Kelompok 1

1.

GEMELLY RAMA DONA (C1C110076)
2.

JULYANA (C1C110014)

3.

GEMELLY RAMA DINA (C1C110077)

PENGERTIAN AKUNTANSI SYARIAH
Akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT

Perkembangan Transaksi Syariah
tahun (1963) di mesir , (1972) menjadi Nasser social bank, (1975) di timor tengah ,( 1978 )di Eropa, 1981 Swiss, (1983) Denmark dan (1991) Indonesia. Melalui UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan dijabarkan dalam PP No.72 tahun 1992 yakni pemerintahan telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Sundan tahun1979 dengan nama The Islamic Insurace Company of Sundan.

Lanjutan ….
Sektor syariah yang berkembang mengalami peningkatan 1. Obligasi syariah (Sukuk) 2. Pasar modal syariah 3. Dana pensiun syariah 4. pendanaan proyek syariah 5. Real estat syariah Dua undang-undang penting yang disahkan oleh DPR RI 1. UU surat berharga syariah nasional (SBSN) thn 2008 2. UU perbankan syariah thn 2008 Akuntansi syariah memiliki 2 alasan utama yakni: 1. Suatu tuntutan syariah atas pelaksanaan syariah 2. Adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah.

ISLAM DAN SYARIAH ISLAM

Makna Islam
Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman Islam adalah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh penciptanya Allah SWT sebagai penciptanya agar manusia tunduk kepadanya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi.

DASAR-DASAR AJARAN ISLAM
3 aspek islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan : 1. Akidah (aqad) substansi aqidah adalah keimanan yakni  Iman kepada Allah SWT  Iman kepada para malaikat  Iman kepada kitab-kitab  Iman kepada para nabi dan rasul  Iman kepada hari akhir  Iman kepada qadha dan qadar

Lanjutan…
2. Syariah Ketentuan syariah ada 2 yaitu:  Bersifat komperhensif berarti mencakup aspek kehidupan mengenai kehidupan manusia dengan allah SWT.  Bersifat universal yakni diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Aturan ibadah muamalah: 1. Hukum keluarga (ahwalus syakhsiyah) 2. Hukum privat (ahkamul madaniyah) 3. Hukum pidana (ahkamul jinaiyah 4. Hukum perundang-undangan (ahkamul dusturiyah 5. Hukum internasional (ahkamul dauliyah) 6. Hukum ekonomi dan keuangan (ahkamul iqtishadiyah)

Lanjutan…
3. Akhlak (Ihsan) Akhlak kepada Allah dan Rasul adalah mencintai dan menaatinya, dan untuk diri sendiri adalah dengan cara kita beribadah dan mengajak orang lain pada kebaikan. Akidah (iman) adalah pondasi kehidupan seseorang dalam keagamaannya agar ia berprilaku baik. Aturan terdiri dari 3 hal yakni : akidah, syariah, dan akhlak.

Hukum Islam
Hukum islam adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang mengandung perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperbolehkan oleh umatnya. lima Mazhab Fiqh menurut para ahli fikih : 1. Wajib -wajib’ain -wajib kifa’I 2. mandub/sunah 3. Haram 4. Makruh 5. Mubah Bertujuan untuk menyucikan jiwa.

Sasaran hukum Islam
3 sasaran hukum islam yaitu : 1. Penyucian jiwa, agar manusia berperan sebagai sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi msyarakat dan lingkungannya dan beriman padanya dengan cara menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. 2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia,sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil.

Lanjutan…
3. Mewujudkan kemaslahatan manusia Mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai Maqashisdus Syariah (tujuan Syariah)meliputi pemeliharaan trhdap agama:  memelihara agama (Al muhafazhah ‘alad Dien)  Memelihara jiwa (Al muhafazhah ‘alan Nafs)  Memelihara akal (Al muhafazhah ‘alal Aql)  Memelihara harta (Al muhafazhah ‘alal Mal  Memelihara keturunan (Al muhafazhah ‘alan nasi)

SUMBER HUKUM ISLAM

AL-Quran
Al-Quran adalah kalam allah dalam bahas arab adalah sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan nya yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran tidak turun secar sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Dua alasan al-quran turun secara berangsurangsur 1. Untuk menguatkan hati 2. Untuk menartilkan (membaca dengan benar dan pelan) al-quran.

Mukjizat AL-Quran
Al-Quran sebagai mukjizat yang hebat dan kekal sepanjang masa  Keindahan seni bahasa AL-Quran (balaghah)  Kebenaran pemberitaan AL-Quran  Pemberitaan Al-Quran  Kandungan AL-Quran Fungsi AL-Quran 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup 2. Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta 3. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk 4. Al-Quran sebagai peringatan 5. Al-Quran sebagai penerang dan pembela 6. Al-Quran sebagai pelajaran

AL-Quran Sebagai Sumber Hukum
Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, karena AL-Quran berasal dari Allah SWT yang mengetahui apa yg terbaik untuk manusia nya. Al-Quran meyuruh untuk menghadirkan saksi yang jujur saat akad transaksi, bila akad ditangguhkan maka hendaklah untuk mencatat transaksi tersebut agar menghindarkan perselisihan di kemudian hari. Pengaturan melakukan muamalah dengan nonmuslim yg diatur dalam AL-Quran. Bagian orang kafir dalam AL-Quran 1. Kafir dzimmy dan mu’ahad 2. Kafir musta’man 3. Kafir harby (musuh)

As-Sunah
As-Sunah ialah ucapan (qauliyah), perbuatan (fi’liyah), dan ketetapan-ketetapan (taqririyah) nabi Muhammad SAW. Elemen As-Sunah adalah 1. Rawi 2. Sanad 3. Matan

Periwayatan Hadis
Pengelompokan hadis menurut ulama 1. Hadis mutawatir 2. Hadis masyhur 3. Hadis ahad atau khabar khasshah -hadis shahih - Hadis hasan - hadis dha’if

Fungsi As-Sunah
As-Sunah berfungsi sebagai penopang dan penyempurnaan al-quran dalam menjelaskan hukumhukum syara’. Fungsi As-Sunah o Menguatkan hukum yg telah ditetapkan Al-Quran o Memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rinci ayat yg bersifat umum o Membatasi kemutlakan o Mengkhusukkan keumumannya o Menciptakan hukum baru yg tidak ada dalam al-quran As-sunah sebagai sumber hukum Ketaatan kepada allah SWT diikuti dengan ketaatan kpd rasul.

IJMAK
Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasullah SAW. Alasan ijmak digunakan sebagai sumber hukum islam adalah 1. Hadis-hadis yg menyatakan bahwa umat Muhammad tidak bersepakat dengan kesesatan 2. Mengikuti jalan akidah orng bukan mukmin adalah haram. Tingkatan Ijmak Menurut imam Syafi’I tingkatan ijmak : 1) Ijmak sharih 2) Ijmak Sukuti 3) Ijmak pada permasalahan pokok

Lajutan
Terjadinya Ijmak Faktor tejadinya ijmak sbgai sumber dasar hukum : 1) Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa mujtahid 2) Kesepakatan yg bulat 3) Seluru mujtahid setuju hukum syara’ yg mereka putuskan baik dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka 4) Kesepaqkatan diputuskan secara tegas terhadap peristiwa tersebut baik perkataan maupun perbuatan

Qiyas
Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yg lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Menurut terminologi adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus. Qiyas sebagai sumber hukum: 1) Mengacu dan tidak bertentangan dengan AlQuran dan As-Sunah. 2) Qiyas juga sesuai dengan logika yg sehat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful