Dimensi dan Aliran Pemikiran Dalam Islam

Dimensi-dimensi Islam
  

Iman Islam Ihsan

Aliran Pemikiran Dalam Islam

1)
2)

3)

Aliran Kalam (Teologi) Ingat kembali peristiwa Tahkim antara Mu‟awiyah dengan Ali ibn Thalib Khawarij, aliran tertua pada mulanya adalah faksi politik yang kemudian berubah menjadi aliran tersendiri stlh mereka membentuk ajaran ttg pelaku dosa besar (al-murtakib al-kabair) Khawarij berpandangan bahwa orang yg menyetujui tahkim telah melakukan dosa besar,yg mnrt mereka kafir, dan kafir setelah islam adalah murtad. Sedangkan murtad halal dibunuh berdasar hadis; “man baddala dinahu faqtuluhu”

Aliran Pemikiran Dalam Islam
 1)

2)

3)

Aliran-Aliran Fikih Pada masa Sahabat telah ada dua aliran hukum Islam; Madrasat al-Madinah (Madrasat al-Hadits) dan Madrasah alBagdad (Madrasat al-Ra‟y); Aliran Madinah terbentuk oleh fuqaha sab‟ah, termasuk Sa‟id ibn Musayyab yg memiliki murid Ibn Syihab al-Zuhri, guru Imam Malik bin Anas, pendiri aliran Maliki yg dikenal dg Ijmak dan amal ahli Madinah sebagai hujjah. Aliran Ra‟y di Bagdad terbentuk oleh para sahabat yg tinggal di Kufah spt Abdullah ibn Mas‟ud yg memiliki murid al-Aswad bin Yazid al-Nakha‟I yg memiliki murid Amir bin Syarahil alSya‟bi, guru Abu Hanifah, pendiri aliran Hanafi. Ciri khas aliran ini adl sangat ketat dlm penerimaan hadits dan banyak menggunakan ra‟yu.

Aliran Pemikiran Dalam Islam

1)
2) 3)

Aliran-Aliran Tasawuf Tasawuf adl pengalaman (al-tajribah) spiritual yg bersifat pribadi; Adanya petunjuk umum dalam bentuk maqamat dan ahwal; Dalam filsafat emanasi dikatakan bahwa manusia dan alam adl pancaran dari Tuhan; pada diri manusia terdapat dua kekuatan nabatiyyah dan hayawaniyyah. Kedua kekuatan ini harus ditekan, dan pada saat bersamaan, manusia hrs memaksimalkan kekuatan al-nathiqah. Cara yang dianjurkan para sufi adl dg menjalani maqamat, dengan melalui proses dari bawah ke atas (taraqi)

Tokoh, Ajaran & Pembagian Tasawuf
Hasan al-Basri (642-728M); al-khauf dan al-raja‟; 2) Ibrahim bin Adham (w. 777M); 3) Rabi‟ah al-Adawiyyah (714-801M); al-mahabbah; 4) Al-Hallaj; hulul dan teori al-lahut dan al-nasut; 5) Yazid al-Busthami (814-875M); fana dan baqa; 6) Abu Hamid al-Ghazali (w.1111M); ma‟rifat 7) Dan lain-lain Pembagian Tasawuf a) Sa‟id Agiel Siradj; tasawuf khuluqi dan tasawuf falsafi b) Juhaya S. Praja; tasawuf „amali, tasawuf falsafi, dan tasawuf „ilmi. Metode Tasawuf; tahalli, takhalli, tajalli a) Tahalli: pengisian diri untuk mendekatkan diri kpd Allah b) Takhalli: pengosongan diri sufi c) Tajalli : mukasyafah, ma‟rifah dan musyahadah. Tahalli & takhalli termasuk tasawuf khuluqi, sedangkan tajalli termasuk dlm tasawuf falsafi
1)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful