Sesebuah syarikat memerlukan sumber kewangan untuk memulakan dan menjalankan perniagaannya. Kebiasaan sumber kewangan melalui cara pelaburan daripada ahliahlinya ataupun pinjaman daripada pemiutangnya. Maksud modal: wang yang diperoleh atau diperoleh untuk memulakan perniagaannya…for e.g wang yang diperoleh daripada pemiutangnya(bank) (modal pinjaman) ATAU dikenali sebagai modal syer.

0Jenis-jenis modal
0 Modal yang dibenarkan / Modal Nominal (Authorised

Capital)

0 Modal yang dikeluarkan (Issued Capital)

0 Modal berbayar ( Paid up Capital)
0 Modal Belum Bayar

( Uncalled or Reserve Capital)

[nilai maksimum syer syarikat boleh keluarkan] Seksyen 62(1)(a) : modal yang dibenarkan boleh ditambah jika dibenarkan oleh artikel persatuan dan melalui resolusi biasa.Modal yang dibenarkan /Modal nominal (Authorised capital) • • • Modal yang membolehkan sesebuah syarikat itu didaftarkan dan dibenarkan beroperasi. . Modal : amaun-amaun syer yang telah ditetapkan.

mempunyai modal nominal : RM 3 000. • Penting kerana menggambarkan nilai nominal syer yang telah dikeluarkan • . • Contohnya: Syarikat A Bhd.000 boleh mengeluarkan RM 1700000 sahaja ini kerana syarikat tidak perlu mengeluarkan semua modal dengan serentak.Modal yang dikeluarkan(Issued Capital) Bahagian tertentu daripada nominal syarikat yang dikeluarkan kepada pemegang syer.

Contohnya. Syarikat A Bhd yang mempunyai modal nominal sebanyak RM 3 000 000 telah mengeluarkan RM 1 700 000 dalam bentuk syer RM 1.Modal Berbayar(Paid Up Capital) • • • • • Jumlah modal yang telah dibayar dengan tunai oleh pemegang syer. Pemegang syer telah membayar RM 0.20 akan dibayar kemudian. Jadi modal yang dibayar bagi syarikat A Bhd ialah : RM 1700 000 x RM 0.80 untuk tiap-tiap syer dan baki RM0.80 : RM1 360 000 .

Modal Belum Bayar ( Uncalled or Reserved Capital) • • • • Jumlah baki modal yang belum dibayar untuk sesuatu syer. Adalah suatu hutang terhadap syarikat dan boleh dituntut semula . Modal yang belum dibayar boleh di panggil oleh syarikat pada bila-bila masa daripada ahlinya mengikut peruntukan perkara persatuan.20 : RM 340 000. Contohnya modal yang belum dibayar bagi Syarikat A Bhd : RM1 700 000 x RM0.

Takrif Syer 0 Syer : satu unit stok yang mewakili seseorang dalam syarikat.tanggungan dan faedah. 0 Seksyen 18(1)(c) Akta Syarikat : jumlah modal syer jika syarikat 0 Mengikut kes Borlands Trustee Iwn Steel Brothers: syer merupakan hak atau kepentingan kepunyaan pemegang syer dalam syarikat diukur dalam bentuk sejumlah wang bagi beberapa tujuan.[perjanjian bersama di antara pemegang syer inter se. . 0 Seksyen 4 Akta Syarikat 1965 mentakrifkan syer: “syer ertinya syer dalam syer modal sesebuah perbadanan dan termasuk stok kecuali di mana perbezaan antara stok dan syer dinyatakan. [satu bahagian daripada modal syarikat membolehkan pemegangnya berkongsi keuntungan syarikat.” berhad perlu dinyatakan dalam memorandum.

2) Melainkan jika ia suatu syer yang tidak mempunyai hak untuk mengundi. . pemegang syer mempunyai hak untuk mengundi dalam mesyuarat am.Syer mesti mempunyai nilai nominal walaupun nilai sebenar adalah berbeza. Hak tersebut ditetapkan pada syer tersebut. 4) Hak keahlian diberi oleh Akta Syarikat yang dinyatakan dalam memorandum dan perkara persatuan bagi pemegang syer.Ciri-ciri syer 1) Memberikan hak kepada pemegang syer untuk menerima apa yang diisytiharkan bagi kelas syer tersebut.Tertakluk kepada mana-mana sekatan atau had perkara persatuan. syer boleh dipindahkan. . .Contohnya satu hak mengundi bagi setiap syer. 3) Pada masa pembubaran atau pengurangan modal. Contohnya hak rekuisisi bagi memanggil mesyuarat am atau hak untuk menerima notis. pemegang syer mempunyai hak untuk menerima aset yang diagihkan kepada ahli mengikut kelas tersebut.

0 0 0 0 Syer biasa Syer yang mempunyai hak biasa. . Jika syarikat merosot.8.5 Jenis-jenis syer 1. Dividennya tidak ditetapkan tetapi bergantung pada kejayaan syarikat. pemegang syer biasa akan menerima dividen yang besar.pemegang syer akan menanggung kerugian. Jika syarikat mendapat kejayaan yang besar.

Syer terutama Seksyen 4 Akta Syarikat 1965 – “ syer terutama” ertinya syer dengan apa-apa pun namanya dipanggil. dalam sesuatu penggulungan. atau selainnya. atau ke atas penebusan. yang tidak memberi hak kepada pemegangnya kepada hak untuk mengundi di mesyuarat agung atau kepada apa-apa hak untuk menyertai melebihi amaun yang ditetapkan dalam apaapa pembahagian sama ada secara dividen.2.” .

Jadi mereka tidak berhak untuk mengundi ataupun campurtangan dalam urusan syarikat. . (iv) Apabila berlaku penggulungan.Berdasarkan definisi seksyen 4 Akta Syarikat: rumusan ciriciri syer terutama seperti berikut: (i) Pemegang syer terutama adalah bukan pemilik syarikat. pemegang syer terutama mempunyai keutamaan tuntutan ke atas pembahagian aset. (ii) Pemegang syer terutama mempunyai keutamaan dalam membuat tuntutan pembayaran dividen. (iii) Pemegang syer terutama selalunya diberi hak kepada kadar dividen yang tetap dan tidak bergantung kepada jumlah keuntungan yang diperolehi oleh syarikat.

” .Seksyen 66(1) memperuntukkan: “ tiada syarikat yang boleh menguntukkan mana-mana syer utama atau menjadikan syer yang telah dikeluarkan sebagai syer utama melainkan ada dinyatakan dalam memorandum dan perkara persatuannya akan hak-hak pemegang syer itu tentang bayaran balik modal. mengambil bahagian dalam aset dan keuntungan yang lebih. dan keutamaan pembayaran modal dan dividen berkaitan dengan syer lain atau kelas syer utama. dividen yang terkumpul atau tidak terkumpul. mengundi.

• Sama ada dividen kumulatif atau tidak. • Kuasa pengundian.Berdasarkan definisi seksyen 66(1) Akta Syarikat: rumusan ciri-ciri syer terutama seperti berikut: • Pembayaran semula modal apabila penggulungan berlaku. . • Sama ada wujud atau tidak kuasa penyertaaan dalam lebihan aset dan keuntungan. • Keutamaan pembayaran modal dan dividen berhubung dengan syer atau kelas syer bagi syer terutama.

Seksyen 148(2)memperuntukkan: pemegang syer utama berhak menghadiri mana-mana mesyuarat agung. • .Pengecualian: • Seksyen 148(1)Akta Syarikat 1965 : tertakluk kepada subseksyen (2) tiap-tiap ahli tanpa mengira peruntukan di dalam memorandum dan artikel: hak untuk menghadiri apa-apa mesyuarat agung syarikat dan bersuara dan mengundi atas resolusi sebelum mesyuarat.

. Pemegang syer keutamaan : keutamaan dari segi pengembalian modal dalam sesuatu penggulungan[dari segi hak mengundi. Keutamaan dari segi: pembayaran dividen atau pengambilan modal dalam pembubaran.Syer utama : syer yang mempunyai keutamaan berbanding syer biasa. pemegang syer utama biasanya tidak diberikan hak mengundi di dalam mesyuarat agung.

syarikat tidak mendapat keuntungan@keuntungan yang berkurangan. ii) Syer Terutama Kumulatif dan Bukan Kumulatif - Syer Terutama kumulatif: hak untuk dividen pada kadar tetap sepanjang hayat syarikat.Syer Terutama Bukan Kumulatif: pembayaran dividen pada kadar yang tetap hanya pada tahun keuntungan oleh pemegang syernya. tidak akan membawa tanggungan untuk tahun berikutnya. .i) - Syer Terutama Penyertaaan Jenis-jenis Syer Terutama Menerima dividen yang ditetapkan jumlahnya dan juga dividen tambahan (jika terdapat baki lebihan keuntungan) selepas dividen dibayar kepada pemegang syer biasa. . Jika terdapat penurunan keuntungan dividen pada tahun tersebut.amaun tersebut boleh ditunggakan pada tahun berikutnya. - Contohnya.

.(iii) Syer Terutama Bolehtukar -Syer yang boleh ditukar kepada kelas syer yang biasa. (iv) Syer Terutama Bolehtebus.Seksyen 61(1) sesebuah syarikat yang mempunyai syer modal boleh jika dibenarkan oleh artikel-artikelnya : menerbitkan syer-syer keutamaaan atas opsyen penebusan berdasarkan peruntukan artikel-artikel. Contohnya pertukaran kepada kelas syer biasa dengan opsyen pemegang syer.

Kadar dividen syer biasa boleh berubah mengikut keuntungan yang diperolehi.Perbezaan di Antara Syer Terutama dan Syer Biasa Terdapat 4 perbezaan di antara syer terutama dan syer biasa iaitu: (i) Pemegang syer utama akan diberikan dividen pada kadar yang tetap. pemegang syer terutama akan mendapat keutamaan daripada pemegang syer biasa. (ii) Dari segi pembayaran dividen. .

Pemegang syer biasa: hak penuh untuk mengundi.(iii) Hak mengundi pemegang syer terutama adalah terhad (rujuk kepada seksyen 148(2). selepas syarikat membayar kepada pemiutang. pemegang syer terutama akan dberi keutamaan dalam pemulangan balik modal jika dibandingkan dengan pemegang syer biasa. . (iv) Sekiranya berlaku penggulungan.

. setelah dividen yang tertentu di bayar kepada pemegang syer terutama dan syer biasa.3. Syer Penaja /Tertunda 0 Dikeluarkan kepada pengasas syarikat @ individu yang beri sumbangan dalam pembentukan syarikat 0 Berhak terima dividen HANYA pabila syarikat mempunyai lebihan keuntungan.

0 Pembahagian syer tidak akan menjadikan pemohon syer sebagai ahli 0 Prosedur pembahagian syer: Pihak yang membuat cadangan untuk membeli syer adalah terikat apabila penerimaaan dibuat oleh syarikat[perjanjian di antara syarikat dan ahli] 0 Selepas penerimaan syer. dalam syarikat secara automatik. syer yang dimiliki} 0 Pengisuan syer: pemegang syer {pengawalan sepenuh terhadap jumlah .Pembahagian Dan Pengisuan Syer 0 Syarikat yang ingin mendapatkan modal syer daripada pihak awam : borang permohonan + prospektus kepada orang awam : 1 salinan kepada Pendaftar mengikut peruntukan seksyen 37 Akta Syarikat 1965. pengarah akan membahagikan syer + notis pengisuan(notice of allotment) kepada pemohon syer.

Adalah terikat dengan artikel danmemorandum syarikat. dan • Adalah bertanggungan untuk membayar baki kepada nilai nominal syer yang dibahagikan kepadanya(jika ada) .Kesan-kesan Pembahagian Syer: • • Menjadi ahli syarikat.

Prinsip am: Syarikat mesti menerima nilai nominal yang penuh bagi syernya semasa dikeluarkan atau selepas itu.Pengisuan syer pada kadar diskaun dan kadar premium Pengenalan 0 . 0 Sebab: Sebuah syarikat boleh mengeluarkan sebahagian daripada syer berbayar tetapi liabiliti ahli untuk membayar bahagian harga yang belum dibayar akan tetap wujud. 0 Prinsip am: Syarikat tidak boleh mengeluarkan syer di bawah aras nilai nominal : atas syarat bahawa pemegang syer tidak mempunyai liabiliti seterusnya untuk membayar bakinya. .

0 Terdapat pengecualian terhadap kaedah am iaitu: a) Syer diterbitkan secara diskaun b) Syer diterbitkan pada kadar premium .

Contoh nilai nominal satu syer ialah RM 1.00.Penerbitan secara diskaun: syer diterbitkan kurang daripada nilai par(nilai nominal) .20 nilai diskaun bagi setiap unit syer] [Common law: pemegang syer diskaun bertanggungan membayar nilai diskaun : RM 0. .20 tersebut). tetapi syer diterbitkan pada RM0.80[RM 0.a) Syer diterbitkan secara diskaun Pengenalan: .

Prinsip am: Kes : Ooregum Gold Mining Co of India Ltd v Roper & Anor [1892].i) Larangan dari segi common law . Keputusan: Pemohon syer : dikenakan tanggungan untuk membayar amoun syer dengan penuh. . syarikat isu syer utama sebanyak £1 setiap satu dengan 15s (amoun syer yang telah dibayar) tanggungan yang tinggal : 5s syer.Syarikat tidak boleh mengeluarkan syer pada paras diskaun :syarikat mengeluarkan syer bagi balasan yang tidak berbentuk tunai : kawalan perlu untuk melindungi para pemiutang.

Seksyen 59 Akta Syarikat 1965 membolehkan keadaan tertentu di mana syer boleh dikeluarkan pada paras diskaun[harga di bawah nilai nominal] .Pengeculian dari segi statutori… .

(b) resolusi itu menetapkan kadar maksimum diskaun di mana syer itu akan diterbitkan.Seksyen 59 memperuntukan: 59(1) Tertakluk kepada seksyen ini sebuah syarikat boleh menerbitkan syer-syer secara diskaun dari kelas-kelas yang diterbitkan jika – (a) terbitan syer secara diskaun dibenarkan melalui resolusi yang diluluskan dalam mesyurat agung syarikat. . dan (d) syer-syer itu diterbitkan dalam masa satu bulan selepas tarikh di mana terbitan itu disahkan oleh perintah mahkamah atau dalam masa lanjutan sebagaimana yang dibenarkan oleh mahkamah. (c) pada tarikh terbitan itu tidak kurang dari satu tahun telah berlalu semenjak tarikh di mana syarikat berhak memulakan perniagaan. dan disahkan oleh perintah mahkamah.

59(4) Walau apa pun peruntukan artikel. 59(5) Setiap tawaran hendaklah dibuat secara notis : bilangan syer ahli berhak dan menghadkan masa tidak kurang 21 hari di mana tawaran itu boleh diterima. . syarikat tidak boleh menerbitkan secara diskaun mana-mana kelas syer : melainkan menawarkan syer itu kepada setiap pemegang syer kelas tersebut mengikut kadar bilangan syer yang dipegang olehnya.0 Seksyen 59 memperuntukan: 59(3) Setiap prospektus berkaitan dengan terbitan syer hendaklah mengandungi butir diskaun yang dibenarkan.

00. tetapi syer diisukan pada nilai pada RM1.b) Syer diterbitkan pada kadar premium 0 Jika pelabur optimis tentang prospek sesebuah syarikat.50. 0 Contohnya nilai nominal syer ialah RM1. maka berkemungkinan untuk mendapatkan syer syarikat itu adalah lebih daripada nilai nominal.. maka RM0.50 ini adalah nilai premium.. ..

0 Pemegang syer yang diterbitkan secara premium : tiada hak untuk dipulangkan premium oleh pemegang syer lain bila berlaku penggulungan. tiada tanggungan untuk jumlah premium yang belum dibayar-dalam kes penggulungan. pemohon-pemohon asal(original alotee) bertanggungan untuk membayar baki premium tersebut {prinsip kontrak} . 0 Tetapi dalam kes South Australian Barytes Ltd Iwn Wood [1976]. 0 Pemegang syer yang belum membayar jumlah premium dengan penuh.

0 Jika sebuah syarikat melakukan perkara tersebut.0 Sesebuah syarikat boleh mengeluarkan syer pada aras premium walaupun tidak mempunyai obligasi untuk berbuat demikian. premiumnya mesti dicerminkan dalam “akaun premium syer” yang dianggap sebagai modal bagi tujuan pengurangan modal di bawah Akta tersebut.(seksyen 60(2) ) .

Dengan itu. .Contoh kes : Shearer Iwn Bercain Ltd[1980] syarikat tersebut adalah betul dalam mewujudkan akaun syer premium Fakta : Bercain Ltd(syarikat tersebut) memperoleh 2 syarikat lain dengan menukarkan sejumlah 4100 daripada syernya bagi keseluruhan modal yang dikeluarkan modal yang dikeluarkan oleh dua syarikat ini. iaitu berjumlah £91 717 ( berjumlah £91 900 kurang daripada kos dan perbelanjaan keluaran tersebut) Sebab: Penilaian aset yang diperolehi melebihi nilai nominal bagi keluaran syer tersebut. Ini telah mewujudkan suatu akaun premium syer yang besar. Kedua-dua syarikat ini bernilai pada jumlah £96000. syarikat tersebut memperoleh aset yang bernilai £91900 lebih daripada nilai nominal syer yang dikeluarkan.

dengan perasingan atau pemindahan kepada mana-mana tabung statut yang telah wujud berikutan dengan undang-undang yang berkaitan dengan insurans. 3) Untuk membayar dividen jika dividen tersebut dapat diagihkan dengan mengeluarkan syer kepada ahli syarikat.0 Akaun premium syer boleh digunakan bagi tujuan modal tertentu (seksyen 60(3)…Antaranya ialah: 1) Untuk membayar syer bonus iaitu yang dibayar sepenuhnya kepada ahli. fee atau cukai yang perlu dibayar berkaitan dengan pengeluaran syer syarikat. atau (b) Perbelanjaan atau komisen atau khidmat broker yang dibayar atau diskaun yang dibenarkan terhadap mana-mana duti. 6) Dalam mengemukakan premium yang perlu dibayar bagi menebus syer keutamaan boleh tebus. 5) Dalam membiayai: (a) Perbelanjaaan awal syarikat. 4) Bagi syarikat yang menjalankan perniagaan insurans di Malaysia. 2) Untuk membayar secara keseluruhan baki nilai syer yang belum dibayar yang dikeluarkan sebelumnya. .

Jika penilaian itu melebihi nilai nominal syer yang dikeluarkan. .Para pengarah terikat dengan tugas untuk menilaikan aset tersebut sebelum perolehan. maka akaun premium syer perlu diwujudkan.

Hak-hak dinyatakan sama ada dalam memorandum. Ini bergantung pada: (a) Di manakah hak kelas itu dinyatakan atau diwujudkan (b) Prosedur yang melibatkan fasal variasi hak terhadap kelas syer.Variasi(Pelbagaian) Hak Kelas Syer Pengenalan Sesebuah syarikat yang mempunyai kelas syer yang pelbagai berhasrat untuk menvariasikan hak yang terdapat dalam kelas syer tersebut. artikel persatuan syarikat@ketetapan ahli@pengarah yang diluluskan dalam satu mesyuarat .

New South Wales) Fakta: Aset tunggal syarikat adalah sebuah bangunan yang dibahagikan kepada 6 unit tempat tinggal.Crumpton Iwn Morrine Hall Pty Ltd [1965]( Mahkamah Agung. Satu resolusi telah diluluskan bagi meminda perkara persatuan bagi menyekat hak untuk menyewakan unit tempat tinggal tersebut. Pihak plaintiff tidak bersetuju dengan pindaan tersebut. . Terdapat juga perkara bagi “modifikasi hak” yang memerlukan persetujuan daripada majoriti pemegang kelas syer sebelum hak yang ditetapkan terhadap syer tersebut boleh dipinda. Pemunyaan syer bagi setiap kelas akan memberi pemegang tersebut hak bagi penggunaan eksklusif unit tempat tinggal itu. Perkara-perkara persatuan bagi syarikat memperuntukkan bahawa modal syer hendaklah dibahagikan kepada kelas yang berbeza.

0 Pindaan perkara persatuan tidak memberi kesan kepada hak plaintiff kerana fasal modifikasi belum dipatuhi.0 Keputusan: Hakim Jacob : Dengan adanya modifikasi perkara hak maka hak yang terdapat pada kelas syer itu tidak boleh dipinda kecuali selaras dengan prosedur yang ditetapkan.[persetujuan majoriti pemegang syer] .

.Keputusan bertentangan dengan Crumpton : dalam kes Fisher Iwn Easthaven Ltd (1963)………Mahkamah Agung di New South Wales telah memutuskan bahawa bilangan majoriti boleh mempelbagaikan hak kelas yang terkandung dalam perkara-perkara persatuan dengan meluluskan resolusi khas walaupun wujudnya modifikasi hak dalam perkara-perkara persatuan.

Penggunaaan fasal variasi hak terhadap kelas syer Contohnya jika syer X mempunyai 5 undi dan setiap baki syer tersebut mempunyai satu undi. Jika resolusi diluluskan untuk mengurang kuasa mengundi X kepada 1 undi bagi setiap syer { variasi hak kelas syer} Tetapi, jika suatu resolusi diluluskan untuk menambahkan kuasa mengundi syer yang lain kepada 5 undi setiap syer, maka kelas X tidak terjejas Contoh kes untuk menjelaskan situasi di atas : Greenhalgh Iwn Ardene Cinemas Ltd (1946)(Mahkamah Rayuan, England)

Greenhalgh Iwn Ardene Cinemas Ltd (1946)(Mahkamah Rayuan, England)
Fakta: Modal syer syarikat telah dibahagikan kepada syer yang berharga 10s dan 2s. Sebahagian besar daripada syer yang berharga 2s dipegang oleh Greenhalgh. Kedua-dua syer itu mempunyai kuasa mengundi yang sama. Suatu resolusi diluluskan untuk membahagikan syer berharga 10s kepada syer 2s, syer yang baru ini mempunyai kedudukan yang sama dengan Greenhalgh. Beliau telah memohon untuk suatu deklarasi bahawa pembahagian semula tersebut adalah batal {hak kelas tersebut dipelbagaikan tanpa persetujuan yang ditetapkan dalam modifikasi hak perkara-perkara persatuan Keputusan: Tidak terdapat variasi dalam hak Greenhalgh. Sebab: Sebelum resolusi beliau mempunyai satu undi bagi setiap syer. Selepas resolusi tersebut beliau masih mempunyai satu undi bagi setiap syer. Fakta bahawa pemegang 10s syer tersebut telah menambahkan kuasa undi mereka tidak amoun sebagai variasi terhadap hak Greenhalgh dari segi undang-undang.

8.9 Pembelian balik saham@Urusniaga Oleh Syarikat Dalam Syernya Sendiri.
Apakah itu pembelian balik saham? - Syarikat tawar untuk membeli sebahagian atau sepenuh syer daripada pemegang syer@ahlinya pada harga yang sepatutnya. Ini terpulang kepada ahlinya sama ada bersetuju dengan tawaran syarikat@menjual syernya @ menyimpan syer tersebut. Prinsip yang berkaitan dengan pembelian balik saham atau syer buy backs adalah ternyata dalam seksyen 67A Akta Syarikat 1965.

pembelian daripada syarikat induknya. . syarikat tidak boleh membeli sama ada secara langsung. atau sama ada menerusi jaminan kepada pinjaman atau bantuan kewangan bagi tujuan yang berkaitan dengan pembelian atau mohon beli mana-mana syer dalam syarikat atau jika syarikat itu anak syarikat.Berdasarkan seksyen 67 Akta Syarikat 1965.

Antara kesan yang timbul daripada pembelian syer oleh syarikat adalah: (a) Mengurangkan aset syarikat dan menjejaskan pemiutang. (d) Membolehkan sesiapa yang ada kawalan terhadap syarikat menggunakan tabung syarikat dan berkemungkinan ini boleh mempengaruhi kumpulan yang menentang. . Antara implikasi yang timbul ini akan mempengaruhi kuasa mengundi serta akan menentukan sama ada syer itu akan dibeli pada nilai yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. (c) Dengan mengurangkan syer pemegang syer yang selebihnya maka ini mungkin akan mewujudkan kepentingan yang lebih besar terhadap aset yang lebih sedikit. (b) Menjejaskan pemegang syer yang sedia ada dengan mengurangkan sumber pendapatan.

” .Trevor Iwn Whitworth (1887). yang mengemukakan kaedah melarang pembelian syer sendiri oleh syarikat. Sebab utama adalah untuk melindungi pemiutang. Keputusan : Lord Watson “modal berbayar mungkin boleh hilang dalam perjalanan perniagaan syarikat dan tiada peruntukan undang-undang untuk menyekatnya tetapi seseorang yang berurusan dengan memberikan kredit kepada sesebuah syarikat berhad bergantung pada fakta bahawa syarikat tersebut menjalankan perniagaan dengan sejumlah modal yang telah dibayar dan mereka berhak untuk menganggap bahawa tiada bahagian modal yang telah dibayar kecuali dalam keadaan tertentu.

terdapat pengecualiannya kepada kaedah am seperti dinyatakan dalam seksyen 67(2).Walau bagaimanapun. d) Anak syarikat tersebut termasuk mana-mana pengarah yang digajikan atau pemegang tawaran dalam syarikat atau anak syarikat. Ini bertujuan untuk membolehkan individu tersebut membeli syer yang dibayar atau syarikat induk supaya mereka memilikinya secara pemunyaan benefisial. b) Wang bagi membeli atau memohon beli oleh pemegang amanah. c) Syer yang perlu bagi faedah pekerja syarikat. 2) Jika pinjaman tersebut selaras dengan skim yang dikuatkuasa iaitu sama ada: a) Wang bagi membeli atau memohon beli syer yang dibayar sepenuhnya dalam syarikat atau syarikat induk. . 3) Jika ia merupakan pemberian bantuan kewangan oleh syarikat kepada seseorang selain pengarah secara bona fide bagi perkhidmatan dalam syarikat atau anak syarikat. Antaranya ialah: 1) Jika pinjaman adalah urusan biasa perniagaan syarikat.

jika diberi kuasa sedemikian oleh artikelnya. jika dibenarkan oleh artikel persatuan. membeli semula syernya sendiri. 0 Seksyen 67A perlu dibaca bersama-sama Peraturan- peraturan syarikat (Pindaan)(No 2) (1998) (1) Walau apa pun peruntukan Seksyen 67. dibolehkan membeli semula syer-syernya sendiri (purchase its own share). boleh.0 Menurut seksyen 67A. sesuatu syarikat awam dengan modal syer. syarikat awam yang mempunyai modal syer. .

Beberapa syarat : dalam membeli semula syer-syer syarikat[Seksyen 67A(2): (2) Suatu syarikat tidak boleh membeli syernya sendiri. melainkan jika(a) Ia adalah mampu bayar pada tarikh pembelian dan tidak menjadi tak solven dengan menanggung hutang yang terlibat dalam obligasi untuk membayar syer yang dibeli. dan [pembelian dibuat berdasarkan peraturan Bursa Saham] (c) pembelian itu dibuat dengan suci hati dan demi kepentingan syarikat. Note: pembelian balik saham hanya relevan dengan saham syarikat awam itu sendiri dan bukan anak syarikat@ syarikat subsidiari. [syarikat adalah solven dan tidak akan menjadi solven disebabkan hutang daripada pembelian syer tersebut] * Imp point (b) pembelian itu dibuat melalui Bursa Saham di mana syer syarikat itu disebut dan menurut kaedah Bursa Saham yang sesuai. .

(b) untuk mengekalkan syer yang dibeli dalam perbendaharaan (“syer perbendaharaan”). . pengarah syarikat boleh buat ketetapan: (a) untuk membatalkan syer yang dibeli. (3A) Jika suatu syarikat telah membeli syernya sendiri.Seksyen 67(A) (3) : syarikat menggunakan akaun premium syer untuk membeli semula syernya. atau (c) untuk mengekalkan bahagian syer yang dibeli sebagai syer perbendaharaan dan membatalkan bakinya.

atau (b) menjual semula syer perbendaharaan di pasaran Bursa Saham di mana syer itu disebut. dividen digantung(suspended). . Subseksyen 67(3C) : syer perbendaharaan hak seperti mengundi. dan tidak diambil kira dalam mengira nombor atau peratus syer atau suatu kelas syer dalam syarikat. menurut kaedah-kaedah relevan bagi Bursa Saham.Menurut seksyen 67(3B) pengarah syarikat boleh(a) mengagihkan syer perbendaharaan sebagai dividen yang dikenali sebagai “syer dividen”.

pengawai syarikat@sesiapa sahaja di bawah seksyen 67A(7) boleh dikenakan penjara 5 tahun atau seratus ribu ringgit @kedua-duanya. mebuat notis dalam borang yang ditetapkan dengan pendaftar dan Bursa Saham.0 Seksyen 67A(5) : pembatalan syer di bawah subseksyen (3E) tidak disifatkan sebagai mengurangkan modal syer. . Di bawah seksyen 67A(6) syarikat dalam masa 14 hari selepas pembelian semula syer. 0 Jika tidak mematuhi seksyen ini.

.0 Syarikat awam di mana artikel persatuannya tidak memberi provision tentang pembelian balik saham@syer buy back mesti mengambil langkah yang berpatutan untuk modifikasi@amend artikel persatuan di bawah seksyen 31 dengan resolusi khas untuk membolehkan syarikat untuk aplikasi@invoke seksyen 67A.

Peraturan 18A(1) Majoriti perlu membuat akuan(declaration) bahawa mereka telah menyelidik hal ehwal syarikat dan dalam mesyuarat lembaga pengarah. berpendapat bahawa. a) Adalah perlu bagi syarikat membeli semula b) Syarikat adalah solven pada masa akuan dibua dan pada masa pembelian tidak menyebabkan syarikat tidak solven. c) Syarikat masih solven selepas 6 bulan dari pembelian semula d) Pembelian dibuat dengan suci hati .

Maksud solven 18A(2) (i) Syarikat dianggap solven sekiranya ia masih mampu menyelesaikan obligasi (membayar hutan) apabila tiba tempoh tanpa menyebabkan aset berkurangan. (ii) Modal syarikat dikatakan berkurangan sekiranya nilai aset berkurangan dari jumlah keseluruhan nilai syer selepas pembelian semula .

satu salinan ke suruhanjaya sekuriti .Akuan hanya berkesan sekiranya dipatuhi syarat-syarat 18B 0 Akuan dibuat dalam mesyuarat pengarah mengikut peraturan 18A 0 Dalam masa tujuh hari sebelum pembelian semula 0 Menyerah simpan dengan pendaftar dan bursa saham.

Jadi pembelian semula mesti dibuat dalam tempoh akuan 6bulan tersebut.0 Sesuatu akuan hanya sah selama 6bulan dari tarikh akuan dibuat. .

0 Memberikan notis itu kepada syarikat 0 Salinan notis kepada pendaftar. pengarah mendapati syarikat menjadi tidak solven. bursa saham dan suruhajaya sekuriti. maka pengarah mestilah secepat mungkin: 0 Menandatangani satu notis menyatakan pendapat itu. .0 Sekiranya dalam tempoh yang dinyatakan.

. maka akuan terdahulu dianggap batal.0 Apabila diserahkan kepada SC.

Soalan latihan Jelaskan kedudukan pembelian semula saham syarikat menerusi undang-undang Malaysia.15markah .

dividen 0 Dividen adalah amaun yang diterima oleh pemegang saham berdasarkan keuntungan syarikat. 0 Kaedah am menyatakan ahli tidak boleh menerima faedah kecuali dalam bentuk dividen 0 Dividen tidak boleh dibayar kecuali jika ada keuntungan untuk pembayaran dividen. .

