ΜΕ΢Α-ΠΟΡΟΙΑΝΘΡ.

ΔΤΝΑΜΙΚΟ

ΠΕΔΙΑ : 1

ΣΟΜΕΙ΢

ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ
ΤΠΟΔΟΜΗ

ΧΩΡΟΙ
΢ΧΟΛΕΙΟΤ
ΔΕΙΚΣΕ΢

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ΔΙΑΘΕ΢ΙΜΑ
ΜΕ΢Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΤΝΑΜΙΚΟ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ
ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ
΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΠΕΔΙΑ : 2

ΣΟΜΕΙ΢

ΔΕΙΚΣΕ΢

ΟΡΓΑΝΩ΢ΗΔΙΟΙΚΗ΢Η

ΟΡΓΑΝΩ΢Η

ΔΙΟΙΚΗ΢Η

ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η
ΜΕ΢ΩΝ-ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ΢ΗΕΦΑΡΜΟΓΗ ΢ΟΛ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢

΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΜΟ΢
΢ΧΟΛ. ΖΩΗ΢

ΔΙΑΧΕΙΡΗ΢ΗΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η
ΜΕ΢ΩΝ-ΠΟΡΩΝ

ΠΕΔΙΑ : 3

ΣΟΜΕΙ΢

΢ΧΕ΢ΕΙ΢ ΜΕΣΑΞΤ
ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΕΙΚΣΕ΢

ΚΛΙΜΑ-΢ΧΕ΢ΕΙ΢

ΚΛΙΜΑ-΢ΧΕ΢ΕΙ΢
΢ΣΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ

΢ΧΕ΢ΕΙ΢
ΕΚΠ/ΚΩΝΜΑΘΗΣΩΝ,
ΜΑΘΗΣ.-ΜΑΘΗΣ.

΢ΧΕ΢ΕΙ΢
΢ΧΟΛΕΙΟΤΓΟΝΕΩΝ

΢ΧΕ΢ΕΙ΢
΢ΧΟΛΕΙΟΤΦΟΡΕΩΝ

ΕΚΠ/ΚΕ΢
ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΕ΢

ΠΕΔΙΑ : 4

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡ.
΢ΠΟΤΔΩΝ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΔΙΔ/ΛΙΑ΢

ΟΡΓΑΝΩ΢Η
ΣΑΞΗ΢

ΕΚΠ/ΚΕ΢
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ΢

ΕΠΙΜΟΡ
ΦΩ΢Η
ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΠΡΑΚΣΙΚΩΝΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢

ΑΝΑΠΣΤΞΗΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΡΑ΢Σ/ΣΩΝ
&
ΠΑΡΕΜΒΑ΢
ΕΩΝ

ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞ
Η ΕΠΙ΢Σ.ΠΑΙΔΑΓ.
ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢,
ΕΞΕΛΙΞΗ΢
ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΣΟΜΕΙ΢

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
΢ΣΟΧΩΝ
ΠΡΟΓΡ.
΢ΠΟΤΔΩΝ
ΔΕΙΚΣΕ΢

ΑΝΑΠΣΤΞΗΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΙΔ.
ΠΑΚΕΣΩΝ

ΠΕΔΙΑ : 5

ΣΟΜΕΙ΢

ΕΚΠ/ΚΑ
ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ

ΦΟΙΣΗ΢ΗΔΙΑΡΡΟΗ
ΜΑΘΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η
ΦΟΙΣΗ΢Η΢-΢ΧΟΛ.
ΔΙΑΡΡΟΗ΢
ΔΕΙΚΣΕ΢

ΕΚΠ/ΚΑ
ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
ΜΑΘΗΣΩΝ

ΑΣΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΜΑΘΗΣΩΝ

ΕΠΙΔΟ΢Η ΠΡΟΟΔΟ΢
ΜΑΘΗΣΩΝ

ΕΝΙ΢ΧΤΣΙΚΕ΢
ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΚΣΙΚΕ΢
ΑΝΣΙ΢ΣΑΘΜΙ΢ΣΙΚΕ΢
ΠΑΡΕΜΒΑ΢ΕΙ΢

ΜΕ΢Α-ΠΟΡΟΙΑΝΘΡ.
ΔΤΝΑΜΙΚΟ

ΠΕΔΙΑ : 1ο

ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ
ΤΠΟΔΟΜΗ

ΣΟΜΕΙ΢

ΧΩΡΟΙ ΢ΧΟΛΕΙΟΤ
ΔΕΙΚΣΕ΢
Επάρκεια
Καταλλθλότθτα
ΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ΔΙΑΘΕ΢ΙΜΑ
ΜΕ΢Α

Επάρκεια
Καταλλθλότθτα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΤΝΑΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
΢ΧΟΛΕΙΟΤ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ
ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ
΢ΧΟΛΕΙΟΤ

Επάρκεια

ΟΡΓΑΝΩ΢ΗΔΙΟΙΚΗ΢Η

ΠΕΔΙΑ : 2ο

ΣΟΜΕΙ΢

ΔΕΙΚΣΕ΢

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩ΢Η
ΔΙΑΜΟΡΦΩ΢ΗΕΦΑΡΜΟΓΗ ΢ΧΟΛ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢

ΔΙΟΙΚΗ΢Η

ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η
ΜΕ΢ΩΝ-ΠΟΡΩΝ

΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΜΟ΢
΢ΧΟΛ. ΖΩΗ΢

ΔΙΑΧΕΙΡΗ΢ΗΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η
ΜΕ΢ΩΝ-ΠΟΡΩΝ

Διαμόρφ.-εφαρμ.
Ω.Π.
Τποςτ., ςυντον.,
ςυνεργ. Εκπ/κϊν
Τποςτ., ςυντον.,
ςυνεργ. Εκπ/κϊν

Εςωτερικόσ
κανονιςμόσ
Αξιοποίθςθ ανκρ.
δυναμικοφ
΢αφισ
προςανατολιςμόσ

Ορκολ. Διαχείριςθ
οικ. πόρων

Εφαρμογι παρεμβ.

Προγρ., υλοπ., αξιολ.
Εκπ/κοφ ζργου

Προγραμ, εκπ/κϊν
δραςτθριοτθτων

Διαμορφ. πλαιςίου
εργαςίασ

Αξιοποίθςθ διακ.
χϊρων
΢υνεργ. με ςχολ.
επιτροπι

ΚΛΙΜΑ΢ΧΕ΢ΕΙ΢

ΠΕΔΙΑ : 3ο

ΚΛΙΜΑ-΢ΧΕ΢ΕΙ΢
΢ΣΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ

ΣΟΜΕΙ΢

ΔΕΙΚΣΕ΢

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

΢ΧΕ΢ΕΙ΢ ΜΕΣΑΞΤ
ΕΚΠ/ΚΩΝ

΢ΧΕ΢ΕΙ΢
ΕΚΠ/ΚΩΝΜΑΘΗΣΩΝ,
ΜΑΘΗΣ.-ΜΑΘΗΣ.

΢ΧΕ΢ΕΙ΢
΢ΧΟΛΕΙΟΤΓΟΝΕΩΝ

΢ΧΕ΢ΕΙ΢
΢ΧΟΛΕΙΟΤΦΟΡΕΩΝ

Ποιοτ. Επικοιν.

Πρωτοβουλία για
ςυνεργ. Εκπ/κϊνμακ.

Σακτ. & αμφιδρ.
Επικοιν.

Εποικοδ. Επικοιν.
΢υνεργ

΢υμπεριφορά μακ.

Ποιότθτα
πλθροφοριϊν

Σακτ. ΢υναντ.

΢υνεργ. Εκπ/κϊν

΢υμμακ.
΢υνεργ. ΢υλλ.
δράςθ

Εποικοδ.
Επικοιν. ΢υνεργ.

ΠΕΔΙΑ : 4ο

ΕΚΠ/ΚΕ΢
ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΕ΢
ΣΟΜΕΙ΢

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡ.
΢ΠΟΤΔΩΝ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΔΙΔ/ΛΙΑ΢

ΔΕΙΚΣΕ΢
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
΢ΣΟΧΩΝ
ΠΡΟΓΡ.
΢ΠΟΤΔΩΝ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ

Περιεχ. Τλθσ
μακθμ. που
διδαχτθκαν.
΢τόχοι που
υλοποιικθκα
ν

ΑΝΑΠΣΤΞΗΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΙΔ. ΠΑΚΕΣΩΝ

΢χεδ. Δομθσ
διδ/λίασ
Μεκοδοι
διδ/λίασ
Αξιοπ. Διδ.
Χρόνου-μζςων
Διαχυςθ αξιοπ.
εργαςιϊν

ΟΡΓΑΝΩ΢Η
ΣΑΞΗ΢
ΑΝΑΠΣΤΞΗΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΠΡΑΚΣΙΚΩΝΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢
΢τρατθγ. Οργ.
τάξθσ

Παιδ. ΢χζςθ Δ-Μ
Μεκοδ.
αξιολόγθςθσ
Ενθμ. Μακ.
Αξιοπ. Πλθροφ.

ΕΚΠ/ΚΕ΢
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗ
ΣΕ΢

ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η
ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΡΑ΢Σ/ΣΩΝ &
ΠΑΡΕΜΒΑ΢ΕΩ
Ν

ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ
ΕΠΙ΢Σ.-ΠΑΙΔΑΓ.
ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢,
ΕΞΕΛΙΞΗ΢
ΕΚΠ/ΚΩΝ

Τιοκ.
καινοτομιϊν
Πρωτοβ.
Οργαν.
Εκπ/κϊν
δραςτθρ.

Διαδικαςίεσ
ςτιριξθσ
εκπ/κϊν

ΕΚΠ/ΚΑ
ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ

ΠΕΔΙΑ : 5ο

ΣΟΜΕΙ΢

ΦΟΙΣΗ΢ΗΔΙΑΡΡΟΗ
ΜΑΘΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢
Η ΦΟΙΣΗ΢Η΢΢ΧΟΛ. ΔΙΑΡΡΟΗ΢
ΔΕΙΚΣΕ΢
Διαδικαςίεσ για
ςυδτ. Παρακολ.
φοίτθςθσ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

Πρακτικζσ για
αντιμετϊπιςθ
διαρροισ

ΕΚΠ/ΚΑ
ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ
ΜΑΘΗΣΩΝ

ΕΠΙΔΟ΢Η
ΠΡΟΟΔΟ΢
ΜΑΘΗΣΩΝ
Εκπ/κά
επιτεφγματα
Πρόοδοσ ςε
ςχζθ με προθγ.
επιδιϊξεισ
Διαφορά
επιδόςεων

ΑΣΟΜΙΚΗ &
ΚΟΙΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΜΑΘΗΣΩΝ
ΕΝΙ΢ΧΤΣΙΚΕ΢
ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΚΣΙΚΕ΢
ΑΝΣΙ΢ΣΑΘΜΙ΢ΣΙΚΕ΢
ΠΑΡΕΜΒΑ΢ΕΙ΢
Παροχι
ευκαιριϊν
Λειοτυργία
προγραμμάτων
(ΟΛ, ΣΕ, ΕΔ, κλπ)

ΧΡΟΝΟ΢ ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢
1ο ζτοσ *2012-13]
1ο τετράμηνο
΢ΕΠΣ-ΙΑΝ.
2ο τετράμηνο
ΦΕΒΡ.-ΙΟΤΝ.

2ο ζτοσ *2013-14]
1ο τετράμηνο
΢ΕΠΣ-ΙΑΝ.

2ο τετράμηνο
ΦΕΒΡ.-ΙΟΤΝ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ : Δ/ΝΣΗ΢

Ορίηει θμερ/νίεσ για τισ ςυνεδρίεσ τθσ Ολομζλειασ

Μετζχει ςτισ ςυνεδρίεσ κάκε ομάδασ για επιλογι ΢υντονιςτϊν &
Πρακτικογράφων

Αλλαγι ςφνκεςθσ ομάδασ ςε ολομζλεια
ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ :

Οριςμόσ ςυμμετεχόντων ςε Ολομζλεια.

Δντισ, εκπ/κοί, γονείσ, μακθτζσ (γονείσ+μακθτζσ < εκπ/κοί ) *απόφαςθ ςυλλόγου
διδ/ντων]

ΕΡΓΑ΢ΙΑ :

ι ςε Ολομζλεια ι ςε ομάδεσ εργαςίασ

ςυμμετζχει και γονζασ και μακθτισ ι είτε γονζασ είτε μακθτισ.

Κρατείται θμερολόγιο Ομάδασ

2 – 4 ςυνεδριάςεισ
Η εργαςία ολοκλθρϊνεται με καταγραφι ομόφωνθσ κζςθσ.
Αν δεν υπάρχει ομοφωνία καταγράφεται θ γνϊμθ τθσ αυξθμζνθσ πλειοψθφίασ
(δθλ. των 2/3 )
Μειοψθφικζσ απόψεισ καταγράφονται αιτιολογθμζνεσ επαρκϊσ

«Κριτικόσ φίλοσ» (ζνασ ι περιςςότεροι *Παν/κόσ, ςχολ, ςυμβ., ειδ. Επιςτιμονασ+)
ανάλογα με το υπό διερεφνθςθ κζμα.
Μελετά τισ δράςεισ τθσ ομάδασ – προτείνει (οι προτάςεισ του δεν είναι
υποχρεωτικό να εφαρμοςτοφν)
΢υμμετζχει ςτθν Ολομζλεια αν το αποφαςίςει θ Ολομζλεια θ οποία
μπορεί να αποφαςίςει και τισ προτάςεισ που κα υιοκετθκοφν