ltd ( 1988) . Cagaran tetap akan diutamakan berbanding terapung yang diwujudkan pada bila-bila masa .g. cagaran tetap)(dikenali sebagai “negative pledges”)dan lebih mengutamakan cagaran terapungnya sendiri. 0 Pengecualian kepada kaedah am: keutamaan caj terapung: dalam 2 situasi seperti berikut: (a) Pemegang cagaran terapung melarang kewujudan cagaran berikutnya (e.keutamaan dengan cagaran 1.

jika terdapat cagaran terapung yang pertama dan kedua? 0 Keutamaan diberi berdasarkan tarikh pendaftaran dengan ROC 0 Pengecualian: Kebenaran@Persetujuan pemegang cagaran pertama diperlukan : supaya pemegang cagaran terapung kedua mendapat keutamaan. 0 kes Re Benjamin Cope & Sons Ltd (1914) .2.

3. Antara cagaran tetap yang pertama dan kedua. keutamaan akan diberikan berdasarkan tarikh cagaran tersebut didaftarkan dengan Registrar of Companies (ROC) .

sekiranya syarikat tidak digulungkan. syarikat hendak membayar hutang yang dijamin dengan cagaran yang didaftarkan .4. Cagaran yang didaftarkan keutamaan lebih berbanding cagaran tidak didaftarkan. 0 Walau bagaimanapun. 0 Pemegang cagaran tidak didaftarkan : kesan : pemiutang yang tidak terjamin dan keutamaannya akan berkurangan.

gadaian itu akan sah walaupun pendaftar tersebut tidak mengeluarkan sijil pendaftaran sehingga tempoh pendaftaran tersebut. di mana terbatal : cagaran hilang keutamaan semasa berlaku tuntutan terhadap hutang syarikat dan pemegang cagaran akan menjadi pemiutang yang tidak terjamin (unsecured creditors) 0 Sebaliknya. Malaysia)[Tarikh cagaran didaftarkan dengan ROC > lebih diberi keutamaan berbanding tarikh sijil dikeluarkan] . Contoh kes : United Asian Bank Bhd Iwn Kwong Yik Bank Bhd (tidak dilaporkan) (Mahkamah Tinggi.Pendaftaran cagaran 0 Prinsip cagaran terbatal selepas tamat tempoh 30 hari terhadap pemiutang adalah berasingan dengan tanggungan hutang syarikat. jika butir-butir gadaian dihantar serah kepada pendaftar dalam masa 30 hari.

Walau bagaimanapun. Shahalah telah mengeluarkan debentur kedua kepada Kwong Yik Bank Sdn Bhd (“Kwong Yik”). Debentur UAB telah diserah simpan kepada pendaftar dalam masa 30 hari tarikh pembentukannya. Gadaian tersebut adalah sah walaupun terdapat kelewatan dalam keluaran sijil pendaftaran. sijil pendaftaran tersebut tidak dikeluarkan sehingga 31 Julai 1979. UAB telah mengambil semua langkah yang diperlukan apabila mereka menyerah simpanan butir-butir gadaian mereka dengan pendaftar dalam tempoh masa 30 hari yang dibenarkan. Kwong Yik telah mendaftar debentur mereka dan peroleh sijil pendaftaran pada 31 Mac 1978.United Asian Bank Bhd Iwn Kwong Yik Bank Bhd Shahalah Sdn Bhd (“Shahalah”) telah mengeluarkan satu debentur bertarikh 20 Jun 1977 kepada United Asian Bank Bhd (“UAB”). UAB mendapatkan deklarasi debenturnya menduduki kedudukan yang lebih utama daripada debentur Kwong Yik Keputusan: Hakim Chan membenarkan deklarasi tersebut. Pada 24 Mac 1978. Pada masa yang sama. .

Ltd Iwn Registrar of Companies Malayan Union (1948) MLJ . tarikh kewujudan cagaran bermula dari tarikh cagaran didaftarkan di Pejabat Hak Milik (21 hari): seksyen 81 Ordinan Syarikat 1940.Johor Para Ruber Co. . dan bukan semasa penyerahan salinan gadaian kepada Registar of Companies melalui pos Esberger &Sons Ltd Iwn Capital & Counties Bank (1913) prinsip kes ini : cagaran wujud bila dokumentasi syarikat berkenaan pinjaman dengan pemiutang selesai dan BUKAN pada tarikh wang pinjaman diserahkan kepada syarikat.

. Kes : Re Kris Cruisers Ltd (1949) : fakta bahawa syarikat telah menerima nasihat yang salah dan kekeliruan tentang siapakah yang sepatutnya mendaftar antara setiausaha dan peguam adalah salah satu beberapa alasan bagi pemanjangan@perlanjutan masa. (b) Tiada prejudis terhadap kedudukan pemiutang dan pemegang saham. (c) Ia adil dan saksama.0 Tambahan masa bagi pendaftaran dibenarkan oleh mahkamah sekiranya mahkamah berpuas hati bahawa : seksyen 114 : (a) kegagalan itu disebabkan tidak sengaja atau kecuaian atau atas sebab lain yang mencukupi.

. pendaftaran ini bertindak sebagai notis konstruktif terhadap kewujudan caj dalam debentur.Maklumat cagaran yang didaftarkan di simpan di Pejabat Pendaftar Syarikat Seksyen 111(2) : Pendaftar hendaklah mengeluarkan sijil tiap-tiap pendaftaran dan sijil tersebut hendaklah menjadi keterangan konklusif bahawa keperluan kepada pendaftaran telah dipatuhi.

0 Pendaftaran cagaran yang disimpan di Pejabat Pendaftar mengandungi perihalan ringkas tentang harta yang terjumlah dalam cagaran dan nama orang-orang yang berhak terhadap cagaran tersebut.] . (seksyen 115(2) 0 Pendaftaran ini boleh diperiksa oleh mana-mana orang sama ada pemiutang atau ahli syarikat. [Penalti : Dua ribu ringgit. [Seksyen 115(3) ] 0 Mana-mana syarikat yang tidak mematuhi syarat ini telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 115 (4)Akta Syarikat 1965.0 apabila hutang telah diselesaikan atau harta tidak lagi menjadi cagaran. manakala bagi orang awam pula dengan membayar sedikit yuran (tidak melebihi dua ringgit untuk tiap-tiap pemeriksaan seperti ditetapkan oleh syarikat. syarikat bertanggungjawab mengemukakan memorandum penyelesaian hutang tersebut kepada Pendaftar Syarikat dalam tempoh 14 hari dari tarikh pembayarannya yang diperuntukkan di bawah seksyen 113 Akta Syarikat 1965.

Syarat negative pledges 0 Jika larangan berlaku: syarikat mesti membayar pinjaman dengan serta merta (immediate effect enforceable). 0 Re Vallertort Sanitary Steam Laundry Co Ltd (1903) 0 jika pemegang cagaran lain mempunyai pengetahuan berkenaan kewujudan cagaran terapung tersebut + larangan yang dikenakan terhadap syarikat barulah efektif larangan tersebut 0 larangan@negative pledges : Keutamaan pemegang cagaran terapung hanya terjamin jika terdapat dua ciri seperti berikut: (a) kewujudan cagaran terapung + (b) larangan dalam cagaran tersebut (pengetahuan oleh pemegang pemegang cagaran yang kemudian) .

.0 Jwb soalan no 2 di akhir topik 11.