You are on page 1of 60

ROBNO TRANSPORTNI CENTRI

UVOD
- Robno-transportni centri (RTC) koncipirani u mnogim zemljama Evrope osamdesetih godina, objedinili su grupiranje logistikih usluga u blizini eljeznikih kolosijeka i postrojenja, za sve vrste operacija intermodalnih i tradicionalnih. - Evropska komisija je 2001. godine definirala RTC kao geografsko grupiranje nezavisnih kompanija i tijela koja se bave: - teretnim transportom (pediteri, transportni operateri, isporuioci, carine) - prateim uskugama (skladitenje, odravanje i sl.) ukljuivi najmanje jedan terminal, ali i tehnike i administrativne usluge infrastrukture.

Terminal ili intermodalni terminal predstavlja infrastrukturu opremljenu neophodnim postrojenjima za pretovar specijalnih tovarnih jedinica. Evropska komisija je takoe definirala intermodalne terminale kao mjesto opremljeno za pretovar i skladitenje intermodalnih transportnih jedinica (ITU).
Intermodalni transport znai transfer robe sredstvima iste tovarne jedinice ili istim drumskim sredstvom koje koristi dva ili vie oblika transporta bez bilo kakvog rasparavanja tereta, tj. bez manipulacije same robe.

Imajui u vidu rastuu vanost kako na dravnom, tako i na evropskom nivou, ova infrastruktura dobiva na znaaju, u zadovoljenju najnovije potranje u teretnom saobraaju i aktivnostima logistike, ali i u kontroli drumskog saobraaja kroz razvoj intermodalnog transporta. Korektna i savremena integracija funkcija koje se obavljaju u RTC-ima i intermodalnim terminalima implicira i odgovarajuu upotrebu telematike.

1. KLASIFIKACIJA ROBNO TRANSPORTNIH CENTARA (RTC)


RTC-i zauzimaju velike povrine i obino se proteu na od preko sto hiljada kvadratnih metara, pa do ak nekoliko miliona m. Njihova namjena moe biti slijedea;
Transportnu i logistiku podrku, a one ine tipine marginalne aspekte proizvodnog ciklusa (proizvodnja u manjem obimu, montaa, pakovanje, odravanje i sl.) Integriranje razliitih vidova transporta strukturalno i kroz izmjenu informacija, minimalno druma i eljeznice i, ukoliko je mogue, rijenog, pomorskog i zranog transporta. Pruanje usluga firmama lociranim u RTC-u, a koje su u pogledu opremljenosti specijalizirane za intermodalni transport.

Robno transportni centri su logistika infrastruktura koja mora da obuhvata ili biti smjetena u blizini terminala za pripremu intermodalnih i tradicionalnih vozova. RTC-i takoe trebaju imati povrine ije veliine odgovaraju procijenjenoj tranji. U logistikim centrima su smjetene firme koje imaju olakan pristup razliitim vidovima transporta. Suvlasniku strukturu RTC-a sainjavaju kompanije koje su u njemu i locirane. Sabirna i distributivna struktura RTC-a e omoguiti funkcionisanje principa ekonomije kroz koritenje postrojenja, objekata, skladita, zajednikih slubi i integriranih vidova transporta, ali e isto tako inicirati i okupljanje firmi za skladitenje, peditere, carinu, drumske prijevoznike i pratee poslove (hoteli, banke i sl.). Locirani su u zonama u kojima postoji potranja za transportnim i logistikim uslugama.

Terminal ili intermodalni terminal, iako nije potrebno, moe biti smjeten pored ili u okviru RTC-a. Intermodalni terminal ima infrastrukturu opremljenu neophodnim postrojenjima za obavljanje modalnog transfera tovarnih jedinica intermodalnog transporta.

Za razliku od luka koje integriraju pomorske i kopnene prijevoznike, RTC-i i kopneni terminali integriraju kopnene prijevoznike. Ulogu RTC-a ne treba mijeati sa ulogom drugih postrojenja koje emo navesti: Sabirni centar je postrojenje limitirano dumskim sobraajem i opremljen je povrinama koje ekskluzivno koriste prevoznike kompanije u ime tree strane za parkiranje, isporuku, grupiranje i usitnjavanje tereta. U njima se ne izvode aktivnosti intermodalnog transporta, a osigurane su ope usluge za vozae (restorani, banke, pota i sl.).

Logistiki grad je struktura namijenjena za urbanu distribuciju tereta i locirana je u neposrednoj blizini grada Opa skladita su podruja gdje se obavlja izmjena, skladitenje, uvanje i osiguranje tereta. Distributivni park je platforma opremljena za operacije transporta i logistiku s ciljem povezivanja industrijskih ili servisnih podruja sa terminalom. Koristi se za obradu i distribuciju roba u odlasku i dolasku. Obino je smjeten u zoni carine. Cargo stanica je infrastruktura za ukrupnjavanje i usitnjavanje, pretovar i skladitenje tereta. U sklopu Cargo stanice moe se nalaziti intermodalni terminal. Ne proteu se na ire podruje.

2. PLANIRANJE ROBNO TRANSPORTNIH CENTARA


2.1. ISTORIJSKI PREGLED RAZVOJA RTC-a RTC-i koji postoje danas u Evropi, poznati jo i pod imenom logistike platforme raznih veliina i konfiguracija odraavaju geografske karakteristike. Konfiguracija RTC-a, sa osnovnim ciljem zadovoljenja tranje, zavisi i od vremena u kojem su izgraeni i stepena razvoja.. Osnovna ideja koja je stajala iza razvoja RTC-a je:

reorganizacija planiranja gradova, na nain da se vei broj izmjesti iz ue gradske zone, koje su se tu locirale tokom njihovog razvoja, poveanje efikasnosti teretnog transporta kroz bolju distribuciju, skladitenje, sistem pakovanja, te integracija sa geografskog aspekta. Prvi RTC-i su zauzimali malu povrinu i bilo je veoma korisno integrirati ih sa eljeznikim kolosijecima, za vienamjensku upotrebu. Na taj nain firme locirane u RTC-u, a koje koriste intermodalni transport mogu utedjeti na koritenju usluga drumskog prijevoza tereta.

2.2. USLOVI ZA PLANIRANJE RTC-a 2.2.1 Opi uslovi U prethodnom poglavlju je data definicija, uloge, vrste usluga koje e se obavljati i veliina RTC-a. Meutim, potrebno je i identificirati i tehnologiju, kao i nain na koji e se ta ta tehnologija koristiti u okviru RTC-a. RTC mora da osigura sve vrste usluga firmama koje su unutar istog locirane i meusobno ih povee sa operaterima multimodalnog transporta, to se postie implementacijom integriranog logistikog sistema.

2.2.2. Geografske karakteristike infrastrukture U okviru ovih podruja glavni akteri su transportni i logistiki operateri skladitenje i distribucija, dok je industrijska proizvodnja marginalnog karaktera. Primarna struktura potrebna za smjetaj firmi je konekcija sa transportnom mreom, te osiguranje energetskih izvora i snabdijevanja vodom. Pri razmatranju geografske lokacije RTC-a tri su osnovna faktora koja moraju biti uzeta u razmatranje;

Prvi faktor je geografsko podruje. Drugi faktor je poslovna integracija potreba za ekonomsko-industrijskom infrastrukturom koja garantira produktivan rad. Trei faktor neophodan za izgradnju nove infrastrukture je nepostojanje tenzija, tj. socio-geografskih problema. Kriteriji za procjenu se mogu sumirati na slijedei nain:

ponuda radne snage, nivo profesionalne kvalifikacije uslovi stanovanja edukacija i trening komercijalne usluge bankarsko-kreditne usluge zdravstvene usluge.

