You are on page 1of 10

Chng IV: Thit k h thng Thit k c s d liu Phn 1: 1.

Nhn din cc thc th ca h thng hin hnh:

SINH VIN

NH

PHNG

HA N

2. Lit k tt c cc thuc tnh ca tt c cc bng d liu cho tt c cc thc th ca h thng


SINH VIN NH Manha Sotang Sophong TenNQL PHNG Maphong SoSVDK Sogiuong TenTrTPhong SoDTTrPhong HA N NgayHD Chisocu Chisomoi Dientieuthu

MaSV
HotenSV Ngaysinh Dantoc

Gioitinh
Tongiao Quequan Dienthoai

SoDTNQL

Dongia
Thanhtien

Dienuutien
Lop-khoa Manha Maphong

3. t tn cho cc bng thc th t tn bng SINHVIEN cho thc th SINH VIN. t tn bng NHA cho thc th NH. t tn bng PHONG cho thc th PHNG. t tn bng HOADON cho thc th HA N.

4.Lp t in d liu cho h thng hin hnh: Phn th nht cho danh sch cc bng d liu
Tn y SINHVIEN NHA PHONG HOADON Tn vit tt SINH VIN NH PHNG HA N ngha Cha cc thuc tnh lin quan n sinh vin Cha cc thuc tnh ca khu nh Cha cc thuc tnh ca phng Cha cc thuc tinh v tin in v s in tiu th trong thng

4.Lp t in d liu cho h thng hin hnh: Phn th hai cho danh sch cc thuc tnh cho bng
Tn vit tt MaSV HotenSV Tn y M s sinh vin H tn sinh vin Ngy sinh ngha M s ca sinh vin H tn y ca sinh vin Ngy thng nm sinh ca sinh vin Gii tnh Tn gio Kiu d liu Number Char Khong gi tr 8 30 k t Gi tr mu 20091234 Hong Nam Phong 1/1/1991 Thuc bng SINH VIN SINH VIEN SINH VIEN SINH VIEN SINH VIEN

Ngaysinh

Date

1/1/1880 1/1/2050 5 10

Gioitinh Tongiao

Gii tnh Tn gio

Char Char

Nam Kinh

4.Lp t in d liu cho h thng hin hnh: Phn th hai cho danh sch cc thuc tnh cho bng
Tn vit tt Quequan Tn y Qu qun ngha Ni ng k thng tr ca SV Kiu d liu Char Khong gi tr 50 Gi tr mu S 1 i C Vit, Qun Hai Ba Trng, H Ni 0123456789 Thuc bng SINH VIEN

Dienthoai

in thoi

S in Number thoi lin lc ca SV Din u tin ca SV Lp v khoa ca SV Char Char

12

SINH VIEN SINH VIEN SINH VIEN

DienUT Lp-khoa

Din u tin Lp-Khoa

20 30

H ngho in t 3K54 Khoa in t-Vin thng

4.Lp t in d liu cho h thng hin hnh: Phn th hai cho danh sch cc thuc tnh cho bng
Tn vit tt Manha Tn y M nh ngha M nh Kiu d liu Char Khong gi tr 5 Gi tr mu B7 Thuc bng SINH VIN, NH SINH VIN, PHNG NH NH NH

Maphong

M phng

M phng

Char

303B7

Sotang Sophong Dieukien

S tng S phng iu kin

S tng lu ca nh S phng ca nh iu kin ca nh

Number Number Char

1-10 1-100 15

4 52 Khp kn

4.Lp t in d liu cho h thng hin hnh: Phn th hai cho danh sch cc thuc tnh cho bng
Tn vit tt TenCBQL Tn y ngha Kiu d liu Char Khon g gi tr 30 Gi tr mu Thuc bng NHA

Tn ca cn b qun l

Tn ca cn b qun l nh

B Qunh

SoDTNQL

S in S in thoi Number thoi cn ca cn b qun b qun l l nh


S ging S ging c trong 1 mt phng S SV ng k trong phng Number

12

0123456789

NHA

Sogiuong

1-15

12

PHONG

SoSVDK

S SV ng k

Number

1-15

10

PHONG

4.Lp t in d liu cho h thng hin hnh: Phn th hai cho danh sch cc thuc tnh
Tn vit tt TenTrPhong Tn y Tn trng phng S in thoi trng phng Ngy ha n ngha Tn ca trng phng S in thoi ca trng phng Ngy lp ha n tin in Kiu d liu Char Khong gi tr 30 Gi tr mu Trn Thanh Sn Thuc bng PHONG

DTTrPhong

Number

12

0123456 PHONG 789

NgayHD

Date

1/1/2005- 1/9/2011 1/1/2050

HOA DON

Chisocu
Chisomoi

Ch s c
Ch s mi

Ch s in thng trc
Ch s in thng ny

Number
Number

1-9000
1-9000

123
345

HOA DON
HOA DON

4.Lp t in d liu cho h thng hin hnh: Phn th hai cho danh sch cc thuc tnh
Tn vit tt Tn y ngha Lng in tiu th trong thng Kiu d liu Number Khong gi tr 0-1000 Gi tr mu 222 Thuc bng HOA DON

Dientieuthu in tiu th

ongia
Thanhtien

n gi
Thnh tin

Tin in
Tng s tin in phi tr trong thng

Number
Number

01000000000
01000000000

400000
440000

HOA DON
HOA DON