1 april 2004; Veldhoven Dienst Onderwijs, Innovatie en Kwaliteitszorg

www.rocdepinguin.nl

P. Moekotte

IMPLEMENTATIE OSS
GEBRUIK VAN OPENSOURCE SOFTWARE EN HET HANTEREN VAN OPEN STANDAARDEN

Dienst Onderwijs, Innovatie en Kwaliteitszorg

www.rocdepinguin.nl

WAT VRAAGT E-ROC

• Organisatorisch: één ingang voor de klant • Informatievoorziening: kennis van de klant • Processen: ingericht op elektronische dienstverlening, waarbij kwaliteit gekoppeld wordt aan snelheid • ICT: optimale ondersteuning door webbased toepassingen en een veilige en transparante infrastructuur die 24 x 7 beschikbaar is.

www.rocdepinguin.nl

FUNCTIONALITEIT

• Creatie/publicatie informatie • Document-/contentmanagement • Ontsluiting informatie • Bi-gereedschappen, zoekfaciliteiten, personalisatie • Samenwerking (collaboration) • E-mail, agendering, communities, prikbord, weblog • Toegang tot applicaties/data • Any place, any time, any where GEBASEERD OP WEBTECHNOLOGIE

www.rocdepinguin.nl

PROJECTDOELSTELLINGEN
• Extern: verbeteren bereikbaarheid en externe communicatie door elektronische dienstverlening (communicatie met deelnemers en derden, elektronische aanlevering/ontsluiting van informatie, vergroten keuzevrijheid, 7x24 dienstverlening, multichannel toegankelijkheid) Extern/intern: van buiten naar binnen: faciliteren vraagsturing (één loket, eenmalige aanlevering, eenmalige registratie, eenmalige aanmelding en authenticatie) Intern: betere kwaliteit dienstverlening (snellere en goedkopere interne procesuitvoering; effectievere, doelgerichte processen) Overall: Open Source Software daar toepassen waar www.rocdepinguin.nl het de gewenste functionaliteit tegen de laagste

BESTUURSVRAAGSTUK

Goed bestuur is van groot belangvoor de kwaliteit van het onderwijs Aanleiding voor opdracht aan commissie Strikwerda: • Bestuurlijke schaalvergroting in het onderwijs • Ontwikkeling van nieuwe interne organisatiemodellen (in onderwijs en verwante sectoren), maar …

een samenhangende visie op organisatie en bestuur ontbreekt
• Directe belang van goed bestuur voor kwaliteit van het onderwijs www.rocdepinguin.nl

DE ONDERWIJSINSTELLING

• Onderwijs als institutie in de samenleving (maatschappelijke kernfunctie): onderwijs- en sociale functie • Unieke karakter van het interactieproces tussen deelnemer en docent, met directe betrokkenheid van de ouder (decentrale autonomie) • Doelstelling van organisatie, bestuur en management: condities te creëren voor goed onderwijs • Professionele autonomie van de docent (gegeven opdracht en condities)
www.rocdepinguin.nl

INTERNE ORGANISATIE: HIËRARCHISCH OF FACILITEREND?
Vaak wordt voor het besturen van scholen gekeken naar het
RvB Staf Staf

Divisie

Business unit

Werk maat schappij

CvB Services Staf

Unit A

Unit B
Infrastructuur C Infrastructuur B Infrastructuur A

Unit C

• Bedrijfsleven: – Hiërarchie – Werknemer is niet autonoom – Kennis is niet persoonsgebonden – Afnemer heeft contract/transactie met onderneming • Scholen: – Autonome professionals – Deelnemer heeft interactie met professional – Organisatie: creëert omstandigheden, materieel en immaterieel opdat de interactie deelnemer – docent optimaal kan verlopen – Professionals hebben primair behoefte aan stimulans en www.rocdepinguin.nl bevestiging

TOEGEVOEGDE WAARDE?

Wat is de toegevoegde waarde van de instelling voor de interactie deelnemerdocent? In zoverre het beroepsonderwijs de deelnemer als klant centraal stelt en zich profileert als loopbaancentrum, is er geen sprake van producten of diensten maar van klantgerichte “oplossingen”: “customer intimacy – best solution”.

www.rocdepinguin.nl

SELF-SERVICE EN KETENOMKERING

In de relatie (waardeketen) tussen onderwijs en deelnemers is sprake van ketenomkering. Ook binnen het onderwijs zelf wordt al langer dan vandaag gesproken over vraaggestuurd onderwijs waarbij naast de behoeften en mogelijkheden van de deelnemer, ook diens rol bij het leerproces centraal staan. Van een echte ketenomkering is echter nog lang geen sprake.
www.rocdepinguin.nl

IT-ALIGNMENT

In t e r

Business Strategy
Busine ss Scope Distinctive Busines competen s cies Govern ance

IT Strategy
Technol ogy Scope System compete ncies IT Govern ance

Strategic Fit INTERN AL

EXTERNA L

Organizational infrastructure & Processes
Administr ative Infrastruc ture

IT infrastructure & Processes
Architect ure

Proce sses

Skills

Proce sses

Skills

BUSINES S

Function al www.rocdepinguin.nl Integrati on

IT

DE STURINGSVRAAG

Op welke wijze kan de verbinding worden gelegd tussen de strategie van de organisatie en de ICT-projecten, de zgn. alignment? • Van strategie naar beleid Hoe kunnen strategische doelen worden gerealiseerd? 2. Van beleid naar architectuur Organisatie-uitgangspunten vragen om conceptuele antwoorden, middels modelleren en visualiseren; 3. Van architectuur naar projecten Er kan veel met ICT en er moet veel met ICT; Projecten implementeren architectuur. www.rocdepinguin.nl

ONDERWIJS BEDRIJFSMODEL

CvB

Service

Staf

Unit

Unit

Unit

e-service en esupport e-service en esupport e-service en esupport

www.rocdepinguin.nl

EDUCATIONAL SERVICE PROVIDER (ESP)

Doelstelling van de Educational Service Provider is om via het webportaal de complete functionaliteit aan te bieden van een virtueel ROC, en tevens de outsourcing partner te zijn van additionele functies waarmee de afzonderlijke scholen/sectoren schaalvoordelen kunnen behalen.
www.rocdepinguin.nl

ESP: BEDRIJFSMIDDELEN

•Het webportaal van het ROC •Het klantenbeheersysteem •Identificatie, authenticatie, autorisatie en beveiliging •De elektronische leeromgeving •Beheer en exploitatie van virtuele bedrijven •Beheer van onderwijsportfolio’s •Beheer van digitale leermaterialen •Additionele diensten
www.rocdepinguin.nl

INTEGRATIE

De bedrijfsmiddelen zullen alle moeten worden uitgewerkt in: standaarden en

gemeenschappelijke voorzieningen (shared services).

www.rocdepinguin.nl

INTEGRATIE

www.rocdepinguin.nl

IT BEDRIJFSMODELLEN (IDC) Vertical e integrat ie Horizonta le integratie Diagona le integrat ie

Probleem: vendor lockin of gedateerde toepassinge n

Probleem: vendor lockin of gedateerde toepassinge n
www.rocdepinguin.nl

Probleem: uitdaging OScomponenten te ontwikkelen

NEXT ERA OF ENTERPRISE SOFTWARE Web services as the next era of enterprise software (delphi group) The extended nature of the enterprise means that more processes are being shared across Two distinct paths are emerging. larger value chains. Yet, there is less budget for The first is the path that leads to the evolution IT to address process automation. of Web services
purely as a development language at the level of the operating system, where the services are hidden from all but the applications providers. The other path leads to Web services as an open environment of business objects that can be directly developed, shared, and owned by end users. The two paths lead to two very different futures for Web www.rocdepinguin.nl services and computing.

WEB-SERVICES AT THE DESKTOP

www.rocdepinguin.nl

eSERVICE INFRASTRUCTUUR

Om e-diensten daadwerkelijk aan deelnemers, docenten, management en derden te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat een aantal generieke instellingsbrede voorzieningen worden gerealiseerd en dat de ICTinfrastructuur van het ROC hier functioneel, technisch en beheersmatig geschikt voor wordt gemaakt. Uitgangspunt is om deze aanpassing gefaseerd door te voeren. Aspecten die bij de fasering/IT-alignment o.a. een rol spelen zijn: •de complexiteit van de aan te bieden diensten (impact op organisatie - backoffice-integratie - en techniek) •de beveiliging van de diensten en de back office toepassingen •de beschikbaarheid •de capaciteit van de interne service provider (het IT service management.) www.rocdepinguin.nl

COMPONENT BASED DEVELOPMENT

Veel grote systemen zijn tegenwoordig gebaseerd op kleine, zelfstandige software componenten (“componentbased applications”). Bij de inrichting van de eService infrastructuur is de door het ROC ontworpen technische architectuur voor eGovernment leidraad. Belangrijke principe-uitspraken binnen deze architectuur zijn: •softwarecomponenten worden zoveel mogelijk “ingekocht” •softwarecomponenten voldoen aan open standaarden •softwarecomponenten zijn (zoveel mogelijk) platformonafhankelijk •componenten communiceren onderling op basis van open protocollen •de gekozen oplossingen zijn schaalbaar
www.rocdepinguin.nl

HUIDIGE SITUATIE

Organisatie-onderdelen binnen het ROC zijn gebaseerd op vaste structuren, partijen zijn autonoom en hebben eigen belangen. Een gezamenlijke (keten)visie ontbreekt vaak, samenwerking met andere organisatie-onderdelen is niet vanzelfsprekend. Bedrijfsprocessen zijn in veel gevallen gefragmenteerd en lopen over organisatiegrenzen heen, hierbij is elke organisatieonderdeel slechts verantwoordelijk voor een deel van het proces. Dit leidt (o.a.) tot suboptimalisaties, inefficiënties en beperkte innovatiegerichtheid. Informatie-uitwisseling tussen ROC en deelnemers/externe belanghebbenden, en binnen het ROC is niet goed ingericht. Dit komt o.a. door het ontbreken van een eenduidige betekenis van gegevens, van elektronische toegankelijkheid. Dit leidt o.a. tot het meerdere keren invoeren van dezelfde gegevens en het www.rocdepinguin.nl verspreid bijhouden van dezelfde administraties.

IT-DOELSTELLINGEN VOOR 2004
•professionalisering Informatiemanagement en ICT (ITIL) •het opbouwen van een ICT Service-organisatie voor het gehele ROC •het opwaarderen (kwalitatief en kwantitatief van de netwerkinfrastructuur •het upgraden en uniformeren van de Netware- en Desktopomgevingen •het implementeren en uitbreiden van de functionaliteit van een ROC internetportaal (i.c. resultaatbeheer, aanmelden en inschrijven, studievoortgang, nieuws- en werk-groepen, etc.) •het uitbouwen van een adequaat team Applicatiebeheer BedrijfsSystemen (ABS)
www.rocdepinguin.nl •bij fusie; het komen tot een IT-organisatiemodel

ITIL

www.rocdepinguin.nl

OPEN SOURCE SOFTWARE

BEDRIJFSMODEL:
niet company-driven maar community-driven

LICENTIEMODEL (OSDI):
De software mag worden gekopieerd en weggegeven zonder dat daar aan de copyrighthouder een vergoeding voor verschuldigd is (i.e. de software is “gratis”). De source code van de software is vrij beschikbaar (wordt bijvoorbeeld meegedistribueerd of kan worden gedownload). Iedereen mag de source code aanpassen en een “afgeleid werk” maken.

www.rocdepinguin.nl

OPEN STANDAARDEN

De enige manier om software-ecosystemen flexibel te houden is door gebruik te maken van open standaarden. Deze maken het mogelijk om een softwareproduct dat slechts één specifieke taak uitvoert van de totale hoeveelheid werk te integreren in het grote geheel. Door dezelfde standaarden te gebruiken, kunnen vele verschillende componenten communiceren en gegevens uitwisselen. Gegevensopslag met behulp van open standaarden heeft nog een voordeel: de data blijven bruikbaar in de toekomst; ze zijn niet vatbaar voor de compatibiliteitsproblematiek van gesloten softwareproducten.
www.rocdepinguin.nl

ROC DE PINGUÏN

kennis en expertise bedrijfsvoering onderwijsproces

www.rocdepinguin.nl

PROJECTORGANISATIE

CvBO Services Staf

Stuurgroep: Projectleider: Staf: (CFO)

SIM (RvT) PM (CvB) DD (CIO) en BG 3 stagiaires backend 3 stagiaires (ICTfront-end apparatuur, consultancy

Unit A

Unit B

Unit C

Infrastructuur C Infrastructuur B Infrastructuur A

Services: (HBO-TI) college)

Externe partners: software en
www.rocdepinguin.nl

FUNCTIONELE PROJECTMATRIX VOOR E-SERVICE EN E-SUPPORT

www.rocdepinguin.nl

NETWERKINFRASTRUCTUUR (back-end)

DMZ

www.rocdepinguin.nl

APPLICATIEMATRIX (front-end)

PORTAL CSCW IM LCMS PORTFOLIO DMM / WfM CRM PRM REPORTING DATA/REPOSITORY FM HRM ADMIN Atutor OSPI Acollab

Uportal Mimerdesk Buddyspace (Eduplone) Navigo (assessment) dotLRN dotLRN

Zope Plone (CMF) Mambo Hipergate Track+ Jasper Open reports Jboss Compiere Ofbiz GNU-enterprise Ofbiz Schooltool Schoolmation

I-tor

Jbpm

I-tor

www.rocdepinguin.nl

VRAAGSTUKKEN

INTEROPERABILITY (standaarden): IMS, CETIS, NEN, etc. (XML, LOM, QTI) MATURITY (open source software): Seriouslyopen.org (OS Maturity Model) MIGRATIE (implementatie): Interchange of data between administrations (IDA):
www.rocdepinguin.nl Feasibility; Migration guidelines

http://www.ososs.nl/index.jsp

www.rocdepinguin.nl

http://www.ossinhetonderwijs.nl/index.

www.rocdepinguin.nl

http://www.ictopschool.net/software/links/opensource_scholen/v

www.rocdepinguin.nl

DANK VOOR UW AANDACHT

www.rocdepinguin.nl