Evropske zemlje kod planiranja gradova raspolau sa nekoliko alata za odrei-vanje lokacije RTC-a, a svi sadre serije elemenata u odnosu na lokaciju. U slijedeoj tabeli je data lista osnovnih zahtjeva RTC-a koje treba analizirati:

OSNOVNI ZAHTJEVI (POVRINE I USLUGE) ZA RTC

UPOTREBA

Parkiralita (carina, slobodna i nadzirana parkiralita, pretovar, odravanje i parkiranje vozila) Povrine namijenjene samo za puteve Povrine za prijevoznike Povrine za usluge pakovanja, teretni transport i logistiku Povrina za intermodalni transport Povrina za javno skladitenje Povrina za skladitenje sa kontrolom temperature za kvarljivu robu eljeznika i postrojenja za kombinirani transport Telekomunikacijska mrea (extended LAN) i odnosne javne pristupne take Razna postrojenja Biroi RTC-a

Putevi (mrea saobraajnica) i parkiralita Putevi (mrea saobraajnica) i parkiralita Poslovni kapaciteti Poslovni kapaciteti Manipulacija i skladitenje tereta Manipulacija i skladitenje tereta Manipulacija i skladitenje tereta Postrojenja Postrojenja Postrojenja Ope usluge

Policija ili privatne slube osiguranja Vatrogasci Servisne radionice Radionice za popravku kontejnera Stanica za gorivo Odravanje puteva Podruje carine Hotel/motel Restoran Bar sa prostorijama za oputanje i odmor Medicinski servis Praonica Prodajni centar Podruja zabrane i ogranienog pristupa

Ope usluge Ope usluge Servis vozila i transportnih jedinica Servis vozila i transportnih jedinica Servis vozila i transportnih jedinica Servis vozila i transportnih jedinica Usluge carine Usluge za osoblje Usluge za osoblje Usluge za osoblje Usluge za osoblje Usluge za osoblje Usluge za osoblje Otvoreni prostor

Pored date liste RTC moe imati i dodatne sadraje kao to su;

robna berza lokalna mrea saobraajnica, odravanje i menadment kojim upravlja administracija RTC-a ili javna uprava bankarski poslovi potanske usluge osiguravajua drutva

2.2.2. Procjena utjecaja na okoli u fazi planiranja

Osvrui se na ciljeve zajednice na podruju zatite okolia u skladu sa protokolom iz Kjota koji se odnosi na globalnu klimu, dva su glavna podruja u fokusu u sektoru transporta;
poveanje uinka transportnog sistema poveanje efikasnosti vozila i upotreba novih vidova pogona Veliki broj alata za postizanje rezultata je ve identificiran, sa posebnim osvrtom na teretni saobraaj, i to razvojem intermodalnih sistema i jaanjem postojenja za manevrisanje kako bi se smanjio drumski prijevoz tereta.

Izvjetaj procjene utjecaja na okoli u preliminarnom projektu RTC-a mora ispuniti veliki broj osnovnih zahtjeva kao to su; osiguranje odgovarajue dokumentacije koja podrazumijeva analizu tranje, trinu procjenu i costbenefit analizu, u skladu sa pretpostavkama planiranja uraenih na osnovu potrebnih povrina, treba istai;

veliinu objekata, relacije meu istim, drumske i eljeznike veze kao i odnose izmeu njih, kako u okviru, tako i van postrojenja,

razvoj i razmjetaj asfaltiranih povrina


postrojenja i tehnologija porebna za nesmetan rad kompleksa

naglaavanje moguih ujtjecaja u okviru postrojenja i u bliem okruenju sa moguim sistemima monitoringa, ukoliko je potrebno, redistribuiranje toka roba transportnog sistema na ire podruje i identifikacija kritinih taaka.

Ova studija podruja se radi kao preliminarni projekt u razmjerama npr 1:5000. Ukoliko postoji vei broj opcija, radi se prethodna selekcija u kojoj se jasno identificirane problematine zone iskljuuju iz dalje razrade. Ovu metodu treba posmatrati kao provizornu optimizaciju projekta sa okolinog aspekta, a koji sadri i ekonomske analize. Procedure se dijele na pet sukcesivnih faza:

determiniranje utjecaja u fazi izgradnje kvantificiranje utjecaja (kvantifikacija je postupak pridruivanja mjernih veliina pojedinim opaanjima neke pojave. Opaanjima dobivamo rezultate koje trebamo usporediti odnosno kvantificirati.) preciziranje planskih promjena, tehnike minimizacije i radovi ublaavanja preostale analize utjecaja (nerijeeni problemi) izvjetaj o trokovima.

Takoe treba uzeti u obzir i slijedee komponente:


adekvatno uvezati odgovarajue eljeznike konekcije, odgovarajuu udaljenost od gradskih podruja, ako znam da prevelika udaljenost nee biti atraktivna, prilika da se popravi i iskoristi prazan prostor za smjetaj RTC-a i gradskog podruja, kojeg uzima operater u teretnom saobraaju, provjeriti da li se gomilanje i zaguenje smanjuje oslobaanjem gradskih podruja od tranzitnog saobraaj, poboljanjem sistema upravljanja, prikupljanja i distribucije tereta, a sve na bazi usklaenja vremena i poveanja frekvencije koritenja vozila,

da li je infrastruktura kompatibilna sa sa postojeim ili oekivanim postrojenjima uz respekt prema ukupnom okolinom razvoju. nivo buke stanje povrinskih i podzemnih voda provjera okolinskog stanja i sa stanovita mogunosti njegovog unapreenja. Bitno je navesti da interni putevi, prostor za parkiranje du puta i zelene povrine ine oko jedne treine ukupne povrine RTC-a.

Funkcionalno planiranje i definiranje velicine RTC-a

Na osnovu navoda iz evropskog iskustva i smjernica funkcionalnog planiranja predlaze se nacin definiranja velicina pojedinih podrucja RTC-a. Ispod 500.000-60.000 m2, po misljenju autora, rijec RTC je ne odgovarajuca. Velicina RTC-a mora biti rezultat analize trzisne ponude i traznje. Od samog pocetka gradenja RTC-a treba posebno voditi racuna o: ocekivanom podrucju sirenja RTC-a namjenom za zajednicke usluge, povrsinu za transportne i logisticke firme u zavisnosti od traznje za njihovim uslugama.

Sljedeci odnosi za povrsine koje se uvijek koriste mogu imati smisla: a. zajednicke povrsine A/firme b. zajednicke povrsine B/firme c. zajednicke povrsine C/firme d. povrsine firmi/broj firmi e. povrsine koje su zauzele firme/broj firmi Gdje su: A- zajednicke povrsine za usluge,biroe itd B- zajednicke povrsine za transport i logistiku (carine, skladista opca skladista itd., kojima upravlja kompanija zaduzena za upravljanje RTC-om, a ukoliko njima upravljaju pojedinci , oni moraju biti zaposleni u tim firmama), C- podrucje za zeljeznicka postrojenja (depo i terminal)

Na primjer, vrijednost c., s obzirom na povrsinu zeljeznickih postrojenja , na osnovu italijanskih podataka o logistickim centrima, iznosi nekoliko hiljada m2 sa najcescom velicinom od oko 3300 m2. Srednja vrijednost iznosi 4200 m2/firma. Ova vrijednost zavisi od razvoja razvijenosti intermodalnog transporta. Parametar e. se odnosi na pokrivene skladisne povrsine u RTC-u u odnosu na broj firmi smjestenih u RTC-u. Vrijednost parametra e. je oko nekoliko hiljada m2 sa najcescom velicinom od 4200 m2.

Uloga RTC-a zavisi od gravitacijskog podrucja.Velicina industrijskog podrucja nije odlucujuca u odredivanju velicine RTC-a, nego je traznja za transportnim i logistickim uslugama ta koja odreduje velicinu RTC-a, a koja s druge strane, ovisi od velicine industrije. Intermodalni centri zauzimaju od 4-12 % ukupne povrsine, polazeci od 50.000 do 400.000 m2, kao karakteristicnih vrijednosti. Ove velicine odrazavaju ekscesivno sirenje RTC-a, dok izolirani terminali sire na povrsini od 120.000-200.000 m2. Povrsine namjenjene u cjelosti aktivnostima intermodalnog transporta imaju nesto vece vrijednosti , 6-18 % ukupne povrsine. Podaci pokazuju da se povrsina koristena za pokrivena skladista krece od 5-15 % ukupne povrsine, sa najcescom povrsinom od 13 % kod najuspjesnih

Kada imamo definirane kriterije za odredivanje preliminarne velicine cijelog RTC-a, potrebno je ispitati i kriterije za odredenje individualnih zahtjeva. Pored velicine, vazno je i efikasno planiranje podrucja. Da bi se postigao definirani cilj, otrebno je integrirati geografski informacijski sistem (GIS), telekomunikacijske sisteme, sistem automatske lokalizacije, sisteme monitoringa saobracaja uz usvajanje standardnog sistema prijenosa podataka u standardnom formatu.

Strukturno angazirane povrsine RTC-a


Prilikom planiranja mora se voditi racuna o nizu postrojenja koja nisu obuhvacena ovim tekstom, a bit ce nesto kasnije predocena radi kompletnog uvida. tipicna postrojenja RTC-a su: sistem snabdjevanja elektricnom energijom , sistem osvetljenja, sistem snabdjevanja vodom (voda za pice i industrijska voda),sistem sakupljanja voda, protupozarna zastita i uredaji za rasprskavanje vode, sistem detekcije dima, sanitarni alarm, telefonske instalacije u objektima i telefonska mreza telematska mreza za monitoring i upravljanje manipulacijskom opremom kao i mobilna podrska korisnicima, veza sa mrezom za monitoring metana. Sve gradevine se moraju graditi u skladu sa prpisima o zastiti od zemljotresa i moraju biti vatrootporne.

Povrsine za parkiranje putnickih i teretnih vozila


Parkiranje u RTC-u je vazno zbog integracije aktivnosti asistencije vozacima koji dolaze u RTC. Parkiraliste privlaci teretni saobracaj sa okolnih saobracajnica ili obliznjih podrucja i garantira sigurnost tovara. Zadovoljenje parking prostora moze varirati u zavisnosti od slobodnih i nadziranih parking podrucja, perspektivnih parking mjesta za carinu, parking mjesta za utovarne stanice, odrzavanje, itd., uz nekoliko baza za putnicka vozila. Izmjenljiva parking podrucja, gdje se vozila zaustavljaju i manipuliraju tereti, dio su nekoliko privatnih zajednicki opremljenih parking mjesta.

U RTC-u locirana su podrucja za skladistenje kontejnera, izmjenljivih transportnih sudova i intermodalnih vozila, podrucja za kratkotrajna i duza parkiranja. Povrsine namjenjene za brzu izmjenu vozila na parkiralistu koriste samo vozila koja se parkiraju kratkorocno. Velicina parking povrsina se racuna odvojeno za putnicka i teretna vozila.Povrsine za putnicka vozila se utvrduju za osoblje i posjetioce. Svaka firma locirana u RTC-u iskaze svoje potrebe za parking mjestima, a koje kasnije placa upravi RTC-a. Komercijalna i teretna vozila zahtjevaju velike zajednicke pristupne povrsine.Dio ovih povrsina zahtjevaju mjere osiguranja. Paralelno parkiranje se mora izbjeci.

Putnicka vozila
Ogradeni parking prostor (npr. Garaza) za parkiranje i manipulaciju prosjecnog evropskog putnickog vozila iznosi 20-25 m2/putnickom vozilu.Velicina parking mjesta mora biti u skladu sa propisima koji su na snazi. Da bi se definirao broj putnickih vozila u RTC-u, potrebno je izracunati osnovni odnos vozila/operateri, koji zavisi od nekoliko faktora, a posebno od stepena motorizacije i stepena razvijenosti javnog gradskog prijevoza za konekcije sa gradom. Broj parking mjesta zavisi od broja operatera i zauzete povrsine od firmi lociranih u RTC-u. Na osnovu iskustva evropskih zemalja moze se zakljuciti da ukupna povrsina za parkiranje po operateru moze varirati izmedu 8,3-19,8 m2/operator. Parkiraliste od 1216 m2/operator moze se smatrati pogodnijim.Broj parking mjesta se svodi na minimum ako postoji efikasan javni gradski prevoz od i ka RTC-u.

Parking pozicije mogu biti osvjetljene, ogradene, nadgledane, djelimicno natkrivene i ukoliko je moguce, opremljene zatvorenim kruznim televizijskim sistemom sa naplatom ili bez naplate za parkiranje. Na osnovu evropskih iskustava , parking povrsine u RTC-u zauzimaju oko 0,5-2,4 % ukupne povrsine.

Teretna vozila
Potrebne povrsine za parkiranje teretnih vozila sa potrebnim prostorom za manevar variraju od 120-160 m2/drumsko vozilo. Parkiranje i manevriranje teretnim vozilima zahtjeva osvjetljena parkiralista, po mogucnosti ogradena i nadgledana, sa naplatnim ulazom/izlazom. U blizini centra za odrzavanje vozila potrebno je parkiraliste nadgledano 24 sata za teretna vozila. Parking podrucja moraju biti opremljena kucicom za cuvara, tusem i toaletom. Na osnovu evropskih iskustava ovo podrucje zauzima 0,8-2,5 ukupne povrsine

Pored navedenih zajednickih povrsina, ekskluzivno koristenih za teska ili putnicka vozila, mora se dodati i slobodna povrsina za utovar/istovar, parkiranje teretnih vozila, vucnih vozila, jedinica intermodalnog transporta na prostoru RTC-a za zajednicku upotrebu i na lokaciji namjenjenoj za javna skladista. Kod projektiranja parking povrsina mora se voditi racuna o teskim teretnim vozilima i njihovim minimalnim i maksimalnim radijusom skretanja (15-25 m) kako bi se olaksalo njihovo parkiranje. Manevar se mora izvoditi u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako bi vozac imao punu preglednost.

CARINARNICA: 2 4 % ukupne povrine RTC kompleksa (2 mil m2 40.000 80.000 m2) 1.POVRINA ZA VOZILA (Povrina u potpunosti mora biti ograena) 2.SEKCIJA ZA EXPORT (Roba u odlasku);
parkiralite ... podruje za skladitenje ITU, platforme za utovar / istovar (visina /dimenzije platforme) Skladita za prikupljanje i uvanje robe prije utovara na palete, ITU, ili ukrupljanje TIR teret Podruje za carinarnicu srednje veliine

3.SEKCIJA ZA UVOZ (roba u dolasku) Parkiralite, skladita: ITU, carinsko skladite , skladite za smjetaj naputene robe (nadzor), Biro za ekiranje izlazne robe 4.SEKCIJA ZA BIROE i SKLADITA Nalazi se pod carinskom upravom Objekti - administrativni poslovi management prihvatni biro, biro za registraciju biro za posjetioce biro za verifikaciju arhiva

Administrativno podruje utovara


Uprava

RTC Administrativni i komercijalni biroi tehniki i dokumentacioni centri Higijenska i zdravstvena oprema tehnoloki sistemi (alati / instalacije) druga oprema za zajedniku upotrebu

Podruje za servisiranje vozila


Radionice za opravku i odravanje vozila natkriveni kanali za popravku i pregled teretnih vozila / prikolica sa i bez dizalica, benzinske pumpe, garae, parkinzi, min 1 ili vie Servisnih stanica (u zavisnosti od veliine RTC) dostupnost do servisne st.

OPERATIVNA PODRUJA
a) b) Prijem Kontrola kvantiteta (se izvodi na mjestu prispjea robe potrebne saobraajne i parking povrine) Kontrola kvaliteta (QC dnevna koliina i vrijeme za kontrolori, rezultati se pohranjuju) Etiketiranje (dimenzioniranje etiketa dnevni obim robe povean za koeficijent porasta) Isporuka (broj paketa = dnevnom isporuenom broju max obim pogodno uveanom, pakovanje i vaganje) b) Tranzit (privremeno skladino podruje terete rok isporuke 24-48 sati bez operacija sem kontrole ) c) Utovar/istovar i pretovar Podruja i servisi podrke d) Pakiranje i sortiranje Motel / hotel (kapaciteta 200 kreveta)
Restoran / kafeterija (npr. 2000 m2 i 6000m2 dvorita)
Bar, menza, Prostorije za odmor tokom dana (npr. 500 m2 )

Biro centar, kongresni centar, konferencijska sala Informacijski / komunikacijski centar, pristup internetu Ambulanta prva pomo/ Medicinska sluba, apoteka Javno kupatilo Podruja i servisi podrke (nastavak)) Praonica rublja Pota Supermarket, trafika uvan i neuvan parking prostor Banke osiguravajua drutva (P=200- 600m2) Sportski tereni (sauna ako je mogue) Veza sa sredstvima javnog prevoza / taksi Prodavnice i trni centar (ako je to mogue) Razni servisi (opravka odjee, obue, dupliranje kljueva) Vjerski objekti / bogomolje Opcionalno heliodrom

PODRUJE ZA OPA i JAVNA SKLADITA Javna skladita su javne graevine za skladitenje i uvanje robe obino pod upravom nezavisnog tijela Znatan dio javnog skladita ( 50%) je otvoreni skladini prostor, man. Prostor i slobodni parking dok je 10-15% natkriveno parkiralite. Opa skladita pored funkcija koje imaju skladita obino Imaju odgovorena su za povjereno skalditenje roba. (sakupljanje distribuciju isporuku i obradu proizvoda) RTC 2 mil m2 opa+javna skladita zauzimaju 10-23% Ukupne povrine RTC. Natkriveni dio opeg skladita zauzima (skladita + prostor za hlaenje) 30-40 % OS

PODRUJE ZA ELJEZNIKA POSTROJENJA


Plan eljeznike mree ima prioritet kod projektovanja RTC. ine ga: PRIJEMNO OPTREMNI KOLOSJEK, ELJEZNIKA MREA RTC i TERETNI TERMINAL Dimenzioniranje: Korisna duina kolosjeka mora biti 750 m IMTerminal mora biti spojen sa setom kolosjeka > 750 m dugim kolovozima (radi zaustavljanja voza) kolosjek 2 do 3 voza/dan tj. 1.000 1.500 T robnog tereta u prijemu i o otpremi radijus krivina > 150m; nagib kolosjeka < 1-2%0 max nagib sporednih kolosjeka < 15%0 max. osovinsko optereenje kolosjeka 22.5T/osovina Optereenje po m dunom 8T/m

RTC Rivalta Scrivia - Italija

Slika 5.9 RTC Padova - Italija

Ukupna roba u 2006 (10% u odnosu na 2005)..... Intermodalni saobraaj 2006 god......................... UKUPAN cestovni saobraaj u 2006 god............ Ukupan saobraaj roba u 2006 (+21% od 05)..... Ulazni broj vozova u 2006 god............................ eljezniki terminal za kombinovani transport... eljezniki terminal za kontejnere....................... Broj kontejnera i sanduka utovar/istovarenih u 2006 (10% od 2005 god.).....................................

komercijalno podruje (16 ha )


e Erw
Ki esgr be u

it er

sfl c ung

he

Ki esgr be u

Ki esgr be u

Ki esgr be u

Lag

e rb

ch erei
Gewerbegebiet

komercijalno podruje
St ra e

23 ha

ie fe Anl rung

Schei dekoppel

v Se r

e ice b

re ic

i ce Se rv l le Ha

Hund espor ver i n t e

ifl Fre

e ch

Sandf eld

Ver

la d

r ebe

eic h

Komunikacije i centar za odmor


Tei ch Tei ch

Ki esabbau

Spor t plat z

F hr

a hl e( 2Se it e noff

Fr ei-

n e)

Ki esgewi nnung

/M n aip ula tions f l h ce

Pa k cha le

Spor t plat z

Rege nr ckhal t e becken

Tei ch
Tr es n e( f ofe ) n

Tr as pehu epn

Tei ch

Tr as pehu epn

Tei ch

Podruje rezervisano za proirenje luke 21 ha

Novi KV-Terminal
5a 8 7a 7 6

4a 4

5 1
er seng Pas

6a

Planirane 2 nove istovarne platforme

Lbeck- Skandinavienkai-gateway to the Baltic

Sjeverno more

KV-Terminal

> Lbeck- Skandinavienkai Luka > Trimodal connection to the European hinterland (via road, rail and inland waterway) you find in only one location

eljeznica

DECONSOLIDATION CONSOLIDATION

Shipment/Receiving of waggons Consolidation on Trailers/ swapbodies/ waggons Direct further transport via ship,trailer or rail storage/ Added Services: Consolidation and Deconsolidation of part-shipments and break bulk KAMIONI SA with possible interim- storage PRIKOLICAMA

BRODOVI

Shipment/Receiving of Trailer Consolidieren on waggons Direct further transport via ship storage/ Added Services: Configuration of goods for different countries, Assembling, Customizing, Advertizing activities,...