2 kata kunci yang perlu diingat dalam pertukaran unit

Bagai Besar Kancil Kecil

Kita Kecil Bijak Besar

Dengar Darab Bestari Bahagi

Rujuk : Matematik Tahun 5 – Panduan Guru – Muka surat 142

Isikan perkataan besar atau kecil pada unit timbangan tersebut 1. kilogram gram 6. kilogram gram

besar
2. 3. 4. gram

kecil
kilogram 7. 8. 9.

besar
kilogram

kecil
gram

kecil
kilogram

besar
gram

besar
gram

kecil
kilogram

besar
kilogram

kecil
gram

kecil
gram

besar
kilogram

besar
5. gram

kecil
kilogram 10

kecil
kilogram

besar
gram

kecil

besar

besar

kecil

Isikan darab atau bahagi pada unit timbangan tersebut 1. kg B gram K kg B kg B gram K kg B 6. x 7. kg B kg B gram K gram K kg B gram K kg B x

2. gram K 3. gram K 4. kg B

÷ ÷
x

x

8. gram K 9. kg B

÷
x

5. gram K

÷

10. gram K

÷

Menukar berat dalam kilogram dan gram kepada gram

Bagai

Kita

Dengar

1 kilogram = 1 000 gram Contoh Penyelesaian :1. g 4 kg 278 g = 278 g
B K x

x 1 000 = 4 000 g
+

4 278 g

2.

8 kg 65 g = 65 g
B

g
K x

x 1 000 = 8 000 g
+

8 065 g

3.

15 kg 8 g =
B

g
K x

x 1 000 =
+

15 000 g 15 008 g

Latihan A : Tukarkan yang berikut kepada unit gram 1 . 2 kg 3 g = g 4 . 9 kg 4 g = g

2 kg x 1 000 = 2 000 g 3g + 2 003 g 2 . 5 kg 21 g =

9 kg x 1 000 = 9 000 g 4g + 9 004 g g

g 5 . 62 kg 98 g =

5 kg x 1 000 = 5 000 g 21 g + 5 021 g 3 . 12 kg 67 g = g

62 kg x 1 000 = 62 000 g 98 g + 62 098 g 6 . 78 kg 7 g = g

12 kg x 1 000 = 12 000 g 67 g + 12 067 g

78 kg x 1 000 = 78 000 g 7g + 78 007 g

Latihan B : Tukarkan yang berikut kepada unit gram 1 . 6 kg 139 g = g 4 . 8 kg 400 g = g

6 kg x 1 000 = 6 000 g 139 g + 6 139 g 2 . 9 kg 721 g = g

8 kg x 1 000 = 8 000 g 400 g + 8 400 g 5 . 96 kg 698 g = g

9 kg x 1 000 = 9 000 g 721 g + 9 721 g 3 . 19 kg 453 g = g

96 kg x 1 000 = 96 000 g 698 g + 96 698 g 6 . 53 kg 267 g = g

19 kg x 1 000 = 19 000 g 453 g + 19 453 g

53 kg x 1 000 = 53 000 g 267 g + 53 267 g

Menukar berat dalam kilogram kepada gram

Bagai

Kita

Dengar

1 kilogram = 1 000 gram Contoh Penyelesaian :1. g 4 kg
B

=
K x

3. 12 kg
B

=

g
K x

4 kg x 1 000 = 4 000 g 2. g 9 kg
B

12 kg x 1 000 = 12 000 g 4. 25 kg
B

=
K x

=

g
K x

9 kg x 1 000 = 9 000 g

25 kg x 1 000 = 25 000 g

( melibatkan titik perpuluhan )

Menukar berat dalam kilogram kepada gram – melibatkan titik perpuluhan

1 kilogram = 1 000 gram
Contoh Penyelesaian :- gerakkan t.p. 3 kali kekanan 1. 8.05 kg
B

=

g
K x

8 0 5 0 x 1000 = 8050 g
2. 29.416 kg
B

=

g
K x

29 4 1 6

x 1000 = 29416 g

3.

5.8

kg
B

=

g
K x

5 8 0 0

x 1000 = 5800 g
g
K x

4. 165.4 kg =
B

165 4 0 0
5. 0.7 kg
B

x 1000 = 165400 g
g
K x

=

0 7 0 0

x 1000 = 700 g

Latihan A : Tukarkan yang berikut kepada unit gram 1. 100 kg = 2. 3. 3 kg =
3kg

g g g g
x 1000 = 4 800g

6. 12.9 kg =
12

g
x 1000 = 12 900 g

100kg x 1000 = 100 000 g

.9

x 1000 = 3 000 g

7. 62.08 kg =
62

g
x 1000 = 62 080 g

8 kg =
8kg

.0 8

x 1000 = 8 000 g

8. 0.51 kg =
0

g
x 1000 = 510 g

4. 4.8 kg =
4.8

. 5 1

9. 0.001 kg =
0

g
x 1000 = 1g

5. 9.7 kg =
9.7

g
x 1000 = 9 700g

. 0 0 1

10 . 29.416 kg =
29 . 4 1 6 x 1000 =

g
29 416 g

Latihan B : Tukarkan yang berikut kepada unit gram 1 . 0.056 kg =
0. 0 5 6

g

6 . 8.9 kg
8.9

=

g

x 1000 = 56 g

x 1000 = 8 900 g

2 . 2.019 kg =
2. 0 1 9

g

7.

41.08 kg =

g

x 1000 = 2 019 g 41 . 0 8

x 1000 = 41 080 g

3.
69

69.5 kg = .5

g

8.

0.021 kg

=

g

x 1000 = 69 500 g

0. 0 2 1

x 1000 = 21 g

4 . 0.405 kg =
0. 4 0 5

g

9 . 19.06 kg
19 . 0 6

=

g

x 1000 = 405 g

x 1000 = 19 060 g

5 . 13.089 kg =
13 . 0 8 9

g

10 . 51.6 kg
51. 6

=
x 1000 =

g
51 600 g

x 1000 = 13089 g

2 cara penyelesaian :Cara 1 :Dengan cerakinkan nombor bulat dengan pecahan Cara 2 :Dengan menukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar

Cara 1 :Dengan cerakinkan nombor bulat dengan pecahan

Cerakinkan pecahan nombor bercampur kepada nombor bulat dan pecahan wajar

Contoh :1.

2
=

3 4

=

2
3 5 3 4 3 8

+

3 4
4.

15 7 4 10
1 5 1 2 7 10

7 10
=

=

15 7 4

+

7 10 1 5 1 2 7 10

19 2 5
3 4

3 5

19 2 5

+

+

2.

5.

=

+

=

+

3.

3 8

6.

=

+

=

10

+

Tukar yang berikut kepada gram

1 kilogram = 1 000 gram
Contoh Penyelesaian :-

2

3 kg 4

12
3 4
x

4 kg 5

2
x 1000 +

250 1000

12
x 1000 +

4 5
x

200 1000

1 2 000 + 750 12 000 +

1 800

= 2 750 g

= 12 800 g

Latihan A : Tukarkan yang berikut kepada gram
1.

3

1 kg 4
+

=

g
250 1 x 1000 4 1 =

4.

9

7 kg 10
+

=

g
7 100 10 1 x 1000

3 x 1000 + 3 000
2.

9 x 1000 + 9 000

250
=

3 250 g

700 = 9 700 g
=

7

2 kg 5
+

g
200 2 x 1000 5 1 =

9 kg 12 20
12 000
6.

5.

g
50 9 x 1000 20 1

7 x 1000 + 7 000
3.

12 x 1000 + +
=

400
=

7 400 g

450 = 12 450 g

5

1 kg 8
+

g
125 1 x 1000 8 1 =

43

1 kg 2
+

g
500 1 2 1 x 1000

5 x 1000 + 5 000

43 x 1000 + 43 000

125

5 125 g

500 = 43 500 g

Cara 2 :Dengan menukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar

Menukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar

Contoh :-

Nombor bulat x Penyebut + Pengangka Penyebut

1.

2 5

2 x 4 + 3 3 = = 4 4 5 x 5 + 1 1 = = 5 5

11 4 26 5

2.

12 x 10 + 7 127 7 = = 3. 12 10 10 10

Tukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar

2 4 5 7 9

1 4 1 2 3 8 3 5

2 x 4+ 1 = = 4
=

9 4 9 2 43 8 38 5 91 10

11 6 13 1 8

5 9 1 6 1 10 2 3 3 7

=

104 11 x 9 + 5 = 9 9
6 x 6+ 1 6 13 x 10 + 1 10 =

4 x 2+ 1 2

=

=

37 6 131 4 5 3 59 4

5 x 8+ 3 = = 8
=

=

=

7 x 5+ 3 5 9 x 10 + 1 10

=

=

1 x 3 + 2 = 3

1 10

=

=

8 x 7+ 3 = = 7

Tukar yang berikut kepada gram
1.

1 kilogram = 1 000 gram
4.

3

1 kg 4

=

g 3 250 g g 7 400 g g 5 125 g

9

7 kg 10

=

g

13 x 1000 = 4 1
2.

250

100 97 x 1000 = 10 1 5.

9 700 g g 12 450 g
=

7
1

2 kg 5

=

9 kg 12 20

=

200 37 x 1000 = 5 3.

50 249 x 1000 = 20 1 6.

5

1 kg 8
1

=

43
1

1 kg 2

g

125 41 x 1000 = 8

500 87 x 1000 = 2

43 500 g

Nilai Tempat
ribu ra pu sa
T I T I K P E R P U L U H
A N

10

Menukarkan nombor bulat kepada bentuk perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan

ribu

ra

pu

sa

10

3 Contoh Latihan :Nombor Bulat Perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan

1 2 6

9 3 2 5 7

0

834 5 834.0 5.0

23 47 47.0 23.0

19 1 1.0 19.0

2 70 70.0 2.0

15 367 367.0 15.0

Menukar berat dalam gram kepada kilogram

Kancil

Bijak

Bestari

1 kilogram = 1 000 gram Contoh Penyelesaian :- gerakkan t.p. 3 kali kekiri
1. 4 g K kg 4g =
B

2. ÷

250 g
K

=

kg
B

÷

÷ 1 000 = 0.004 kg

250 g ÷ 1 000 2 5 0 1 000 = 0.250 kg 0.25 kg

0 0 4 1 000

Latihan A : Tukarkan yang berikut kepada unit kilogram
1.

15 g =
0 1 5 1 000

kg
= 0.015 kg

4.

250 g =
2 5 0 1 000 =

kg
0.250 kg

2.

25 g =
02 5 1 000

kg
= 0.025 kg

5.

967 g =
9 6 7 1 000 =

kg
0.967 kg

3.

78 g =
0 7 8 1 000

kg
= 0.078 kg

6.

539 g =
5 3 9 1 000 =

kg
0.539 kg

Latihan B : Tukarkan yang berikut kepada unit kilogram
1.

1 001 g =
1 0 0 1 1 000

kg

4.

12 675 g =

kg

= 1.001 kg

12 6 7 5 1 000
5.

= 12.675 kg

2.

2 150 g =

kg

29 080 g =
1 000 29.08

kg
kg

2 1 5 0 1 000
3.

= 2.150 kg 2.15 kg

29 0 8 0

= 29.080 kg

7 895 g =

kg

6.

118 400 g =

kg

7 8 9 5 1 000

= 7.895 kg

118 4 0 0 1 000

= 118.400 kg 118.4 kg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful