Tal

matte åk 8
Syfte Undervisningen i Matematik ska bidra till att du som elev utvecklar ditt intresse förmatematik och tilltron till din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska också få möjlighet att uppleva de estetiska värden som finns I matematiken genom att möta matematiska mönster. Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Undervisningen ska främja alla elevers utveckling och lust till livslångt lärande. Vi som skola har också ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och uppgifterna kommer därför regelbundet anpassas efter detta. För att du som elev ska kunna utvecklas till en aktiv, kreativ och ansvarskännande individ har du alltid möjlighet att diskutera alternativa uppgifter med din lärare utifrån kunskapsmålen. Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning: • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp. • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och vid beräkning med skriftliga metoder och miniräknare. • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. Lärandemål I arbetsområdet ska du få möjlighet att: • kunna multiplicera och dividera med positiva tal mindre än 1 • veta vad ett negativt tal är • kunna addera och subtrahera negativa tal • kunna skriva tal i potensform Undervisningen Under veckorna 35 till 40 kommer vi att ha genomgångar, träna på typiska tal och arbeta enskilt och i grupp för att nå ovanstående mål.

Bedömning
Underlag för bedömning är • Din arbetsprocess och hur du utnyttjar tiden på bästa sättet. • Läxförhören och proven. I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du visar att du kan • Aktivt delta i diskussioner och kan motivera dina svar samt föra diskussionen framåt

Läraren bedömer hur du…
Visar kunskaper om matematiska begrepp, Med hjälp av symboler, material eller bilder. Använda begreppen i sammanhang.

E
Har grundläggande kunskaper om ma begrepp i välkända sammanhang

C
Har goda kunskaper om begrepp och använda de i nya sammanhang.

A
Har mycket goda kunskape r………….

Använda matematiska metoder och någon strategi för att lösa rutinuppgifter och lösa problem

Kan göra det på ett tillfredställande sätt.

Kan välja och använda metoder med god anpassning till sammanhanget och kan lösa problem på ett relativt bra sätt. Kan göra det på ett ändamålsenligt sätt och använda modeller/diagram /formler

Kan med mycket god anpassni ng till …..

Kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt Reflektera över rimlighet och besvara frågor om ämnet.

Kan redogöra och samtala om tillvägagångssätt.

Kan göra det på ett effektivt sätt …

Vinstagårdsskolan, Stockholm