ΑΕΣΠΠ

Κεφάλαιο 2
Φσζική Γλώζζα με
βήμαηα

Αλγόριθμος Πρόζθεζης Δύο Αριθμών

Ψεσδογλώζζα

Διάγραμμα Ροής

1. Αρτή αλγορίθμοσ

Αλγόριθμος Πρόσθεση

Αρτή

2. Μάθε από ηο τρήζηη
ηοσς δύο αριθμούς

Διάβαζε α,β

3. Πρόζθεζε ηοσς δύο
αριθμούς

γα+β

4. Δώζε ζηον τρήζηη
ηο αποηέλεζμα

Εκηύπωζε γ

5. Σέλος Αλγορίθμοσ

Σέλος Πρόσθεση

Διάβαζε α,β

γα+β

Εκηύπωζε γ

Σέλος

ΑΕΣΠΠ
Κεφάλαιο 2

Αλγόριθμος Πρόζθεζης Δύο Αριθμών

Καθοριζμός Απαιηήζεων ηοσ Προβλήμαηος

ΕΞΟΔΟ΢

ΕΙ΢ΟΔΟ΢
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δύο αριθμοί α,β

Σο άθροιζμα ηων δύο,
έζηω γ

ΑΕΣΠΠ
Κεφάλαιο 2

Αλγόριθμος Πρόζθεζης Δύο Αριθμών

ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΟΤ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΤ ΜΕ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙ΢ΟΔΟΤ:

4 , 3

ΑΕΣΠΠ
Κεφάλαιο 2

Αλγόριθμος Πρόζθεζης Δύο Αριθμών

7

Αλγόριθμος Πρόσθεση
Διάβαζε α,β
γα+β
Εκηύπωζε γ

Σέλος Πρόσθεση

α
β

4

γ

7

3

ΑΕΣΠΠ
Κεφάλαιο 2

Αλγόριθμος Πρόζθεζης Δύο Αριθμών

Αρτή

7

Διάβαζε α,β

γα+β

Εκηύπωζε γ

Σέλος

α
β

4

γ

7

3