.0 Definasi dividen Seksyen 365(1) tiada dividen boleh dibayar kepada pemegang-pemegang syer atau mana-mana syarikat kecuali dari keuntungan atau menurut seksyen 60.

Seksyen 60 adalah berkenaan terbitan syer pada kadar premium. Seksyen 365(2) . Pengarah2 yang mengisytiharkan dividen bukan dari keuntungan boleh dikenakan tindakan penalti iaitu penjara 10tahun atau denda 250k atau kedua-duanya sekali.

Seksyen 365 0 Sesebuah syarikat mesti mengisytiharkan dividen berdasarkan keuntungan. 0 Kes Re Spanish Prospecting menyatakan: Keuntungan ialah perbandingan jumlah keseluruhan aset sebuat perniagaan. Tetapi maksud keuntungan tidak dinyatakan. . peningkata pada tarikh akhir perniagaan berbanding dengan tarikh awal perniagaan adalah merupakan keuntungan.

0 Dividen mestilah dibezakan dengan faedah(interest). manakala interest adalah hutang syarikat. dividen bukanlah hutang sehingga diisytiharkan. .

tetapi dividen hendaklah tidak melebihi jumlah yang disyorkan oleh lembaga pengarah. Mahkamah menolak kerana pemegang syer tidak boleh memaksa pengarah mengisytiharkan dividen yang kecuali berlaku penindasan atau ketidakadilan. menyatakan syarikat dalam mesyuarat agung boleh mengisytiharkan dividen. 0 Di dalam kes burland lwn earle Syarikat mendapat keuntungan yang banyak. Kemudianya syarikat mengalami kerugian. pemegang syer mengambil tindakan mahkamah menuntut syarikat membahagikan keuntungan terkumpul.Bentuk pembayaran dividen 0 Daftar A artikel 98. . Syarikat pernah memberi dividen sebanyak 40% setahun dan masih mempunyai keuntungan terkumpul yang belum dibahagikan.

0 Jika syarikat menolak membuat pembayaran dividen. Remedi yang disediakan adalah dibawah seksyen 181. pemegang saham boleh menuntut seperti di s 181 .

Membawa kehadapan mana2 keuntungan yang pada fikiran pengarah lebih jimat apabila tidak dibahagikan. Simpanan 2. . Apa2 tujuan dimana keuntungan digunakan dengan betul 3.0 Pengarah sebelum mengesyorkan jumlah dividen boleh menyimpan sebahagian keuntungan untuk tujuan berikut 1. Perniagaan syarikat atau pelaburan syarikat yang difikirkan perlu 4.

Aset/aset khusus 3. Debentur 4. Stok debentur atau lain2 cara mengikut kelulusan resolusi 1.Bentuk pembayarn Wang tunai 2. .

Jenis2 dividen 0 Dividen interim 0 Dividen terakhir.jika diisytiharkan menjadi hutang syarikat. 0 Dividen terkumpul – tertunggak dan dibawa ke hadapan 0 Dividen tidak terkumpul – untuk pembayaran syer keutamaan .

.Prinsip pembayaran dividen Dividen tidak boleh dibayar kecuali syarikat memperolehi keuntungan ketika syarikat membuat pengisytiharan. Memandangkan dividen telah diistiharkan maka ianya menjadi hutang syarikat kepada pemegang saham 1. syarikat telah kehabisan aset. Marra development lwn BW Rofe Apabila pembayaran hendak dibuat.

Syarikat induk tidak boleh menggunakan keuntungan syarikat anak untuk pengistiharan dividen baru syarikat induk Kes industry equity lwn blackburn . Keuntungan untuk pembayaran dividen mestilah diperolehi daripada keuntungan syarikat tersebut.2.

3. Dividen boleh diisytiharkan daripada keuntungan penjualan aset tetap Lubbock lwn british bank of south america .

Dividen tidak perlu diisytiharkan sekiranya syarikat tidak mampu membayar hutang apabila tiba waktu pembayaran Hilton international lwn hilton .4.

Dividen boleh diisytiharkan daripada keuntungan tahun walaupun terdapat kerugian pada modal pusingan pada tahun2 sebelumnya Ammonia soda lwn chamberlain .5.

6. Dividen boleh diisytiharkan daripada penambahan modal pusingan tanpa perlu kehilangan modal tetap Lee lwn Nuechatel Aspalte .

Dividen tidak semestinya dibayar daripada keuntungan pada tahun dimana keuntungan diperolehi kecuali terdapat peruntukan didalam artikel. Artikel persatuan boleh menghadkan jenis keuntungan untuk dibahagikan sebagai dividen . Dividen boleh disimpan dan dibawa ke tahun hadapan 8.7.