ინტერნეტ-საინფორმაციო ბაზა

საინფორმაციო წიგნიერება
თიკო ნერგაძე

2012 წ.

პრობლემა
XXI-ე საუკუნე ყველაზე ინფორმაციული ერაა სამყაროს
ისტორიაში.
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ყველასთვის
ჭარბი ინფორმაციიდან სასრგებლო და უსარგებლო
ინფორმაციის გარჩევა რთულია;
რთულია ყველა საჭირო ინფორმაციის შენახვა და
მოძიება

ერთიანი ინტერნეტ-საინფორმაციო ბაზის
საჭიროება
ახალი ამბებისგან განსხვავებით არსებობს
ისეთი ინფორმაციები, რომლებიც ჩვენამდე
თავისით არ მოდის, ჩვენ გვჭირდება
ძალისხმევა მათ მოსაძიებლად.
უამრავ ადამიანს პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას
ბევრჯერ უწევს საინფორმაციო ცენტრთან დაკავშირება,
რაც იწვევს საკმაო (მოლოდინის რეჟიმებსაც თუ
გავითვალისწინებთ) დროისა და სახსრების ხარჯს.

არსებული გამოცდილება
საინფორმაციო ცენტრი 09
საინფორმაციო ცენტრი 08
Geo List
e-info

კვლევის საჭიროება

არ

არსებობს კვლევა ინტერნეტში განთავსებული
საინფორმაციო ხასიათის მონაცემთა ბაზების შესახებ.

წარმოდგენა არ გვაქვს აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი
მომხმარებლის მოთხოვნებს.

კვლევის მიზანი

განსაზღვროს:
როგორი
უნდა
იყოს
ინტერნეტ
საინფორმაციო ბაზა, რომ პასუხობდეს მომხმარებლის
მოთხოვნებს.

საკვლევი საკითხები

რას ეძებს მომხმარებელი, რა ინფორმაცია უნდა იყოს მონაცემთა ბაზაში
განთავსებული?
როგორი საძიებო სისტემა უნდა იყოს იმისთვის რომ დავაკმაყოფილოთ
მომხმარებლის მოთხოვნა, რა ხერხით ძებნა ურჩევნით მათ?

როგორი უნდა იყოს მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის განთავსების
პრინციპი თავისუფალი (წესების დაცვის შესაბამისად ნებისმიერ პირს
შეეძლოსინფორმაციის დამატება) თუ შეზღუდული (ათავსებდეს
ადმინისტრატორი)?
როგორ შეიძლება ავიცილოთ თავიდან უზუსტობები, ან როგორ
შეიძლება სწრაფი რეაგირება მოვახდინოთ ამა თუ იმ ინფორმაციის
დაძველებასა თუ ცვლილებაზე?

როგორი უნდა იყოს ინფორმაციასთან დაშვების პირობები?

კვლევის მეთოდოლოგია
კვლევა ჩატარდება თვისებრი
მეთოდების გამოყენებით.

კონტენტ-ანალიზი

გამოკითხვა (კითხვარი)

და

რაოდენობრივი

კვლევის

გენერალური ერთობლიობა: ყველა ვისაც სჭირდება ინფორმაციის
მოძიება.
შერჩევითი ერთობლიობა: ინტერნეტის მომხმარებლები, რომლებსაც
სამუშაოს შესრულებისას ხშირად
უწევთ ინტერნეტში
ინფორმაციის მოძიება.

კვლევის ვალიდურობა და შეზღუდვებიკვლევის
ვალიდუროსბას
უზრუნველყოფს
მეთოდური ტრიანგულაცია. კვლევის შედეგები
გადამოწმდება ორი სხვადასხვა მეთოდით.

კვლევა
განზოგადდება
ინტერნეტის
მომხმარებლებზე, რომლებიც მუშაობისას აქტიურად
იყენებენ ინტერნეტს ინფორმაციის მოძიებისთვის.

კვლევა შეიძლება შეაფერხოს დროის უკმარისობამ.

კვლევის შედეგები
კვლევა გადაჭრის კონკრეტულ პრობლემას:
საშუალებას მოგვცემს შევიმუშაოთ ისეთი
ინტერნეტ საინფორმაციო ბაზა, რომელიც
დააკმაყოფილებს
მომხმარებლის
მოთხოვნებს.

დამხმარე საშუალებები


ბლოგი

რუკა

კვლევის გეგმა

კვლევის კითხვარი

გამოყენებული რესურსები

http://09.ge/;
http://08.ge/;
http://geolist.ge/;
http://e-info.ge/

გმადლობთ
ყურადღებისთვის!