You are on page 1of 11
Η αμεοικαμική επαμάρςαρη επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Οι αγγλικέπ απξικίεπ ρςημ Αμεοική  Καςά ςη πεοίξδξ 1607-1732 ρςα αμαςξλικά παοάλια ςηπ βόοειαπ Αμεοικήπ δημιξσογήθηκαμ 13 απξικίεπ σπό αγγλικό έλεγυξ.  Οι άπξικξι ήςαμ: Σςημ καςαγωγή: Σςα κξιμωμικά υαοακςηοιρςικά:  Τευμίςεπ  Καςερςοαμμέμξι μικοξεπιυειοημαςίεπ όπΆγγλξι Θύμαςα θοηρκεσςικώμ διώνεωμ Γάλλξι Καςάδικξι Γεομαμξί Σξσηδξί Όλξι αμαζηςξύραμ μια καλύςεοη ςύυη επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Το 1763 Οι απξικίεπ ςξσ βξοοά 1.000.000 πεοίπξσ καςξίκξσπ 40.000 πεοίπξσ ήςαμ μαύοξι ρκλάβξι Οικξμξμικέπ παοόμξιεπ με εκείμεπ ςηπ δσςικήπ Δσοώπηπ δσμαμική αγοξςική ξικξμξμία Οι απξικίεπ ςξσ μόςξσ 750.000 πεοίπξσ καςξίκξσπ 300.000 πεοίπξσ από ασςξύπ ήςαμ μαύοξι ρκλάβξι ρσμθήκεπ Η ξικξμξμία βαριζόςαμ ρςιπ μεγάλεπ τσςείεπ καπμξύ, οσζιξύ και βαμβακιξύ. Ιδιξκςήςεπ ςωμ τσςειώμ ήςαμ απξκλειρςικά εσοωπαίξι άπξικξι, ξι ξπξίξι κσοιαουξύμ ρςημ ξικξμξμική και κξιμωμική ζωή. Η γη καλλιεογείςαι από μαύοξσπ ρκλάβξσπ πξσ ζξύραμ ρε άθλιεπ ρσμθήκεπ. επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Οι απξικίεπ ςξσ βξοοά Οι απξικίεπ ςξσ μόςξσ Οικξμξμικέπ ρσμθήκεπ άκμαζε ςξ εμπόοιξ με κέμςοα ςιπ μεγάλεπ πόλειπ: Βξρςόμη, Νέα Υόοκη και Φιλαδέλτεια. Οι μεγάλεπ πόλειπ ήςαμ λίγεπ. Τα ποώςα παμεπιρςήμια ήςαμ υώοξι διάδξρηπ ςχμ ιδεώμ ςξσ Διατχςιρμξύ: Χάοβαομς, Γέιλ, Ποίμρςξμ. επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Διξίκηρη • Κσβεομήςηπ: Διξοιζόςαμ από ςημ Αγγλία. • Σσμέλεσρη απξίκωμ: Δίυε λόγξ ρςημ φήτιρη μόμχμ και ρςημ έγκοιρη τόοχμ. Τξ δικαίχμα ςξσ εκλέγειμ και εκλέγερθαι ρςη ρσμέλεσρη ασςή είυαμ μόμξμ ξοιρμέμξι από ςξσπ πλξύριξσπ απξίκξσπ. • Η απξικία: Δεμ εκποξρχπξύμςαμ ρςξ αγγλικό κξιμξβξύλιξ. • Τξ ενωςεοικό εμπόοιξ ςωμ απξικιώμ: Δλεγυόςαμ πλήοχπ από ςημ Αγγλία. Η γοήγξοη αμάπςσνη ςωμ απξικιώμ έκαμε πξλλξύπ απξίκξσπ, ιδίωπ ςξσπ πλξσριόςεοξσπ, μα δσρτξοξύμ για ςημ ξικξμξμική κηδεμξμία ςηπ Αγγλίαπ. επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Η απξικιακή κοίρη και η αμεοικαμική επαμάρςαρη Η Αγγλία Μεςά ςξμ επςαεςή πόλεμξ (17561763), είυε καςαλάβει ςξμ Καμαδά και ςη Φλόοιμςα, απαγόοεσρε ρςξσπ Αμεοικαμξύπ μα εκμεςαλλεσςξύμ ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ απαίςηρε από ασςξύπ μέξσπ τόοξσπ για μα καλύφει έμα μέοξπ ςχμ πξλεμικώμ δαπαμώμ. Οι Αμεοικαμξί άπξικξι αμςέδοαραμ ρςαμαςώμςαπ μα αγξοάζξσμ αγγλικά ποξψόμςα. καςάογηρε ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ μέξσπ τόοξσπ, αλλά διαςήοηρε, ίρχπ για λόγξσπ γξήςοξσ, ςξμ τόοξ ήςαμ αμέμδξςξι. Όυι μόμξ ρςξ ςράι. ρςαμάςηραμ μα αγξοάζξσμ ςράι αλλά και καςέρςοεφαμ αγγλικά τξοςία ςραγιξύ. επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Η Αγγλία Οι Αμεοικαμξί άπξικξι επέβαλε εμπξοικξύπ πεοιξοιρμξύπ ρςξ λιμάμι ςηπ Βξρςόμηπ. ξ Άγγλξπ βαριλιάπ Γεώογιξπ Γ΄ διάλενε ςημ έμξπλη ρύγκοξσρη. ρσγκάλεραμ ςξ Κξγκοέρξ (ρσμέλεσρη) ςηπ Φιλαδέλτειαπ (Σεπςέμβοιξπ 1774), ρςξ ξπξίξ ρσμμεςείυαμ αμςιποόρχπξι όλχμ ςχμ απξικιώμ. Η πλειξφητία ςξσ Κξγκοέρξσ έδειυμε διάθερη ρσμβιβαρμξύ. Η μίκη ςχμ αμεοικαμώμ ρςη μάυη ςξσ Λένιμγκςξμ (Αποίλιξπ 1775) ρήμαμε ςημ ξοιρςική οήνη. επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Ιδεξλξγικέπ ζσμώρειπ • Παοάλληλα κσκλξτξοξύραμ μαυηςικά τσλλάδια γοαμμέμα από οιζξρπάρςεπ διαμξξύμεμξσπ ξπαδξύπ ςξσ διατχςιρμξύ, όπχπ ξ Τόμαπ Πέιμ, πξσ σπξρςήοιζαμ όςι η Αγγλία δεμ δικαιξύμςαμ μα αρκεί ενξσρία ρςιπ απξικίεπ. • Τημ ίδια ρςιγμή ξι άπξικξι ρσμειδηςξπξιξύραμ ςα κξιμά ςξσπ ρςξιυεία και γεμμιόςαμ η αμεοικαμική εθμική ρσμείδηρη. Σςξ πλαίριξ ασςό, • Τξ Κξγκοέρξ ςηπ Φιλαδέλτειαπ φήτιρε ςη Διακήοσνη ςηπ Αμεναοςηρίαπ (4 Ιξσλίξσ 1776), κείμεμξ πξσ απηυξύρε ςιπ ιδέεπ ςξσ διατχςιρμξύ και είυε ρσμςαυθεί από ςξσπ Τόμαπ Τζέτεορξμ και Βεμιαμίμ Φοαγκλίμξ. επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Αμεοικαμική Δπαμάρςαρη ή Πόλεμξπ ςηπ Αμεναοςηρίαπ • Ακξλξσθεί πόλεμξπ. Οι Αμεοικαμξί με αουιρςοάςηγξ ςξμ Τζξοςζ Οσάριγκςξμ αουικά αμςιμεςώπιραμ ποξβλήμαςα. • Μεςά ςξ 1778 εκμεςαλλεύςηκαμ ςιπ αμςιθέρειπ μεςανύ ςχμ εσοχπαψκώμ δσμάμεχμ, ρύμαφαμ ρσμμαυίεπ με ςη Γαλλία, ςημ Ιρπαμία και ςημ Ολλαμδία (ξι ξπξίεπ επεδίχκαμ ςξμ πεοιξοιρμό ςηπ Αγγλίαπ. • Η άτινη γαλλικώμ ρςοαςεσμάςχμ ρςημ Αμεοική επηοέαρε ςημ έκβαρη ςηπ ρύγκοξσρηπ. • Τξ ςέλξπ ςξσ πξλέμξσ ρήμαμε με ςημ ήςςα ςχμ Άγγλχμ ρςξ Γιξοκςάξσμ (Οκςώβοιξπ 1781). • Η Αγγλία σπξυοεώθηκε μα αμαγμχοίρει ςιπ 13 απξικίεπ χπ αμενάοςηςξ κοάςξπ με ςξ όμξμα Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ Αμεοικήπ (ΗΠΑ). (Σσμθήκη ςωμ Βεοραλιώμ 1783). επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Αμεναοςηρία και μέξ κοάςξπ Σύμτχμα με ςξ Σύμςαγμα ςχμ ΗΠΑ (1787), πξσ ιρυύει καςά βάρη μέυοι ρήμεοα και βαρίρςηκε ρςημ αουή ςηπ διάκοιρηπ ςχμ ενξσριώμ Η υώοα αμακηούυθηκε έμχρη (ξμξρπξμδία) Πξλιςειώμ. Η κεμςοική κσβέομηρη απξταρίζει για ςημ ξικξμξμία ςημ άμσμα ςημ ενχςεοική πξλιςική Οι πξλιςείεπ οσθμίζξσμ μόμεπ ςξσπ ζηςήμαςα ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ δικαιξρύμηπ εκπαίδεσρηπ αρςσμόμεσρηπ Η μξμξθεςική ενξσρία αρκείςαι από ςξ Κξγκοέρξ (Γεοξσρία, Βξσλή ςχμ Αμςιποξρώπχμ). επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου Κάθε πξλιςεία ρςη Γεοξσρία εκποξρχπείςαι από δύξ γεοξσριαρςέπ αμεναοςήςωπ ςξσ πληθσρμξύ ςηπ. ρςη Βξσλή ςωμ Αμςιποξρώπωμ εκποξρχπείςαι από αοιθμό βξσλεσςώμ αμάλξγξ ποξπ ςξμ πληθσρμό ςηπ Η εκςελερςική ενξσρία αρκείςαι από ςξμ ποόεδοξ, πξσ εκλέγεςαι κάθε ςέρρεοα υοόμια από έμα ρώμα εκλεκςόοχμ και μπξοεί μα επαμεκλεγεί μόμξ μια τξοά. Ποώςξπ ποόεδοξπ ςχμ ΗΠΑ εκλέυςηκε, ςξ 1789, ξ Τζξοςζ Οσάριγκςξμ. Η δικαρςική ενξσρία Αμενάοςηςη Αιοεςή επιμέλεια: Σταυρούλα Κοντράρου