PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS SCE 3111 TUGASAN A

Ahli Kumpulan : Muhammad Syafiq Bin Mohd Sabri Muhammad Lutfi Bin Harun Mohd Nur Hakim Bin Mohd Inderam Ku Mohd Farhan Bin Ku Ibrahim

Kelas
Ambilan

: T3SN2
: Januari 2010

Topik 9 : Pengskoran Pentaksiran Pengskoran Analitik dan Holistik Pengskoran Analitik.
Definisi :  Sistem pemarkahan yang dilaksanakan dengan lebih terperinci.  Ciri-ciri.  mengandungi nilai tara isi kandungan, pengelolaan dan proses yang lebih khusus.  Guru-guru perlu memeriksa dengan lebih mendalam jawapan yang diberikan oleh pelajar.

 Penilaian

lebih tertumpu kepada sesuatu

aspek.

 Markah

akan diberikan kepada sesuatu aspek iaitu bermaksud memberikan penilaian khusus dan bukan secara umum.

Pengskoran Holistik.
Definasi :  Skema pemarkahan yang disediakan secara lebih umum sebagai panduan.
Ciri-ciri.  Skema ini sesuai bagi pemarkahan soalan berbentuk karangan atau esei.

 Masa  Murid bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak asal soalan. . Pemeriksa membaca terlebih dahulu secara keseluruhan jawapan yang diberikan oleh murid-murid dan kemudian mengelas atau mengelompokkan pencapaian mengikut kelompok pencapaian yang diambil adalah singkat berbanding penilaian secara analitikal.

 Aspek-aspek a) b) c) d) e) f) tersebut adalah Reliability (kebolehpercayaan) Construct validity Practicality Impact Authenticity Interactiveness . Bachman dan Palmer (1996) telah menyatakan terdapat enam aspek yang membezakan antara pengskoran analitik dan Holistik.

PERBANDINGAN PENGSKORAN ANALITIK DAN HOLISTIK .

correlate with superficial aspects such as length and handwriting Masa lama dan pengskoran lebih kompleks. Lebih mudah dan cepat Practicallity .Analitikal Lebih tinggi daripada holistik Aspek Holistik Kurang daripada analitik tetapi masih boleh digunakan. Construct validity assume that all relevant aspects of writing ability develop at the same rate and can thus be captured in a single score. Reability more appropriate for L2 writers as different aspects of writing ability develop at different rates.

interactiveness ini berkait dengan interaksi antara ujian dan murid yang mengambil ujian. Authenticity White(1995) menyatakan penilaian holistik lebih natural atau semulajadi daripada analitik. Aspek Impact Holistik Mungkin berlaku kesilapan dalam penilaian guru. Murid dapat dinilai lebih jitu.Analitikal Penilaian akan berlaku dengan lebih tepat. Interactiveness Mengikut Palmer and Bachman. Guru akan membaca secara holistik dan mengatur melalui analitik dan sepadankan dengan cara holistik. .

CONTOH PENGSKORAN HOLISTIK .

docx .Skala pengukuran : 1. 4 holistik. 2. 3.

docx .CONTOH PENGSKORAN ANALITIK analitik.

HASIL TEMUDUGA .

KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN .

Penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan tindakan dapat diambil sekiranya berlaku masalah sabotaj atau tidak amanah kepada semua pihak yang terlibat dalam penyediaan ujian.HASIL TEMUDUGA A)  Keselamatan Dan Kerahsiaan Satu garis panduan berkenaan keselamatan dan kerahsiaan pengawas peperiksaan digubal.  .

Menyediakan borang pengakuan calon peperiksaan.  . Soalan peperikasaan perlulah disimpan dengan baik di bilik kebal.

Borang pengakuan calon peperiksaan .

 . Soalan tidak boleh dibuka sehingga waktu peperiksaan bermula. Menyediakan kad nama atau angka giliran kepada pelajar.

Kad nama atau angka giliran kepada pelajar. .

 . Setelah selesai peperiksaan. Pelajar dibenarkan meninggalkan dewan hanya setelah semua kertas soalan dikutip dan disahkan oleh ketua pengawas peperiksaan. pelajar tidak dibenarkan untuk keluar dewan sehingga semua kertas jawapan dikutip.

 Menyediakan bilangan pengawas peperiksaan yang mencukupi.  .Pelajar hanya dibenarkan membawa alat yang dibenarkan untuk tujuan peperiksaan sahaja.

PERSEDIAAN PENTADBIRAN UJIAN PERLANTIKAN PENGAWAS UJIAN .

 Memilih calon-calon pengawas ujian.  Menghantar surat lantikan.Persediaan dan Pentadbiran Ujian. Pelantikan Pengawas Ujian Menetapkan kriteria untuk pengawas ujian.  Memberi taklimat kepada pengawas peperiksaan.  .  Menetapkan jadual pengawas peperiksaan.

PERSEDIAAN TEMPAT UJIAN .

. Persediaan Tempat Ujian  Membentuk ahli jawatankuasa persiapan tempat duduk peperiksaan   Pilih tempat yang jauh daripada gangguan.Persediaan dan Pentadbiran Ujian. Membuat anggaran bilangan pelajar berdasarkan keluasan bilik ujian.

Penyusunan meja dibantu oleh pekerja am sekolah. Menyusun meja dan tempat duduk mengikut jarak yang sesuai. Membersihkan bilik ujian sebelum peperiksaan bermula. .    Menyediakan jam dinding dan juga mikrofon sekiranya billik peperiksaan adalah luas.

PERSEDIAAN KERTAS UJIAN .

Persediaan dan Pentadbiran Ujian. Persediaan Kertas Ujian  Memilih panel dalam kalangan guru sebagai penggubal soalan.  Panel menggubal soalan mengikut spesifikasi yang ditetapkan beserta skema jawapan Mengumpul soalan yang telah digubal oleh ahli panel  .

 Membuat salinan soalan untuk peperiksaan Soalan yang dicetak disusun mengikut bilangan calon dalam sesebuah dewan peperiksaan Soalan disimpan di bilik kebal sebelum peperiksaan bermula   .

PERTIMBANGAN SEMASA MELAKSANAKAN UJIAN .

Mengambil kedatangan para pelajar. Tindakan selanjutnya akan diambil jika ada pelajar yang tidak hadir semasa ujian dijalankan. Pertimbangan semasa melaksanakan ujian  Sebelum mengedarkan kertas ujian. ketua pengawas perlu memastikan kertas soalan mencukupi dan mendapat kertas yang betul.  .Persediaan dan Pentadbiran Ujian.

Jika ada pelajar yang ingin ke tandas. Pengawas memastikan semua kertas soalan adalah betul.   . Pengawas peperiksaan haruslah sentiasa meronda-ronda untuk mengawasi calon. pengiring yang terdiri daripada pengawas perlu mengikuti pelajar tersebut.

.  Pengawas peperiksaan hendaklah mengutip kertas jawapan setelah tamat peperiksaan. Pengawas peperiksaan haruslah sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa sepanjang peperiksaan dijalankan.

PENYEMAKAN DAN MODERASI .

  . Jika terdapat kesalahan dalam skema jawapan.PENYEMAKAN DAN MODERASI SKRIP UJIAN  Setiap guru subjek haruslah memeriksa kertas jawapan yang telah mereka dapat. Guru perlu memeriksa kertas peperiksaan sekurang-kurangnya 2 kali. maka para guru harus berbincang untuk mendapatkan jawapan yang disepakati bersama.

 . Selepas itu. Jika terdapat percanggahan dalam menanda markah. guru haruslah bertukar kertas jawapan yang telah ditanda dengan guru-guru lain bagi tujuan moderasi. maka guru haruslah berbincang untuk mendapatkan keputusan bersama.

gagal dan sasaran. Membuat perancangan bagi meningkatkan prestasi pelajar. Pihak pentadbiran membuat analisis berkenaan peratusan lulus.PENTADBIRAN PEPERIKSAAN BERPUSAT UPSR DAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH PeKA  Sekolah mewujudkan jawatankuasa bagi mengurus pentadbiran peperiksaan UPSR.   .

 . bengkel dan apa-apa berkaitan dengan UPSR dijalankan. Memastikan semua program seperti tuisyen. Menyediakan sistem perfailan untuk setiap calon bagi memudahkan urusan pentadbiran.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH PeKA  Pastikan semua alat. radas dan bahan adalah mencukupi untuk pelajar menjalankan aktiviti PeKA. Jika tidak mencukupi. guru menyediakan belanjawan untuk mendapatkan barang.   Sewaktu menjalankan aktiviti PeKA. . guru harus menilai dan mengisi borang penilaian untuk setiap orang murid.

. Semua hasil penilaian haruslah direkod dan disimpan bagi tujuan pemfailan dan analisis prestasi murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful