PKP 3117 SENI BAHASA & SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN (CERPEN

)
Pensyarah : Pn. Jaimah Binti Abdul Manaf Pembentang : Netty Azieana Binti Mohd Ayob Nor Aishah Binti Adenan Nur Zuliana Izyan Binti Zolkalple Nurazura Binti Yusof PISMP PEMULIHAN 1 JANUARI 2009

DEFINISI
• Singkatan daripada cerita pendek. • Cerpen ialah cerita berdasarkan fakta di campur dengan imaginasi. • Cerpen ialah bentuk cereka pendek, yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. (Hashim Awang) • Contoh : Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod

CIRI-CIRI
• Menurut pendapat Sumarjo dan Saini (1997 : 36) sebagai berikut. Ceritanya pendek ;
– Bersifat rekaan (fiction) ; – Bersifat naratif ; dan – Memiliki kesan tunggal.

• Pendapat lain mengenai ciri-ciri cerita pendek di kemukakan pula oleh Lubis dalam Tarigan (1985 : 177) sebagai berikut.
– Cerita Pendek harus mengandung interprestasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. – Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama menguasai jalan cerita. – Cerita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku atau tokoh utama. – Cerita pendek harus satu efek atau kesan yang menarik.

CIRI-CIRI
• Menurut Morris dalam Tarigan (1985 : 177), ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut.
– Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat, padu, dan intensif (brevity, unity, and intensity). – Unsur-unsur cerita pendek adalah adegan, tokoh, dan gerak (scena, character, and action). – Bahasa cerita pendek harus tajam, sugestif, dan menarik perhatian (incicive, suggestive, and alert).

GAYA BAHASA
• • • • • Sinopsis - Merujuk kepada keseluruhan cerita secara kasar. Ringkasan yang memberikan gambaran secara umum tentang sesuatu cerita. Tema - Perkara yang menjadi dasar kepada sesuatu cerita ; apa yang hendak disampaikan. Persoalan - Sesuatu yang dipersoalkan ; menimbulkan masalah. Mesej - Perkara yang hendak disampaikan. Pengajaran yang terdapat di dalam sesebuah cerita. Nilai - Terdapat dua nilai iaitu ;
*Kemanusiaan *Kemasyarakatan.

Latar - Latar mempunyai tiga perkara iaitu ; 1. Latar Tempat ( tempat ---> peristiwa ) , 2. Latar Masa 3. Latar Masyarakat ( merangkumi aspek kategori masyarakat, pekerjaan, golongan, bangsa dan agama serta corak hidup )

Plot - Kenali jenis plot. Bersifat Kronologi ( peristiwa disusun mengikut urutan waktu ). Teknik Imbas Kembali juga ada digunakan. Plot mempunyai beberapa bahagia iaitu ;
– – – – – – Permulaan, Perkembangan, Perumitan, Puncak, Peleraian Akhir Cerita.

• • • • •

Teknik Plot - Mempunyai dua bahagian iaitu Saspens dan Konflik. Watak dan Perwatakan - Watak merangkumi Watak Utama dan Watak Sampingan. Dipengaruhi oleh Antagonis ( jahat ) dan Protagonis ( baik ) . Watak bermaksud nama, asal usul, umur dan latar belakang/sejarah hidup. Perwatakan pula bermakud sikap, perangai atau tingkahlaku samada baik atau jahat. J. Sudut Pandangan - Ianya terdiri daripada tiga aspek iaitu Sudut Pandangan Orang Pertama,Sudut Pandangan Orang Ketiga Serba Tahu dan Sudut Pandangan Orang Ketiga Terbatas.
– Orang Pertama = Saya, Aku, – Orang Kedua = Engkau, awak, kamu – Orang Ketiga = Mereka, dia,

• •

Gaya Bahasa - Bahasa Inggeris, Melayu, Arab dan Simpulan bahasa. Teknik Penceritaan - Berbentuk Dialog, Imbas Kembali dan Pemerian.

FUNGSI
• Fungsi rekreatif; memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para penikmat atau pembacanya. • Fungsi didaktif; mengarahkan dan mendidik para penikmat atau pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung didalamnya. • Fungsi estetis; memberikan keindahan bagi para penikmat atau para pembacanya. • Fungsi moralitas; fungsi yang mengandung nilai moral sehingga para penikmat atau pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinaya. • Fungsi relegiusitas; mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para penikmatnya atau pembacanya.