Läraren bedömer hur du…

E Kan samtala, diskutera enkla frågor och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt Ha grundläggande kunskap inom arbetsområde

C Kan samtala, diskutera enkla frågor och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt Ha goda kunskaper inom arbetsområde

A Kan samtala, diskutera enkla frågor och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Ha mycket goda kunskaper inom arbetsområde

Periodiska systemet, kemiska bindningar och elektrokemi
Beskrivning av arbetsområdet Periodiska systemet är en ”karta” över alla de grundämnen som finns på vår jord, ca 115 st. Dessa 115 grundämnen kan kombineras på olika sätt så att vi får alla de ämnen som finns runt omkring oss, ex. plast, trä, tyg, hår, sten, klorofyll, socker, potatis, färg, medicin, papper, brons, kryddor, glas, gummi, lim mm. I den här kemikursen kommer du att få kunskap om de vanligaste grundämnena på vår jord, vad grundämnena har för egenskaper och varför olika grundämnen beter sig som de gör. Du får lära dig Vad är elektrokemi? Jo, att man skapar elektricitet med hjälp av bl.a. Metaller. Fast elektricitet är väl fysik och inte kemi? Det är faktiskt båda delarna. Strömmen från alla batterier kommer nämligen från kemiska reaktioner. Elektrisk energi kan också användas för att driva olika reaktioner. Den metoden används bland annat för att förkroma delar på bilar eller cyklar. Lärandemål Du ska under det här arbetsområdet: - utveckla din förmåga att utläsa relevant fakta ur det periodiska systemet - få förståelse för hur det periodiska systemet är uppbyggt av bla. perioder och grupper - utveckla din förståelse för hur grundämnen bygger upp olika kemiska föreningar - utveckla en förståelse för hur atomer är uppbyggda - utveckla en förståelse för hur ett grundämnes egenskaper kan kopplas till atomens utseende - utveckla dina kunskaper om varför kemiska reaktioner sker - utveckla dina kunskaper om olika kemiska bindningar - utveckla kunskaperna om hur metallerna påverkas av ex luft och vatten (korrosion) - ytterligare utveckla dina kunskaper om metallernas egenskaper - utveckla kunskaperna om hur kemiska reaktioner kan skapa elektricitet - utveckla kunskaperna om metallernas olika vilja att bilda joner - utveckla förmågan att förstå hur ett batteri fungerar - utveckla förmågan att förstå hur elektricitet kan driva reaktioner - utveckla förmågan att laborera på ett säkert sätt och skriva laborationsrapport med alla delar - utveckla din förmåga att förstå hur vi i vardagen är beroende av grundämnena och kemiska föreningar av olika slag Undervisning Undervisningen kommer att bestå av genomgångar, laborationer, demonstrationer, rapportskrivning, filmer, eget arbete samt diskussioner. Bedömning Underlag för bedömning är: Formativ bedömning sker löpande i anslutning till genomgångar, diskussioner, läxförhör och laborationer. Summativ bedömning sker vid ett avslutande prov, där du visar dina kunskaper.

Kunskap och språk inom arbetsområde

1nformationsöknin g

ansöka, använda naturvetenskapl ig information och Föra enkla resonemang om informationen och källornas Användbarhet Kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget

Kan söka, använda naturvetenskapl ig information och Föra utvecklade resonemang om informationen och källornas Användbarhet Kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla planeringar och frågeställningar som går efter någon bearbetning att arbeta utifrån

Kan söka, använda naturvetenskaplig information och Föra välutvecklade resonemang om informationen och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget

Laborationer och material användning

Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och Bidra till att formulera enkla planeringar och frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån

Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla planeringar och frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån

Utbildningsskolan, Stockholm