UQUBAH

” .Definisi • Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut: • “Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

.• Uqubah hukuman dalam sistem hukum Islam terbagi kepada tiga kategori utama iaitu : uqubah hudud. uqubah qisas dan diat uqubah ta’zir.

diat dan sebagaian dari uqubah perompakan (uqubat had al-hirabah) adalah untuk menjaga diri dan lainnya. .Jenis Uqubah dan tujuannya • Uqubah hudud dan uqubah qisas serta diat adalah untuk menjaga tujuan-tujuan utama dari syara’ (maqasid syariah). • Uqubah al-riddah (orang-orang murtad) adalah untuk menjaga agama. • Uqubah qisas.

.• Uqubah zina dan qazaf adalah untuk menjaga keturunan. • Uqubah mencuri (Uqubah al-sariqah) dan sebagian dari uqubah perompakan adalah untuk menjaga harta manakala • uqubah mabuk (uqubah al-Shurb) adalah untuk menjaga akal.

TUJUAN HUKUMAN • Tujuan utama dalam penjatuhan hukuman dalam syari’at Islam ialah Pencegahan dan Pengajaran serta Pendidikan. • Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulagi perbuatan jahatnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya. disamping pencegahan terhadap orang lain. .

.Konteks pendidikan • Sebagai pencegahan kepada anak-anak daripada melakukan kesalahan dan mendidik mereka menjadi insan yang baik. • Tujuan dilaksanakan hukuman adalah sebagai iktibar atau pengajaran dan bukannya untuk mencederakannnya. • Hukuman dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful